Odborná stránka bratislavského sympózia Strechy 2012

odborna stranka bratislavskeho sympozia strechy 2012

V priestoroch hotela City Hotel Bratislava sa pod odbornou garanciou prof. Ing. Jozefa Oláha, PhD., zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave konal koncom novembra 2012 už 19. ročník medzinárodného sympózia Strechy 2012. Tak ako predchádzajúce ročníky, aj tento organizovala Stavebná fakulta STU v spolupráci s Cechom strechárov Slovenska.

Hlavná téma sympózia znela: Najnovšie poznatky z oblasti striech. Celá akcia sa niesla v duchu hodnotenia súčasných postupov pri navrhovaní realizácie a údržby striech budov. V spojitosti s takýmto hodnotením sa hľadali aj odpovede na otázky týkajúce sa používania nových materiálov zabudovaných v strešnom plášti. Konzultovali sa rozdielne, ale aj podobné medzinárodné prístupy a postupy. Program rokovania bol rozdelený do ôsmich blokov, vždy s určitým odborným zameraním. V niektorých častiach sa jednotlivé tematické okruhy prekrývali.

Za najzaujímavejšie témy konferencie možno považovať:

  • mechanické kotvenie a upevňovacie systémy,
  • rekonštrukcia plochých striech s povlakovou krytinou z asfaltovaných pásov,
  • poruchy fóliových materiálov na báze PVC,
  • netesnosti spojov tepelnej izolácie,
  • testovanie kotevného a lepeného systému.

Mechanické kotvenie a upevňovacie systémy

Na Slovensku sa mechanické kotvenie začalo používať najmä na upevňovanie povlakových krytín na plochých strechách koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Kotvenie treba navrhovať podľa podmienok a skladby stavebnej konštrukcie. Z hľadiska výslednej ceny diela tvoria náklady vynaložené na kotvy len malé percento v porovnaní s obstarávacími nákladmi ostatných strešných komponentov. Preto sa na tejto položke naozaj neoplatí šetriť. Čo z toho, že je v rámci skladby navrhnutá kvalitná tepelnoizolačná vrstva, povlaková krytina a množstvo perfektne vypracovaných detailov, keď sa pozabudlo na správny návrh kotvenia?

Povlaková krytina z asfaltovaných pásov

Aj v súčasnosti sa možno stretnúť s neodbornými rekonštrukciami plochých striech (bez akéhokoľvek posúdenia existujúceho stavu) ďalším natavovaním nových a nových vrstiev asfaltovaných pásov na pôvodnú povlakovú krytinu na báze asfaltovaných pásov, pričom sa neprihliada na vlhkostné pomery v strešnom plášti a často nedostatočné vyspádovanie striech. Z praxe sú známe prípady s hrúbkou pôvodnej povlakovej krytiny až 90 mm, čo zodpovedá pätnástim vrstvám asfaltovaných pásov nataveným na sebe.

Pred rekonštrukciou je nevyhnutné zhodnotiť aktuálny stav strešného plášťa a vyhotoviť statický, prípadne tepelnotechnický posudok. Po vizuálnej kontrole kvality strechy sa pomocou sondy zisťuje vlhkosť v strešnom plášti, počet a zloženie jednotlivých vrstiev. Následne sa odtrhovou skúškou vyhodnotí únos­nosť podkladu. Podľa zistených skutočností a požiadaviek na zateplenie strechy sa navrhne vhodný typ rekonštrukcie. Ak nie je potrebné zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti strechy, rieši sa iba návrh povlakovej krytiny. Ak vlhkosť prenikla všetkými vrstvami, treba mnohokrát realizovať výmenu všetkých porušených vrstiev. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje úspešnosť rekonštrukcie, je už spomínaný spôsob upevnenia novej (prídavnej) povlakovej krytiny k podkladu, a to buď mechanickým kotvením, alebo natavením. Postup pri rekonštrukcii by nemal závisieť len od najlepšej cenovej ponuky. Dôraz by sa mal klásť aj na profesionalitu zhotovovateľa.

Poruchy fóliových materiálov na báze PVC

Z celej množiny porúch fólií na báze PVC sa prezentovali príklady, ktoré boli dôsledkom znižovania finančných nákladov za každú cenu. Fólií na báze PVC je na trhu široké spektrum, od jednoduchých homogénnych až po sofistikované výrobky zložené z niekoľkých vrstiev. Ako povlakové krytiny plochých striech sa používajú mechanicky kotvené fólie vystužené polyesterovou mriežkou alebo fólie so sklenenou rohožou zaťažené ochrannou vrstvou. Poruchy sa môžu prejaviť buď okamžite, alebo až po uplynutí záruky. Pred zabudovaním fólie treba prekontrolovať šírku, dĺžku a hlavne hrúbku pásu. Pre znižovanie nákladov sa prekračujú dovolené tolerancie pri všetkých daných parametroch.

Medzi najzávažnejšie prejavy porúch povlakovej krytiny z fólie na báze PVC patrí jej delaminácia, čiže proces oddeľovania jednotlivých vrstiev fólie. Ide jednoznačne o výrobnú poruchu, ktorá je dôsledkom nižšej teploty alebo menšieho stlačenia fólie pri výrobe, príčinou môže byť aj zlá vložka, ktorá vytvorí separačnú vrstvu, alebo to môžu byť štrukturálne zmeny v dôsledku nevhodnej receptúry materiálu, keď sa postupne stráca adhézia a súdrž­nosť jednotlivých vrstiev.

Netesnosti spojov tepelnej izolácie

Stále sa zvyšujúce požiadavky na úsporu energie vedú k výstavbe energeticky úsporných budov. S tým je spojená aj požiadavka na zväčšovanie hrúbok tepelnej izolácie a vzduchotesnosť stavebných konštrukcií. Tepelnotechnické vlastnosti strešného plášťa zhoršuje zabudovanie mate­riálu s horšími izolačnými vlastnosťami. Čím je tepelná izolácia hrubšia, tým sa zabudované tepelné mosty výraznejšie prejavujú. Je preukázané, že na zhoršení tepelnoizolačných vlastností sa nemalou mierou podieľajú aj spoje izolácie.

Testovanie kotevného a lepeného systému

Odolnosť povlakových krytín proti účinkom vetra možno zabezpečiť mechanickým plnoplošným lepením, kotvením, lepením – natavením, lepením – natavením s pásom s integrovanou expanznou vrstvou a zaťažením ochrannou vrstvou. Skúšky mechanického kotvenia ukázali, že kotvenie povlakovej krytiny pomocou kotviacej lišty je v porovnaní s bodovými kotvami výhodnejšie. Z hľadiska odtrhnutia krytiny od podkladu a roztrhnutia tepelnoizolačnej dosky sa plnoplošné lepenie povlakovej krytiny na tepelnoizolačnú vrstvu javí výhodnejšie ako mechanické kotvenie.

Záver
Záverečná diskusia potvrdila správne zameranie 19. ročníka sympózia, pretože takmer všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že strechy budov si zaslúžia zodpovednejšiu a ešte dôkladnejšiu prípravu a realizáciu.

TEXT: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
FOTO: archív autora