image 72268 25 v1
Galéria(33)

Rekonštrukcia bytového jadra

Partneri sekcie:

Maloformátové dosky sú vhodné na manipuláciu v stiesnenom priestore. Dosky sa skracujú na požadovaný rozmer niekoľkonásobným narezaním podľa pravítka a následným zlomením v mieste rezu cez hranu. Na presnejšie rezanie je vhodnejšie použiť ručnú alebo elektrickú priamočiaru pílu. Po vybúraní a vyprataní pôvodného bytového jadra a zariadenia kuchyne ostanú zachované len zvislé inštalačné vedenia a stúpačky.

01JadroRigips
02JadroRigips
03JadroRigips
04JadroRigips
05JadroRigips
06JadroRigips
07JadroRigips
08JadroRigips

Na očistenej podlahe sa vymeria poloha jednotlivých priečok. Pri vymeriavaní je potrebné zohľadniť hrúbku opláštenia (kóty vo výkrese označujú hrúbku celej priečky, tzn. pri zakladaní sa vymeriava poloha profilov UW). Po zameraní sa na podlahu pripravia vodorovné profily UW. V prípade potreby možno použiť aj zvyšky profilov. Profily UW a profily CW, ktoré budú nadväzovať na murivo, sa pred osadením z dôvodu zabezpečenia tepelnej a zvukovej izolácie podlepia penovým pripojovacím tesnením. Obvodové profily sa pripevňujú na betónové konštrukcie pomocou plastových natĺkacích rozperiek ∅ 6 mm vo vzájomnom rozstupe maximálne 800 mm.

Profily UW sa montujú na strop až po osadení obvodového profilu CW na stenu. Pred pripevnením profilu UW na strop sa medzi podlahový a stropný profil UW nasunie prvá zvislá spojka (profil CW), vodováhou sa skontroluje zvislosť budúcej priečky a označí sa správna poloha horného profilu UW na nosnom strope. Pripevnenie horného profilu UW sa realizuje podobne ako na podlahe. Nárožné profily CW sa rovnako ako profily CW pri zárubniach alebo profily CW, ktoré nesú inštalačné držiaky, odporúča fixovať na profily UW pomocou samorezných skrutiek do plechu typu LB s dĺžkou 9,5 mm. Profily CW (stojky) sa upravia tak, aby boli o 10 až 15 mm kratšie, ako je vzdialenosť medzi podlahovými a stropnými profilmi UW. Profily CW (okrem prípadov v predchádzajúcom kroku) zostávajú v profiloch UW voľne nasunuté (bez vzájomného zoskrutkovania). Na kotvenie umývadla sa použije na to určený držiak. Rovnakým spôsobom sa kotví aj vyústenie vaňovej batérie alebo iných armatúr.

Po dokončení montáže profilov možno pristúpiť k oplášteniu priečok sadrovláknitými doskami z prvej strany. Dosky sa skrutkujú len na zvislé profily CW samoreznými skrutkami 4 × 30 mm vo vzájomnom rozstupe 250 mm. Škáry medzi doskami sa lepia polyuretánovým lepidlom na škáry. Pruh lepidla sa vytlačí priamo z kartuše a nanesie na styčné hrany už namontovanej dosky. Do 10 minút od nanesenia lepidla sa priloží a dotlačí ďalšia doska, ktorá sa ihneď pripevní skrutkami na podkladovú konštrukciu. Na zabezpečenie optimálnej funkcie lepidla je potrebné dodržať maximálnu šírku škáry do 1 mm. Vytlačené prebytočné lepidlo sa po vytvrdnutí odstráni, napríklad špachtľou alebo nožom.

Dosky je potrebné umiestňovať tak, aby nevytvárali krížové škáry. Nakoniec sa namontujú skrátené dosky. Dosky sa orientujú tak, aby sa navzájom stýkali originálnymi hranami, pričom krátené hrany dosiek majú byť orientované do rohov alebo kútov. Lepiť je potrebné len škáry vo vnútri jednotlivých plôch. Na kotvenie zariaďovacích predmetov alebo batérií možno alternatívne použiť drevenú fošňu, ktorá musí byť spriahnutá so zvislými profilmi CW. Na kotvenie umývadla musí byť jej výška väčšia, ako je výška montážnej príruby umývadla. Po dokončení opláštenia priečky z prvej strany možno do jej dutiny zabudovať jednotlivé inštalačné vedenia. Po dokončení inštalatérskych prác v dutine priečky sa dutina vyplní minerálnou izoláciou a následne sa priečka oplášti z druhej strany.

01 | Vybúranie jadra
Po vybúraní a vyprataní pôvodného bytového jadra a zariadenia kuchyne ostanú zachované len zvislé inštalačné vedenia a stúpačky. Priestor je potrebné dôkladne očistiť od hrubých nečistôt a prachu.

02 | Zameranie polohy priečok
Na očistenej podlahe sa vymeria poloha jednotlivých priečok. Pri vymeriavaní je potrebné zohľadniť hrúbku opláštenia (kóty vo výkrese označujú hrúbku celej priečky, tzn. pri zakladaní sa vymeriava poloha profilov UW).

03 | Vodorovné profily
Po zameraní sa na podlahu pripravia vodorovné profily UW. V prípade potreby sa môžu použiť aj zvyšky profilov.

04 | Penové tesnenie
Profily UW a profily CW, ktoré budú nadväzovať na murivo, sa pred osadením z dôvodu zabezpečenia tepelnej a zvukovej izolácie podlepia penovým pripojovacím tesnením.

05 | Pripevnenie profilov do podlahy
Obvodové profily sa pripevňujú na betónové konštrukcie pomocou plastových natĺkacích rozperiek ∅ 6 mm vo vzájomnom rozstupe maximálne 800 mm.

06 | Montáž profilov na strop
Profily UW sa montujú na strop až po osadení obvodového profilu CW na stenu.

07 | Zvislé profily
Pred pripevnením profilu UW na strop sa medzi podlahový a stropný profil UW nasunie prvá zvislá stojka (profil CW), vodováhou sa skontroluje zvislosť budúcej priečky a označí sa správna poloha horného profilu UW na nosnom strope.

08 | Upevnenie profilu do stropu
Po vložení zvislej stojky možno do stropu pripevniť profil UW pomocou plastových natĺkacích rozperiek ∅ 6 mm vo vzájomnom rozstupe maximálne 800 mm.

09 | Nárožné profily
Nárožné profily CW sa rovnako ako profily CW pri zárubniach alebo profily CW, ktoré nesú inštalačné držiaky, zafixujú na profily UW pomocou samorezných skrutiek do plechu typu LB s dĺžkou 9,5 mm.

10 | Skrátenie profilov CW
Profily CW (stojky) sa upravia tak, aby boli o 10 až 15 mm kratšie, ako je vzdialenosť medzi podlahovými a stropnými profilmi UW. Profily CW (okrem prípadov v predchádzajúcom kroku) zostávajú v profiloch UW voľne nasunuté (bez vzájomného zoskrutkovania). Profily CW sa montujú vo vzájomnej vzdialenosti 500 mm.

11 | Kotvenie sanity
Na kotvenie umývadla sa použije na to určený držiak. Rovnakým spôsobom sa kotví aj vyústenie vaňovej batérie alebo iných armatúr.

12 | Opláštenie doskou z prvej strany
Po dokončení montáže profilov možno pristúpiť k oplášteniu priečok sadrovláknitými doskami z prvej strany. Dosky sa skrutkujú len na zvislé profily CW samoreznými skrutkami 3,5 × 30 mm vo vzájomnom rozstupe 250 mm.

13 | Rezanie dosiek
Dosky sa skracujú na požadovaný rozmer niekoľkonásobným narezaním podľa pravítka a následným zlomením v mieste rezu cez hranu. Na presnejšie rezanie je vhodnejšie použiť ručnú alebo elektrickú priamočiaru pílu.

14 | Lepenie hrán
Na styčné hrany už namontovanej dosky sa priamo z kartuše nanesie pruh lepidla.

15 | Ďalšia doska
Do 10 minút od nanesenia lepidla sa priloží a dotlačí ďalšia doska, ktorá sa ihneď pripevní skrutkami na podkladovú konštrukciu. Na zabezpečenie optimálnej funkcie lepidla je potrebné dodržať maximálnu šírku škáry do 1 mm. Vytlačené prebytočné lepidlo sa po vytvrdnutí odstráni, napríklad špachtľou alebo nožom.

16 | Skrátené dosky
Nakoniec sa namontujú skrátené dosky. Dosky sa orientujú tak, aby sa navzájom stýkali originálnymi hranami, pričom krátené hrany dosiek majú byť orientované do rohov alebo kútov. Lepiť je potrebné len škáry vo vnútri jednotlivých plôch.

17 | Kotvenie zariaďovacích predmetov
Na kotvenie zariaďovacích predmetov alebo batérií možno alternatívne použiť drevenú fošňu, ktorá musí byť spriahnutá so zvislými profilmi CW. Na kotvenie umývadla musí byť jej výška väčšia, ako je výška montážnej príruby umývadla.

18 | Inštalačné vedenia
Po dokončení opláštenia priečky z prvej strany sa do jej dutiny zabudujú jednotlivé inštalačné vedenia. Elektroinštalácia sa pretiahne zvislými profilmi CW cez tzv. H-prelisy. Do opláštenia sa namontujú elektroinštalačné krabice. Otvory na krabice sa vyhotovia pomocou špeciálnej vykružovacej frézy na elektrickej vŕtačke.

19 | Prichytenie potrubia
Vodovodné a kanalizačné potrubie sa pevne prichytí pomocou kotviacich príchytiek, ktoré sú súčasťou príslušenstva držiaka umývadla.

20 | Podomietková nádržka
Následne sa nainštaluje podomietková nádržku (napr. Duofix Špeciál), ktorá sa kombinuje so závesným WC. Nepripevňuje sa do zadnej steny, ale kotví sa do bočných stien a podlahy. Je potrebné dbať na jej správne kotvenie na nadväzujúce konštrukcie a presnú rektifikáciu (výška, zvislosť).

21 | Pripojenie na rozvody
Pripevnená podomietková nádržka sa pripojí na rozvody vody a kanalizácie. Pri následnom opláštení sadrovláknitou doskou treba dbať na to, aby doska tesne lícovala s nosnou konštrukciou montážneho prvku nádržky. Musí na ňu kontaktne dosadnúť – bez vytvorenia medzery.

22 | Izolácia priečky a opláštenie
Po dokončení inštalatérskych prác sa vyplní dutina priečky minerálnou izoláciou. Tým sa zabezpečí optimálna hodnota nepriezvučnosti priečky. Následne sa priečka oplášti sadro­vláknitými doskami z druhej strany.

23 | Tekutá hydroizolácia
Na sadrovláknité dosky sa nanesie štetkou penetračný náter. Následne sa plocha natrie pomocou valčeka prvou vrstvou tekutej hydroizolácie (približne 0,5 l/m2).

24 | Utesnenie kútov a priestupov
V mieste kútov sa do ešte čerstvej prvej vrstvy hydroizolačného náteru vtlačí pomocou hladidla tesniaca páska. Miesta priestupov potrubia sa utesnia tesniacimi manžetami.

25 | Druhá vrstva hydroizolácie
Po preschnutí prvej vrstvy tekutej hydroizolácie (približne 6 hodín) sa na celú plochu, ako aj na tesniace pásky a manžety nanesie druhá vrstva. Obklad možno začať lepiť až po približne 18 hodinách.

26 | Konštrukcia na kryt vane
Po dokončení hydroizolačného náteru sa zmontuje konštrukcia na horný kryt vane. Horný nosník z profilu UA 50 (hrúbka 2 mm) sa rozoprie medzi steny pomocou pripojovacích uholníkov na profil UA.

27 | Osadenie vane
Na pripravenú konštrukciu sa osadí vaňa a pomocou vodováhy sa vykoná jej presná rektifikácia (nastavenie do správnej výšky a do vodorovnej polohy).

28 | Opláštenie predného krytu
Po osadení vane sa predný kryt oplášti sadrovláknitými doskami rovnakým postupom ako priečky.

29 | Vystuženie rohov
Vonkajšie rohy priečok sa vystužia ochrannými ALU-profilmi, ktoré sa zatmelia sadrovým škárovacím tmelom. Tmel sa vysype do čistej nádoby s vodou (5 kg/4,5 l), nechá sa približne 2 min. nasiaknuť a ručne alebo elektrickým miešadlom sa vymieša na pastovitú hmotu.

30 | Pretmelenie škár
Sadrovým alebo pastovitým tmelom sa pretmelia aj lepené škáry medzi sadrovláknitými doskami a hlavy skrutiek (na miestach, ktoré sa budú upravovať maľbou). Tmel sa vtlačí do škár hladidlom alebo stierkou a vyhladí sa.

31 | Prebrúsenie nerovností
Po vytvrdnutí sa odstránia vzniknuté nerovnosti, ktoré sa v prípade potreby zbrúsia a ešte raz sa pretmelia. Po zaschnutí a vybrúsení je podklad pripravený na nanesenie penetračného náteru a finálnej povrchovej úpravy.

32 | Penetrácia podkladu
Na pripravený podklad sa pomocou aplikačného valčeka nanesie penetračný náter. Penetračný náter sa odporúča naniesť pod maľovku či keramický obklad, a to aj na miesta ošetrené tekutou hydroizoláciou.

33 | Lepenie obkladu
Po zaschnutí penetračného náteru možno začať lepiť obklad. Obklad sa lepí flexibilným lepidlom vhodným na sadrové alebo sadrokartónové povrchy.

tip: Upevnenie sanitárnych predmetov
Na zabezpečenie správnej funkcie musí byť fošňa osadená kontaktne s rubom opláštenia, preto je jej montáž jednoduchšia až po opláštení prvej strany priečky. Fošňu sa odporúča natrieť impregnáciou proti vlhkosti.

Co budete potrěbovat

 • Vodorovný profil Rigiprofil UW, R-UW 50, 75 alebo 100, dĺžka 4 m, bm    od 0,89 €
 • Zvislý profil Rigiprofil CW, R-CW 50, 75 alebo 100, dĺžka: 2,75; 3; 3,5 a 4 m, bm    od 1,13 €
 • Výstužný profil UA 50, hrúbka 2 mm, dĺžka: 3; 3,5 a 4 m, bm    3,85 €
 • Pripojovacie penové tesnenie, šírka 30, 50, 70 a 95 mm, dĺžka 30 m, ks    od 4,12 €
 • Natĺkacia rozperka: Natĺkacia hmoždinka (rozperka) 6 × 35, balík, 100 ks    2,57 €
 • Samorezné skrutky do plechu: Samorezné skrutky LB, dĺžka 9,5 mm, balík 100 ks    1 €
 • Samorezné skrutky Rigidur, 3,5 × 30 mm, 1 000 ks, balík    14,95 €
 • Držiak na kotvenie umývadla
 • Sadrovláknitá doska Rigidur H maloformátová, 1 000 × 1 500 × 12,5 mm (šírka × dĺžka × hrúbka), m2    9,47 €
 • Škárovacie lepidlo: Lepidlo na styky dosiek Rigidur, spotreba približne 15 ml/m škáry, 310 ml, ks     11,86 €
 • Výstužná páska: Špeciálna výstužná páska Rigidur,  dĺžka 50 m, ks    10,93 €
 • Drevená fošňa
 • Elektrokrabice 68/45 alebo 68/60, balenie 25 ks, ks    od 1,43 €
 • Viečko elektroinštalácie, balenie 25 ks, ks    0,47 €
 • Podomietková nádržka Geberit Duofix Špeciál
 • Minerálna izolácia
 • Tekutá hydroizolácia Lugato Duschabdichtung, spotreba 1,5 kg/m2 (2 vrstvy), plastové vedro 7 a 15 kg, 15 kg    69,95 €
 • Vaňa
 • Rohový ALU-profil
 • Škárovací tmel: Špachtľovací tmel Vario, papierové vrece 5; 12,5 a 25 kg, 5 kg    8,40 €
 • Pastový tmel ProMix Mega, plastové vedro 5; 15 a 25 kg, 5 kg    8,63 €
 • Penetračný náter
 • flexibilné lepidlo
 • Náradie: ceruza, meter, dlhé pravítko, ostrý nôž alebo odlamovací skalpel, nožnice na plech, akumulačný skrutkovač, elektrická vŕtačka, elektrické miešadlo alebo miešačka, aplikačná pištoľ na tmel, maliarska štetka, aplikačný valček, antikorové hladidlo, špachtľa, zubové hladidlo, plastová nádoba

Info o materiáli:

 • Maloformátová sadrovláknitá doska impregnovaná proti vzdušnej vlhkosti, požiarna, rozmer: 1 000 × 1 500 mm, hrúbka: 12,5 mm, reakcia na oheň: A2-s1,d0, kolmo zrezaná hrana na všetkých stranách (4SK)

TEXT + FOTO: Rigips