Partneri sekcie:

Šikmé strechy z betónovej skladanej krytiny v náročných klimatických podmienkach

Šikmé strechy z betónovej skladanej krytiny v náročných klimatických podmienkach

Zimu v horských oblastiach sprevádzajú nielen záporné teploty, ale aj bohatá nádielka snehu. Predstava investora teda nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje konečný návrh strechy. Tvar strechy i výber strešnej krytiny určujú predovšetkým klimatické podmienky danej oblasti. Architekti v návrhoch striech vo vysokých nadmorských výškach uprednostňujú najmä šikmú strechu, ktorá vďaka sklonu dokáže rýchlo odviesť aj veľké množstvo vody. Šikmá strecha umožňuje uplatnenie rôznych druhov strešnej krytiny: povlakovej, skladanej a to betónovej či keramickej krytiny. V horských oblastiach sa najmä vďaka svojim technickým parametrom uplatňuje aj betónová či keramická škridla.

Eliminácia rizík

Fáza návrhu strechy v sebe skrýva mnohé úskalia, na ktoré môže strecha počas svojej životnosti doplatiť. Prvé problémy s realizáciou strechy môžu nastať už v návrhu, ak projektant vyberie nesprávny druh škridly, navrhne zlý sklon strechy či nepozná atmosférické podmienky danej oblasti. Konštrukčné riešenia najviac ovplyvňujú spoľahlivosť strechy vrátane detailov. Iba dôkladná analýza prostredia umožňuje zosúladiť všetky parametre tak, aby navrhnutá strecha vyhovovala norme o základných ustanoveniach navrhovania striech.

Strecha musí byť navrhnutá tak, aby sa pôsobenie atmosférických zrážok rešpektovalo. Hlavná funkcia strešnej konštrukcie je ochrana budovy a jej užívateľov pred vonkajšími vplyvmi. Dôležité je brať do úvahy aj klimatické faktory, ktoré najviac degradujú strešnú krytinu: voda vo všetkých skupenstvách, zmeny teploty, vzduch a slnečné žiarenie. Agresívnemu pôsobeniu látok z vonkajšieho prostredia na streche sa vyhnúť nedá, možno ho však eliminovať. Správnym návrhom, ale aj vhodnou voľbou stavebného materiálu možno výrazne znížiť náklady na údržbu či opravu. V klimaticky náročných podmienkach je dôležité správne zloženie strešného plášťa. Doporučuje sa zabezpečiť strešný plášť poistnou hydroizolačnou vrstvou, ktorá aj pri zafúknutí snehu pod skladanú krytinu ochráni podkrovie pred vlhkosťou.

Snehová prikrývka

Umiestnenie budovy do veternej alebo snehovej oblasti zvyšuje nároky na návrh strechy a jej krytiny. Bezpečný sklon strechy, pri ktorom krytina odvádza zrážkovú vodu bez doplnkového opatrenia stanovuje STN 73 19 01 Navrhovanie striech (od roku 2005). Od sklonu strechy závisí výber typu škridiel tak, aby strecha mohla dobre chrániť stavbu pred poveternostnými vplyvmi aj v klimaticky náročnom prostredí.

Jednorazové snehové zrážky strechu ne­ohrozujú. Normové zaťaženie snehom je 0,70 kN/m2 a objemová hmotnosť napadaného snehu, ktorý strechu neohrozuje, je 80 až 120 kg/m3. Treba však mať na zreteli, že sneh časom zľahne. Chladné a nevyspytateľné počasie môže podporiť nárast hmotnosti snehu. Strechu výrazne ohrozuje aj ľad, ktorý má silné degradačné účinky. Dažďová voda a voda z topiaceho sa snehu sa musia strešným žľabom odviesť tak, aby nenavlhli žiadne časti stavby. Ak však zamrznuté strešné žľaby a zvody zabraňujú úniku vody, dochádza k výrazné­mu zaťaženiu strechy, ktoré môže spôsobiť poškodenie krokiev v mieste odkvapu.

Návrh strechy

Riešenie protisnehovej ochrany sa musí zohľadniť už v projekte riešenia strechy a pri projektovaní jej spádu a výbere vhodnej strešnej krytiny, pričom sa odporúča doplniť ju o bezpečnostné prvky – snehové zachytávače. Strešná krytina musí mať vhodný systém snehových zachytávačov. Bezpečnostné prvky v podobe snehových zábran a rozrážačov snehu sú nápomocné najmä v čase topenia snehu. Snehové zábrany je vhodné umiestniť predovšetkým v odkvapovej časti, nad balkóny a nad vchodom, oceľové protisnehové rozrážače v tvare trojuholníkov zase po celej ploche strechy.

Moderné rozmerné a členité strešné konštrukcie nepatria do klimaticky náročných oblastí. Treba uprednostniť jednoduché a osvedčené strešné tvary. Pri členitej streche je nevyhnutné dostatočné hydroizolačné opatrenie pod krytinou. Strmšie plochy sa odporúča situovať na sever, menej šikmé iba smerom na juh. Vírenie a ukladanie snehu na strešnej ploche podporujú atiky, vikiere, nadstavby a prestupy telies, preto by sa mali obmedziť. Vikierom sa treba vyhnúť najmä v spodných častiach strešných plôch. Ak sa však použijú, treba v rizikových detailoch vhodne a v dostatočnom množstve rozmiestniť sneholamy.

Voľba krytiny súvisí nielen so vzhľadom stavby, tvarom strechy, sklonom alebo charakterom územia, ale musí zohľadňovať aj technické parametre krytiny ako odolnosť, mrazuvzdornosť, životnosť a stupeň namá­hania krytiny v daných podmienkach. Do úvahy treba brať aj ucelenosť systému originálnych strešných doplnkov od výrobcu, ktoré zvyšujú funkčnosť strešného plášťa.

Betónová krytina

Betónová strešná krytina sa uplatňuje v extrémnych podmienkach pre svoju vyso­kú odolnosť proti UV-žiareniu a poveternostným podmienkam. Počas chladného obdobia je jej výhodou mrazuvzdornosť. Primárna je najmä vo vzťahu k životnosti škridly. Ak je mrazuvzdornosť škridly nedo­statočná, prejaví sa to stratou jej pevnosti a hrúbky a celkovým porušením. Vysoká mrazuvzdornosť betónovej krytiny súvisí s jej nízkou nasiakavosťou a charakteristikou pórov. Čím viac malých uzavretých pórov sa v hmote nachádza, tým väčšiu mrazuvzdornosť materiál dosahuje. Nasiakavosť pritom výrazne znižuje povrchová úprava škridly. Požiadavka technickej normy na počet zmrazovacích cyklov platí pre všetky betónové škridly. Výhodou je aj dlhodobé zretie materiálu, ktoré podporuje pevnosť a zvyšujúcu sa kvalitu strešnej krytiny. Aj preto strecha dosahuje značnú životnosť, pričom škridlu pred zmenou tvaru a farebnosti chráni vrstva akrylátovej farby.

V horských oblastiach s bohatou snehovou pokrývkou má mimoriadny význam aj únosnosť strešnej krytiny. V tejto súvislosti možno často počuť argumenty, že betón strechu priveľmi zaťažuje. Hmotnosť betónovej škridly je však porovnateľná s hmotnosťou ostatných tvrdých skladaných krytín príslušnej geometrie a tvaru.

Pálená škridla

Keramická škridla je vysoko odolná proti UV-žiareniu a účinkom agresívnych chemických látok. Mechanickú pevnosť a odolnosť proti účinkom vetra a zaťaženiu snehom podporuje okrem zloženia škridly aj tvarová stálosť. Pálená škridla dosahuje značnú životnosť aj napriek nenáročnej údržbe, je tiež odolná proti mrazu. Mrazuvzdornosť sa zisťuje skúškami určenými pre rôzne klimatické oblasti a norma predpisuje mrazuvzdornosť na dostatočný počet zmrazovacích cyklov. Škridla sa taktiež vyznačuje relatívne nízkou nepresiakavosťou, ktorá sa časom zvyšuje v dôsledku upchávania pórov prachom. Nasiakavosť možno znížiť aj farebnou povrchovou glazúrou. Vysoká únosnosť a odolnosť sú technické parametre, ktoré umožňujú uplatnenie tohto druhu strešnej krytiny aj v náročných klimatických podmienkach. Pálené škridly sú vďaka ílovému základu tvarovateľné, čo umožňuje vyrobiť mnoho tvarov i typov.

Vlastnosti a uplatnenie

Oba najpoužívanejšie typy skladanej krytiny majú spoločnú najmä vysokú odolnosť a pevnosť, tvarovú stálosť a dlhú životnosť. Vyrábajú sa pre rôzne spôsoby kladenia, v rozličných tvaroch, veľkostiach, farbách a povrchových úpravách tak, aby sa čo najlepšie prispôsobili architektonickým, klimatickým, mechanickým a konštrukčným nárokom aj v extrémnych podmienkach. Technické parametre sú definované normovými požiadavkami. Betónová i pálená strešná krytina sa vyrába ekologicky z prírodných materiálov a je šetrná k životnému prostrediu.

Použitie tvrdej skladanej krytiny sa odporúča do akejkoľvek nadmorskej výšky, čo je výhodou pre projektantov a architektov v procese návrhu. Uprednostniť treba výrobcov s uceleným systémom riešenia strešného plášťa až do detailov. V projekte treba zohľadniť všetky možné riziká spojené s extrémnym horským počasím a stavbu navrhnúť tak, aby užívateľom prinášala iba úžitok. Strecha a jej možnosti závisia v konečnom dôsledku od správneho návrhu, bezchybného realizačného zhotovenia a pravidelnej údržby.

Jana Tomečková
Foto: KM Beta

Autorka je konateľka spoločnosti KM Beta, s. r. o., Skalica.