Obr. 4 Ďalší nový rotačný horák na pelety na existujúcom kotle s atypickým zásobníkom a závitovkovým dopravníkom dole je modul s ovládaním a pripojením na internet 3
Galéria(5)

Zdroje tepla a ich prevádzka v novej podobe

Partneri sekcie:

Jednoduchou úpravou kotla na tuhé palivo vznikne komfortné a ekologické zariadenie na spaľovanie biomasy.

Uznesenie Európskej únie hovorí o zvýšení podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) pri výrobe energie určenej na výrobu tepla na 30 %. Ak pritom porovnáme využívanie obnoviteľných zdrojov v rámci solárnej, geotermálne či veternej energie, alebo tepelných čerpadiel, najväčší nárast nastáva v použití biomasy.

Väčšina zdrojov tepla, hlavne malých na kusové drevo, brikety a ešte aj drevné uhlie, nezabezpečuje užívateľovi dostatočný komfort, teda plnú automatickú reguláciu ovládania. Preto je ponuka možnosti zachovať existujúci zdroj (kotol) s úpravou na plnú automatickú reguláciu bez nevyhnutnej výmeny kotla veľmi vítaná.

Klasické prerobiť na ekologické a praktické

Využitie flexibilného rotačného horáka na spaľovanie peliet všeobecne (drevných, agropeliet, peliet z rýchlorastúcich drevín atď.) bolo predstavené už v minulom roku. Práve flexibilný rotačný horák predstavuje zariadenie, ktoré zabezpečí, aby investor dosiahol vyššie spomínaný komfort, jednoduché ovládanie a možnosť úpravy podľa druhu spaľovaných peliet. Ide pritom len o výmenu horáka na existujúcom kotle.

Vďaka rýchlemu a jednoduchému prístupu k všetkým častiam zaberie výmena nového horáka len niekoľko minút, výmena motora obracača spočíva v odskrutkovaní jednej skrutky. Jednoduchý prístup k elektrickej sústave zabezpečí rýchlu diagnostiku. Jednoduchá a rýchla výmena je zaručená aj v prípade servisu. Kryty dúchadla a horáka sú vyrobené z ABS – nehorľavej umelej hmoty. Ďalšie súčasti sú motor obracača, silikónové tesnenia, hybrid a keramický ohrievač, ktoré sú vyrobené zo žiaruvzdornej ocele, odolávajúcej teplote 1 150 °C.

Obr. 1 Rotačný horák na pelety 1 2
Obr. 1 Rotačný horák na pelety [1, 2]
Vzduch sa dodáva do spaľovacej komory centrálne, pričom spätný chod plameňa je obmedzený na minimum [1, 2]. Prívod vzduchu do priestoru spaľovacej komory uzatvára systém lopatiek. Vzduch sa dostáva do miesta, kde nastáva proces spaľovania. Jednoznačne sa dosahujú lepšie emisné parametre a dlhšia životnosť spaľovacej komory (nedochádza k prekysličeniu).

Pohon motora ventilátora vháňa vzduch potrebný na spaľovací proces a zároveň poháňa vnútorný podávač horáka, ktorý riadi pridávanie paliva. Odber prúdu sa znižuje o 50 %. Palivo a vzduch sa pridávajú synchronizovane, čiže palivo sa pridáva proporcionálne k vzduchu a opačne, a to vďaka tomu, že rotor dúchadla má tzv. zotrvačnosť [1, 2]. Konštrukcia spočíva na niekoľkých vonkajších ložiskách oddialených od tepelného zdroja.

Obr. 2 Nový rotačný horák na pelety na existujúcom kotle s atypickým zásobníkom a závitovkovým dopravníkom 3
Obr. 2 Nový rotačný horák na pelety na existujúcom kotle s atypickým zásobníkom a závitovkovým dopravníkom [3]

Reverzibilná výmena

V súčasnosti umožňuje výmena horáka investorovi, resp. užívateľovi inštalovať nový horák bez akýchkoľvek problémov – zdroj tepla zostáva, tzn. v prípade potreby zostáva aj možnosť kedykoľvek sa vrátiť k pôvodnému spaľovaniu iného druhu tuhého paliva, ako sú pelety – tak, ako to bolo predtým. V prípade ukončenia životnosti pôvodného kotla ho možno vymeniť za nový s existujúcim rotačným horákom na pelety [4].

Rotačný horák zatavený v keramickom materiáli
• malé rozmery (trojnásobne menší),
• nízka spotreba prúdu: 170 W namiesto 450 W,
• trojnásobne kratší čas zapaľovania.

Obr. 3 Konštrukcia horákovej dosky pri výmene 3
Obr. 3 Konštrukcia horákovej dosky pri výmene [3]

Záver

Na zdroje tepla na spaľovanie biomasy treba v súčasnosti upriamiť väčšiu pozornosť. Je to pre našu spoločnosť aktuálna výzva, a to nielen z hľadiska požiadaviek Európskej únie, ale aj z hľadiska obyčajných spotrebiteľov. Cieľom je, aby sme z dostupného množstva tejto suroviny na Slovensku vyťažili čo najviac pri zachovaní ekologického, ekonomického a praktického hľadiska.

 

Obr. 1 Rotačný horák na pelety 1 2
Obr. 2 Nový rotačný horák na pelety na existujúcom kotle s atypickým zásobníkom a závitovkovým dopravníkom 3
Obr. 3 Konštrukcia horákovej dosky pri výmene 3
Obr. 4 Ďalší nový rotačný horák na pelety na existujúcom kotle s atypickým zásobníkom a závitovkovým dopravníkom dole je modul s ovládaním a pripojením na internet 3

Ing. Kamila Víchová, PhD.
Autorka pôsobí na Katedre TZB Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Foto: autorka

Literatúra

  1. Víchová, K.: Flexibilné využitie rotačného horáka na spaľovanie biomasy. In Vykurovanie 2017: Zborník prednášok z 25. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Podbanské, SR, 6. – 10. 3. 2017. 1. Vyd. Bratislava: SSTP, 2017, s. 107 – 109.
  2. PellasX.

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 4/2018.