image 94595 25 v1
Galéria(15)

Obnova odlupujúceho sa náteru fasády

Partneri sekcie:

Ak sa z fasády začne v rámci životného cyklu stavby odlupovať náter, je potrebné pristúpiť k jej obnove. Odlupujúci sa náter sa musí odstrániť a následne treba povrch fasády vyrovnať. Na tento účel sú vhodné renovačné stierky. 

14
13
12
11
10
09
08
07

V súčasnosti sú na trhu dostupné renovačné stierky s výstužnými vláknami, ktoré zabezpečia premostenie neaktívnych trhlín (nemenia svoju šírku v čase) v podklade. Sú určené na celoplošné opravy povrchu fasádnych omietok alebo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, realizáciu výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou (ak podklad tvorí starší vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém alebo vrstva tepelnej izolácie) alebo ako stierka bez výstuže (ak podklad tvorí vápennocementová omietka alebo betón). Dajú sa zahladiť ako jemná omietka a následne pretrieť fasádnou farbou.

V prípade požiadavky na vzhľad povrchu jemnej omietky sa stierka nanáša v dvoch vrstvách. Po dostatočnom zavädnutí prvej vrstvy sa nanesie druhá tenká vrstva stierky a po miernom zavädnutí sa upraví štruktúra povrchu polystyrénovým, plsteným alebo penovým hladidlom. Celková hrúbka vrstvy renovačnej stierky by mala byť 3 až 5 mm.

Podklad musí vyhovovať platným technickým a normatívnym predpisom, musí byť nosný, suchý, nezamrznutý, bez prachu, nečistôt, uvoľňujúcich sa častí a výkvetov solí. Nesmie byť nenasiakavý. Kriedujúce alebo ľahko pieskujúce povrchy je potrebné ošetriť vhodným základným náterom na vyrovnanie nasiakavosti a hĺbkové spevnenie podkladu. Odformovacie prostriedky na betóne je potrebné odstrániť horúcou parou alebo špeciálnymi prípravkami a znečistené povrchy umyť.

Povrchy napadnuté riasami treba najskôr ošetriť vhodným prípravkom. Nesúdržné a zvetrané nátery sa musia mechanicky odstrániť. Na pripravený podklad sa nanesie predpísaná vrstva renovačnej stierky, do ktorej sa zapracuje výstužná sklotextilná mriežka. Výstužná vrstva sa zatrie renovačnou stierkou a povrch sa vyhladí. Na renovačnú stierku sa aplikuje napr. farebný náter na báze silikónovej emulzie.

14 | Krycí náter
Krycí náter sa nanáša neriedený alebo riedený max. 5 % vody. Medzi jednotlivými vrstvami krycieho náteru je potrebné dodržať technologickú prestávku min. 4 h.

13 | Základný náter
Základný náter sa nanáša riedený s max. 10 až 15 % vody pomocou valčeka alebo štetcom, a to rovnomerne bez prerušenia. V závislosti od klimatických podmienok sa približne po 12 h nanesie jedna až dve vrstvy krycieho náteru.

12 | Premiešanie farebného náteru
Bezprostredne pred nanesením farebného náteru sa obsah plastovej nádoby dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.

11 | Úprava štruktúry stierky
Po dostatočnom zaschnutí sa rovnomerne upraví štruktúra povrchu renovačnej stierky penovým hladidlom.

10 | Prestierkovanie výstužnej mriežky
Povrch renovačnej stierky sa následne zahladí hladkou stranou oceľového hladidla, pričom treba dbať, aby výstuž nevyčnievala. Celková hrúbka vrstvy stierky má byť 3 až 5 mm.

09 | Ďalší pás výstužnej mriežky
Jednotlivé pásy výstužnej sklotextilnej mriežky sa kladú do čerstvej vrstvy renovačnej stierky so vzájomným presahom min. 100 mm.

08 | Výstužná sklotextilná mriežka
Do čerstvej vrstvy renovačnej stierky sa vloží výstužná sklotextilná mriežka a zatlačí sa hladidlom.

07 | Nanesenie stierky na stenu
Pripravená zmes renovačnej stierky sa nanesie na podklad ošetrený hĺbkovým základným náterom (technologická prestávka 12 h) oceľovým zubovým hladidlom.

06 | Homogénna zmes
Renovačná stierka sa zmieša s vodou pomocou elektrického miešadla na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechá sa odležať 5 min a opätovne sa dôkladne premieša.

05 | Zmiešanie stierky s vodou
Obsah vreca renovačnej stierky sa vysype do čistej vody v plastovej nádobe (približne 6 l/25 kg vrece).

04 | Nanesenie základného náteru
Hĺbkový základný náter sa nanesie na podklad celoplošne, rovnomerne a bez prerušenia striekaním alebo valčekom a nechá sa úplne vsiaknuť. Pri viacnásobnom nanášaní (vysokonasiakavé podklady) sa prvý náter nanesie s väčším pomerom riedenia. Po vyschnutí nesmie na povrchu vzniknúť sklovitá vrstva.

03 | Riedenie základného náteru
Hĺbkový základný náter sa v originálnej plastovej nádobe premieša, resp. pretrepe. Následne sa zriedi s vodou v pomere 1 : 1 až 1 : 5 (v závislosti od nasiakavosti podkladu). Nesmie sa nanášať neriedený.

02 | Očistenie povrchu
Po odstránení náteru sa povrch fasády očistí kefou s tvrdými štetinami od prachu a zvyš­kov starého náteru.

01 | Odstránenie pôvodného náteru
Z povrchu fasády sa pomocou stierky (tzv. špachtle) odstráni pôvodný odlupujúci sa náter.

Info o materiáli:

» Minerálna renovačná stierka prírodnej bielej farby na vyrovnanie podkladu alebo na vytvorenie výstužnej vrstvy pri obnove poškodenej fasády; flexibilná, vystužená vláknami, vysoká priľnavosť, vysoká paropriepustnosť

Čo budete potrebovať:

Hĺbkový základný náter
Baumit MultiPrimer
spotreba: približne 0,10 až 0,25 kg/m2 (jeden náter, v závislosti od nasiakavosti podkladu), plastová nádoba, 10 l 78,60 €

Renovačná stierka
Baumit MultiWhite
spotreba: približne 1 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 25 kg 26,70 €

Výstužná sklotextilná mriežka
Baumit StarTex
rozmer ôk: 4 × 4 mm, bal, 50 bm 46,20 €

Fasádna farba
Baumti StarColor
spotreba: približne 0,5 kg/m2 (náter predpísaného zloženia na jemnom podklade), plastová nádoba 5 a 20, 20 kg 194,40 €

Náradie a pomôcky
stierka (tzv. špachtľa)
kefa s tvrdými štetinami
plastové vedro
elektrické miešadlo
oceľové zubové hladidlo
ochranné rukavice
molitanové hladidlo
štetka
valček
súprava na nanášanie farby

Tip

Nanesenie finálneho náteru striekaním
Fasádnu farbu je možné naniesť aj striekacím zariadením s technológiou airless. Farebný náter sa nanesie rovnomerne bez prerušenia v dvoch vrstvách v jednom pracovnom cykle tzv. krížovým spôsobom. Tým sa docieli rovnomerné prefarbenie povrchu. Prvý nástrek sa nanesie napr. vo vodorovnom smere. Následne sa metódou „čerstvé do čerstvého“ nanesie druhý nástrek v opačnom – zvislom smere. V prípade požiadavky na ďalšiu vrstvu nástreku je potrebné dodržať technologickú prestávku min. 4 h medzi jednotlivými vrstvami.

Pozor!

Podmienky na zhotovenie fasádneho náteru
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C.

Pri spracovaní materiálu je potrebné fasádu chrániť pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra (napr. pomocou ochranných sietí na lešenie).

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť čas zretia materiálu a spôsobiť nerovnomerné zafarbenie.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Baumit
FOTO: Baumit

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2017.