image 100052 25 v1

Komplexné poistenie bytových domov

Poistenie, jednoduché slovo, ktoré však v sebe zahŕňa celý rad skutočností súvisiacich s bývaním v bytovom dome. Ide o veci dotýkajúce sa samotných vlastníkov jednotlivých bytov a ich domácností až po rozsiahlejšie záležitosti súvisiace s prevádzkou celého bytového domu. 

Kombinácia poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré v sebe zahŕňa škody spôsobené prevádzkou bytového domu ako celku, ďalej škody z vlastníctva jednotlivých bytov, ako aj vzájomné škody vlastníkov bytov vytvára jednoduché riešenie poistenia v jednej poistnej zmluve.

Poistenie majetku

Poistenie majetku v prvom rade kryje škody na bytovom dome ako stavbe vrátane stavebných častí a príslušenstva, skla a technologických zariadení spoločných častí, ako aj škody na bytoch jednotlivých vlastníkov. Uvedené je v zmysle poistných podmienok definované ako predmet poistenia, ktorý zahŕňa nielen zariadenia stavby prislúchajúce k bytovému domu, ale aj predmety prislúchajúce k jednotlivým bytom:

 • všetky súčasti technického vybavenia budovy (napr. inštalácie a rozvody energií, kamerový a bezpečnostný systém, výťahy…);
 • všetky predmety pevne zabudované v budove alebo pevne spojené s budovou (napr. okná, dvere, rolety, prekrytie lodžie či balkóny…);
 • predmety a zariadenia určené na prevádzku budovy alebo bytu pevne zabudované alebo pevne pripojené (napr. vstavané skrine, kuchynské linky vrátane sklených výplní, vodovodné batérie…).

Z hľadiska poisťovne ide o tú jednoduchšiu časť poistenia, kde sú jasne špecifikované predmety poistenia, ako aj poistné riziká. Poistné riziká sú definované samostatne alebo rozdelené do skupín. Komplexné poistenie bytových domov teda kryje škody spôsobené nasledujúcimii rizikami:

 • požiarom – zahŕňa požiar, úder blesku, výbuch a pád lietadla;
 • víchricou – zahŕňa víchricu a krupobitie;
 • živlom – zahŕňa povodeň, záplavu, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavínu a ťarchu snehu;
 • vodou – zahŕňa škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia;
 • krádežou – zahŕňa škody na stavebných súčastiach spôsobené krádežou a vandalizmom;
 • ostatnými rizikami – zahŕňajú škody spôsobené nárazom motorového vozidla, dymom, rázovou vlnou a pádom predmetov.

Z uvedených rizík, ktoré sú poistením kryté, je jednoznačne najfrekventovanejšie riziko požiaru. Štatistiky poukazujú na to, že najčastejšou príčinou vzniku požiaru je nedbanlivosť, neopatrnosť a nedodržiavanie základných bezpečnostných zásad.
Do majetkového poistenia patrí aj doplnkové poistenie technických rizík pre technologické zariadenia a stroje, ktoré sú súčasťou bytového domu. Ide najmä o osobné a nákladné výťahy, spoločnú kotolňu či práčovňu, spoločné antény, satelity a ďalšie podobné technologické zariadenia. Do technických rizík, ktoré rozširujú majetkové poistenie, spadajú škody vzniknuté konštrukčnou chybou stroja, chybou materiálu, prepätím alebo nesprávnou obsluhou.

Súčasťou majetkového poistenia je aj poistenie skla na riziko rozbitia. Ide o rozbitie skla, ktoré nie je zapríčinené jedným zo živelných rizík vymenovaných vyššie. V tomto prípade je rozbitie skla chápané ako rozbitie napr. kameňom či prievanom. Týka sa všetkých stavebných súčastí definovaných ako predmet poistenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Zložitejšou časťou, avšak dôležitou, je poistenie zodpovednosti za škodu. Zložitosť poistenia zodpovednosti za škodu je daná tým, že toto poistenie spadá do kategórie tzv. all-riskových produktov, kde je definícia rozsahu krytia špecifikovaná skôr výlukami z poistného krytia ako jasne definovanými rizikami. Dôležitá je aj príčina vzniku škody, ako aj vzťah k osobe, ktorej bola škoda spôsobená. Z tohto hľadiska rozlišujeme škodu spôsobenú medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov navzájom a škodu spôsobenú tretej osobe.

Komplexné poistenie bytových domov v časti poistenia zodpovednosti za škodu zahŕňa v sebe dve skutočnosti:

 • zodpovednosť za škodu z vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru spôsobenú tretej osobe, teda osobe, ktorá nemá nijaký (vlastnícky) vzťah k danému bytovému domu či jeho časti (napr. návštevník niektorého z vlastníkov, náhodný okoloidúci);
 • zodpovednosť za škodu z vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru spôsobenú inému vlastníkovi (susedovi), ide o tzv. krížovú zodpovednosť za škodu medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov navzájom.

V prípade zodpovednosti za škody medzi vlastníkmi navzájom, tzv. krížovej zodpovednosti, ide o škody, ktoré môžu vzniknúť samotným vlastníctvom a prevádzkou bytu alebo v súvislosti so svojpomocným vykonávaním stavebných úprav v byte susedovi. Ako príklad je možné uviesť jednu poistnú udalosť z praxe.

V bytovom dome v byte na 6. poschodí prasklo potrubie studenej vody, vedúce do kuchyne. Dôvodom boli vek a opotrebenie potrubia. Keďže škoda nastala v pracovný deň v dopoludňajších hodinách, keď väčšina obyvateľov bola v práci, došlo k úniku pomerne veľkého množstva vody. Poškodení boli všetci vlastníci bytov a pivníc, ktorí bývajú pod uvedeným bytom. Škoda vznikla na maľovkách bytov, chodieb a pivníc, ako aj na hnuteľných veciach v jednotlivých bytoch. Zodpovedný za škodu bol vlastník bytu na 6. poschodí. Išlo o škodu medzi jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov navzájom a poškodeným vlastníkom sa poskytlo poistné plnenie vo výške takmer 30 000 eur.

V druhom prípade, keď ide o zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám, ide o osoby, ktoré sa v čase vzniku škodovej udalosti nachádzajú z nejakého dôvodu v bytovom dome alebo jeho blízkosti. Príkladom môže byť táto poistná udalosť z praxe.

Z dôvodu vyššieho veku bytového domu a dlhodobého pôsobenia poveternostných vplyvov odpadla časť omietky a spadla na dve motorové vozidlá, ktoré parkovali v jeho blízkosti. Keďže majiteľmi vozidiel neboli obyvatelia bytového domu, poisťovateľ uhradil škodu z poistenia zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva a správy bytového domu voči tretím osobám vo výške takmer 13 000 eur.

Doplnenie komplexného poistenia

Je dôležité spomenúť, že toto poistenie je vo väčšine prípadov riešené cez správcu bytového domu, teda cez právnickú osobu, ktorá správou bytového domu zastupuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Preto z hľadiska vlastníka jednotlivého bytu je potrebné doplniť komplexnosť tohto poistenia ešte o samostatné poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti za škodu z užívania domácnosti. Ide o poistenie majetku – hnuteľných vecí (nábytok, oblečenie, elektronika), teda zariadenia samotnej domácnosti jednotlivých vlastníkov bytov a poistenie zodpovednosti za škody vzniknuté činnosťou členov domácnosti.

V prípade poistenia zariadenia domácnosti nie sú takmer žiadne odlišnosti od už spomínaných princípov pre poistenie majetku. V poistení zodpovednosti za škodu z užívania domácnosti však ide o ďalšiu príčinu vzniku škody spôsobenú tretej osobe. Ide o škody, ktoré môžu spôsobiť členovia rodiny – členovia jednej domácnosti v rámci svojich aktivít. Napríklad zabudnutá tečúca voda v byte, voda z pokazenej práčky, škody pri rekreačnom športe, na prechádzke so psom, škody spôsobené dieťaťom v škole či v obchode a pod. Je možné povedať, že po zodpovednosti z prevádzky bytového domu a krížovej zodpovednosti ide už o tretí typ zodpovednosti. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto druhy zodpovednosti za škodu sa neprekrývajú, ale dopĺňajú.

Literatúra
1. Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania pre poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb.

 

TEXT | Ing. Ján Medelský, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
FOTO | Miro Pochyba

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 1/2018.