Vážska cyklotrasa na úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom
Galéria(7)

Vážska cyklomagistrála

Partneri sekcie:

Predmetom článku je stavba Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 6 – úsek Púchov – Nosická priehrada a časť 1 – úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť kostru cyklodopravy na Považí, na ktorú sa budú pripájať ďalšie cyklotrasy, a to aj cezhraničného charakteru. Cyklomagistrála bude spájať významné body v rámci kraja, ako sú priemyselné parky, centrá sídiel a dopravné uzly.

Základnou premisou trasovania je využitie údolia rieky Váh. Tento priestor je svojím usporiadaním a pozdĺžnym vedením predurčený na využitie cyklistickou dopravou. Navrhovaná cyklotrasa je naviazaná na rovnaké aktivity v susedných VÚC. Na južnej strane sa napája na cyklotrasu Trnavského samosprávneho kraja v katastri obce Horná Streda.

Na severnom okraji bude pokračovať do Žilinského kraja, presnejšie do katastra obce Plevník-Drieňové. Po dobudovaní projektu by tak mala byť celková dĺžka trasy približne 100 km. Cyklotrasa je rozdelená na jednotlivé úseky na základe stavebného riešenia, ako aj majetkovoprávnych (katastrálnych) pomerov.

Vážska cyklotrasa na úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom
Na úseku od Hornej Stredy vedie cyklotrasa v prevažnej miere v trase jestvujúcej spevnenej a nespevnenej komunikácie.
Cyklotrasa vedie prevažne popri Biskupickom kanáli (úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom).
Vážska cyklotrasa na úseku Púchov – Nosická priehrada
Úsek Púchov – Nosická priehrada. V súbehu s cestou II/507 bolo nevyhnutné zrealizovať oporný múr z gabionovej stavebnice.
Pohľad na realizovaný oporný múr z gabionovej konštrukcie (úsek Púchov – Nosická priehrada)

Časť 1 – úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom

Cyklotrasa je v celom svojom úseku zaradená podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií do funkčnej triedy D2 (cyklistické komunikácie s vylúčením alebo oddelením motorovej dopravy) a podľa TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry do úrovne F6 (používa sa pri menších maximálnych povolených rýchlostiach do 29,99 km/h a súčasne pri intenzite do 7 500 (vrátane) voz./24 h v profile na PK).

V tomto prípade sa nemusia realizovať opatrenia na separáciu cyklistov od PK pre extravilán. Cyklotrasa vedie v prevažnej miere v trase jestvujúcej spevnenej a nespevnenej komunikácie.

V miestach, kde nebolo možné využívať jestvujúce komunikácie (resp. v úsekoch, kde neboli vybudované), vedie trasa v nových samostatných úsekoch s novou konštrukciou komunikácie. Celková dĺžka cyklotrasy je 13 439,58 m. Minimálna šírka jednosmernej cyklotrasy je v zmysle TP 07/2014 1,25 m, odporúčaná 1,5 m.

Preferovanú šírku 3,0 m pre obojsmerný koridor, tzn. 1,5 m v jednom smere, však limitovalo jestvujúce šírkové (priestorové) usporiadanie prejazdného profilu, tzn. výsledné riešenie má šírku od 2,5 m na úseku vedenom po korune jestvujúcej ochrannej hrádze až do 3,0 m na ostatných úsekoch.

Cyklotrasa má jednostranný priečny sklon 2 % od telesa hrádze. V úsekoch na korune hrádze je priečny sklon strechovitý, takisto s hodnotou 2 %. Návrhová rýchlosť je 25 km/h. V mieste križovatiek je redukovaná na 10 km/h. V prípade, ak je klesanie väčšie ako 3 %, je návrhová rýchlosť 40 km/h.

Maximálny pozdĺžny sklon je 8 %. Smerový oblúk na úsekoch s návrhovou rýchlosťou 22 km/h má minimálny polomer R = 12,0 m. Smerový oblúk na úsekoch s návrhovou rýchlosťou 25 km/h má minimálny polomer R = 14,0 m a smerový oblúk na úsekoch s návrhovou rýchlosťou 15 km/h má minimálny polomer R = 4,5 m.

Stavba je rozdelená do troch kategórií stavebných objektov, a to na cyklotrasu, drobnú architektúru a cyklistické odpočívadlo. Trasovanie reflektuje existujúci stav pozemkov (asfaltová cesta, most, koruna inundačnej hrádze, štrková cesta a pod.). Samotný objekt cyklotrasy sa ďalej delí na šesť samostatných SO.

Z hľadiska širších dopravných vzťahov sa riešené územie nachádza v extraviláne k. ú. Horná Streda, Brunovce, Potvorice, Považany, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom a Kočovce. Dopravne bude napojené na ďalšie samostatné úseky.

Cyklotrasa vedie prevažne popri Biskupickom kanáli po obslužnej trase SVP. Úsek sa začína v Hornej Strede a vedie po existujúcej spevnenej komunikácii. Na konci Hornej Stredy prechádza cez most na druhú stranu Biskupického kanála, v k. ú.

Považany sa odpája od kanála a prechádza po korune inundačnej hrádze až pred koniec trasy, kde cca 300 m pred mostom do priemyselnej zóny Nového Mesta nad Váhom schádza dole z inundačnej hrádze a následne smerom ku kanálu prechádza až k mostu v Novom Meste nad Váhom, na ktorom sa končí.

Na trase boli tieto jestvujúce objekty:

  • km 1,66 – jestvujúci most,
  • km 13,37 – jestvujúci most.

Podľa možnosti bude na cyklotrase vylúčená motorová doprava, len na základe požiadavky dotknutých orgánov bude za presne stanovených podmienok umožnená obslužná doprava (údržba, kosenie trávy a pod.).

Na cyklotrasách sa zakazuje používať spomaľovacie prahy, keďže môže dôjsť k pádu pri nečakanom nabehnutí bicykla. Na spomalenie cyklistov sa môžu použiť optické (zvislé a vodorovné dopravné značenie, reflexné značenie, bodové blikajúce osvetlenia a iné) a fyzické (zúženie vozovky, stúpanie, profilové zábrany) zábrany.

Jednotlivé spomaľovacie prvky však musia byť označené a viditeľné pre cyklistu z dostatočnej vzdialenosti, a to aj v noci. Pri profilových zábranách (používajú sa len výnimočne) je potrebné, aby umožňovali aj prejazd dlhším bicyklom (tandemy, nákladné bicykle) či bicyklom s prívesným vozíkom.

Cyklotrasa vedie prevažne popri Biskupickom kanáli (úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom).
Cyklotrasa vedie prevažne popri Biskupickom kanáli (úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom). |

Konštrukcia vozovky

Ide o komunikáciu prejazdnú dopravou so živičným krytom (osobné vozidlá a traktory):
Asfaltový betón
ACo8-II 50/70 40 mm
Asfaltový postrek spojovací
PS,A 0,5 kg/m2
Asfaltový betón
ACo16-II 70/100 50 mm
Asfaltový postrek spojovací
PS,A 0,5 kg/m2
Kamenivo spevnené cementom
CBGM C5/6 120 mm
Štrkodrvina fr. 0 – 63 mm, alt. fr. 0 – 32 mm
ŠD 140 mm

Odvodnenie

Povrchové vody sa odvádzajú priečnym a pozdĺžnym sklonom do okolitého terénu.

Trvalé dopravné značenie

Zvislé dopravné značky budú osadené tak, aby boli svojím obrysom min. 0,50 m za okrajom komunikácie. Navrhujú sa ako pozinkované s lemom, prevažne so základnými rozmermi. Výška spodného okraja dopravných značiek nad vozovkou musí byť min. 1,20 m, v mieste peších trás 2,1 m.

V úseku od staničenia km 0,000 00 po km 1,784 46 vedie trasa po existujúcej komunikácii, kde je možný pohyb motorových vozidiel, preto sú cyklisti účastníkmi cestnej premávky na vozovke bez vodorovného dopravného značenia.

Jedine v úsekoch križovania je cyklistická trasa zvýraznená piktogramami (piktokoridor), ktoré sú od seba vzdialené 5 m. Od staničenia km 1,784 46 vedie trasa po novej komunikácii bez prístupu motorových vozidiel (okrem vozidiel SVP), z toho dôvodu je na oddelenie protismerných smerov cyklistov navrhnutá stredová deliaca čiara V2b so šírkou 0,125 m a s kadenciou 1,5/1,5 m.

Stredová deliaca čiara sa končí v staničení km 13,038 07. Ďalej vedie trasa výlučne ako cyklistická cesta bez prístupu motorových vozidiel. Protismerné jazdné smery sú oddelené deliacou čiarou V2b so šírkou 0,125 m a s kadenciou 1,5/1,5m; na trase sú doplnené aj smerové šípky s pikrogramom bicykla.

Časť 6 – úsek Púchov – Nosická priehrada

Cyklotrasa je v celom svojom úseku zaradená podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií do funkčnej triedy D2 a podľa TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry do úrovní F6 a F10. Na cyklotrase bude vylúčená motorová doprava, na základe požiadavky dotknutých orgánov (SVP) tam bude za presne stanovených podmienok umožnená len obslužná doprava (údržba, kosenie trávy a pod.).

Stavebne je tento úsek rozdelený na dve samostatné časti:

  • trasa A s dĺžkou 3 288,70 m,
  • trasa B s dĺžkou 778,30 m.

Celková dĺžka úseku je 4 067 m. Stavba je rozdelená do troch kategórií stavebných objektov, a to na cyklotrasu, oceľový mostík a drobnú architektúru. Samotný objekt cyklotrasy sa ďalej delí na tri samostatné SO na trase A a na dva SO na trase B.

Pohľad na realizovaný oporný múr z gabionovej konštrukcie (úsek Púchov – Nosická priehrada)
Pohľad na realizovaný oporný múr z gabionovej konštrukcie (úsek Púchov – Nosická priehrada) |

Trasa A

Vedie po vrchnej časti ochrannej hrádze Nosickej priehrady a v súbehu s cestou II/507 v smere Púchov – Považská Bystrica. Úsek sa začína v k. ú. Púchov v km 176,314 (staničenie cesty II/507), následne pokračuje v súbehu s cestou II/507 po korune ochrannej hrádze Nosickej priehrady.

V km 178,288 pokračuje po jestvujúcej obslužnej komunikácii vodárenských objektov až k jestvujúcemu oploteniu objektov. Trasa A vedie v úseku km 176,314 až 178,111 po korune hrádze spoločne s pruhom vyhradeným pre peších. Šírka cyklotrasy je 4,5 m. Jednotlivé pruhy budú oddelené vodorovným dopravným značením a použitím piktogramov.

V miestach existujúcich nástupíšť autobusových zastávok, ako aj v miestach prístupu údržby správcu hrádze sa cyklotrasa zužuje na 3,50 m, pričom pás pre cyklistov je široký 2,50 m a pre chodcov 1,0 m. Zúženie je potrebné z dôvodu ponechania dostatočnej šírky pre nástupište autobusových zastávok, ako aj pre prístup vozidiel na hrádzu.

V mieste brodu je znížená niveleta komunikácie cyklotrasy v dĺžke 20,00 m na úroveň cesty II. triedy, pričom potrebná protipovodňová ochrana sa v prípade potreby zabezpečí pieskovými vrecami. V km 178,111 budú pešie komunikácie prevedené cez jestvujúci priechod pre chodcov na druhú stranu, ďalej bude pokračovať iba samostatný objekt SO 01 Cyklotrasa so šírkou 3,0 m.

Vzhľadom na to, že rozšírenie koruny nie je možné realizovať smerom k priehrade, bude nutné v súbehu s cestou II/507 zrealizovať oporný múr z gabionovej stavebnice. Na čele sú siete s okom 100 × 25 mm, ostatné siete majú oko 10 × 10, príp. 20 × 10 cm.

Na trase A boli tieto jestvujúce objekty:

  • km 177,410 – most pre peších a cyklistov,
  • km 177,536 – jestvujúci priechod pre chodcov,
  • km 177,748 – jestvujúci vjazd pre vozidlá dopravnej obsluhy,
  • km 178,111 – jestvujúci priechod pre chodcov,
  • km 178,288 – vjazd na obslužnú komuniká­ciu objektov prevádzky priehrady (spoločná trasa pre cyklistov a vozidlá prevádzky).

Od staničenia km 2,793 06 sa až po začiatok trasy B realizovala výmena asfaltobetónového krytu na dĺžke 484,81 m. Trasa A je ukončená pred jestvujúcim vstupom k obslužným objektom prevádzky. Smerové vedenie cyklotrasy je podmienené jestvujúcou korunou ochrannej hrádze a v celom úseku ju kopíruje.

Minimálny smerový oblúk je R = 15,0 m. Výškové vedenie cyklotrasy kopíruje v maximálnej možnej miere niveletu koruny jestvujúcej ochrannej hrádze. Maximálny pozdĺžny sklon v rámci prvého SO je 4 %, v rámci druhého SO 6 %. Cyklotrasa vedie v jednostrannom priečnom sklone 2 %.

Trasa B

Trasa B je dopravne a stavebne napojená na trasu A, v prevažnej miere vedie v novovytvorenom koridore. Smerovo a výškovo vedie s ohľadom na majetkovoprávne pomery pri rešpektovaní jestvujúcich objektov.
Šírka cyklotrasy je 3,0 m.

Smerové vedenie cyklotrasy je podmienené jestvujúcou korunou ochrannej hrádze a v celom úseku ju kopíruje. Minimálny smerový oblúk je R = 3,5 m. Výškové vedenie kopíruje v maximálnej možnej miere niveletu koruny jestvujúcej ochrannej hrádze. Maximálny pozdĺžny sklon je v rámci prvého SO (dĺžka 94,78 m) 8 %.

Minimálny pozdĺžny sklon je 4,36 %. Cyklotrasa vedie v jednostrannom priečnom sklone 2 %, resp. v sklone danom konštrukciou vozovky na korune priehradového múru. Vzhľadom na pozdĺžne vedenie cyklotrasy bolo v niektorých úsekoch nevyhnutné realizovať oporné múry z gabionovej konštrukcie, prípadne násypy.

Konštrukcia vozovky

Ide o novostavbu komunikácie so živičným krytom s triedou dopravného zaťaženia III. a návrhovou úrovňou porušenia vozovky D2:

Cyklotrasa – živičný kryt
Asfaltový betón
ACO8 – I 40 mm
Asfaltový postrek spojovací
PS,A 0,5 kg/m2
Asfaltový betón
ACP22 – I 50 mm
Asfaltový postrek spojovací
PS,A 0,5 kg/m2
Kamenivo spevnené cementom
CBGM C5/6 120 mm
Štrkodrvina fr. 0 – 63 mm
ŠD 160 mm
Spolu: 370 m

Konštrukcia dláždeného chodníka
Betónová zámková dlažba, farba sivá/červená
DL 60 mm STN 1338
Kamenná drvina fr. 4 – 8
L 4/8 40 mm STN 13242
Cementom stmelená zrnitá zmes
CBGM C5/6 120 mm STN 73 6124-1
Štrkodrvina fr. 0 – 32
ŠD, 31,5 Gc 150 mm STN 73 6126
Spolu: 370 m

Odvodnenie

Povrchové vody sa odvádzajú priečnym a pozdĺžnym sklonom na terén a následne vsakujú do jestvujúcej zelene.

Trvalé dopravné značenie

Do vodorovného dopravného značenia patrí vyznačenie vodiacich a deliacich čiar, cyklistických znakov a priechodov pre cyklistov náterom bielej farby s retroreflexnou úpravou. Podfarbenie cyklistickej cestičky zelenou farbou sa nerealizovalo, keďže cyklotrasa je stavebne oddelená od súbežnej cestnej komunikácie a miestnych komunikácií.

V úseku, kde vedie po účelovej komunikácii, nie je taká vysoká frekvencia vozidiel, ktorá by viedla k potrebe plošného podfarbenia. Zvislé dopravné značky sú navrhnuté v zmenšenej veľkosti s reflexnou úpravou na typových oceľových pozinkovaných stĺpikoch.

V priečnom profile sú osadené tak, aby nezasahovali do prejazdného profilu vozovky, v min. vzdialenosti 0,50 m od asfaltového okraja vozovky, max. však vo vzdialenosti 2,0 m vo výške min. 1,20 m nad vozovkou, v mieste chodníka pre peších vo výške min. 2,2 m nad chodníkom, v mieste vedenia cyklistov vo výške min. 2,5 m.

Väzby na okolitú výstavbu

Stavba VI. úseku bola naviazaná na vybudovanie novej železničnej trasy ponad Váh. Pri výstavbe súvisiaceho železničného mosta bola prerušená, pričom hlavná časť úseku bola odovzdaná do predčasného užívania v auguste 2018 a úsek v tesnej blízkosti stavby mosta sa realizoval až dodatočne. Aktuálne je už projekt ukončený.

Text: Ing. Anton Boc
Foto: STRABAG, s. r. o.
Anton Boc pracuje v spoločnosti STRABAG, s. r. o., na oblasti Sever ako vedúci prevádzkovej jednotky Trenčín.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 4/2019.