Osadenie roletového a žalúziového prekladu (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Schránku je potrebné osadiť presne a vodorovne, pretože sa od nej odvíja aj presnosť osadenia okien.

Roletové a žalúziové preklady sa používajú ako nosné prvky nad okennými a dvernými otvormi v obvodových stenách a umožňujú zabudovanie vonkajších roliet alebo žalúzií. Všetky časti prekladu sa kladú do lôžka z cementovej malty zásadne na tehly, ktorých pôdorysné rozmery nie sú upravené rezaním.

Presne a vodorovne

Presné osadenie a výškové vyrovnanie nosných prvkov prekladu sa dosiahne pomocou drevených klinov, ktoré sa osadia na koncoch prekladov. Dĺžka uloženia prekladu na murive závisí od dĺžky prekladu (min. 125 mm). Nenosná schránka sa ukladá na murivo tak, aby čelo s nápisom smerovalo do exteriéru a lícovalo s vonkajším povrchom muriva, príp. tepelnoizolačnej vrstvy.

Nosné diely prekladu sa ukladajú keramickým povrchom vždy smerom do interiéru tak, aby lícovali s vnútorným povrchom obvodovej steny. Skladba kompletného prekladu a postup montáže závisia od dĺžky prekladu, resp. rozpätia otvoru, a od hrúbky obvodovej steny. Schránku je potrebné osadiť presne a vodorovne, pretože sa od nej odvíja aj presnosť osadenia okien.

Zároveň musí byť zabezpečená proti posunutiu počas betonáže prekladu, ktorá sa realizuje s betonážou stropu a stužujúceho venca. Pri otvore so svetlým rozpätím do 1 500 mm sa používa nosný preklad s masívnym prierezom 125 × 238 mm. Úložná dĺžka prekladu je min. 125 mm (do dĺžky prekladu 1 750 mm).

Pri stenách s hrúbkou 380 mm sa vedľa nenosnej schránky osadí nosný diel, ak je hrúbka steny 440 mm, medzi schránku a nosný diel sa vloží pás tepelnej izolácie s hrúbkou 60 mm a výškou 240 mm. Na steny s hrúbkou 500 mm je potrebné medzi tepelnú izoláciu a nosný prvok vložiť prefabrikovaný keramický preklad s hrúbkou 70 mm. Pás izolácie má hrúbku 50 mm.

Ak je svetlé rozpätie otvorov väčšie ako 1 500 mm, je potrebné použiť preklady so spriahovacou výstužou. Po uložení všetkých prvkov prekladu sa celý preklad podoprie, a to min. dvomi podperami pri osteniach otvoru. Priestor medzi prekladmi (väčšinou posledný rad tehál v danom podlaží) sa domuruje tak, aby na preklady nadväzovali na obidvoch stranách koncové alebo polovičné tehly otočené kapsou k prekladu, prípadne celé alebo polovičné tehly.

INFO O MATERIÁLI:

» Univerzálny roletový a žalúziový preklad zložený z vnútorného nosného dielu – železobetónového prekladu s keramickým povrchom – a z vonkajšej schránky na osadenie navíjacieho mechanizmu rolety alebo žalúzie.
» Prefabrikovaný keramický preklad zo špeciálnych keramických tvaroviek s betónovým jadrom vystuženým betonárskou výstužou.

Čo budete potrebovať

 • Univerzálny roletový a žalúziový preklad
  Porotherm KP Vario UNI – Nosná časť Porotherm KP Vario 100 – 175
  rozmery (š × v × d): 125 × 238 × 1 000 až 1 750 mm (po 250 mm)
  – Nosná časť Porotherm KP Vario 200 – 350
  rozmery (š × v × d): 70 × 238 × 2 000 až 3 500 mm (po 250 mm, rozmery s výstužou (š × v × d): 100 × 400 × 2 000 až 3 500 mm)
  – Nenosná schránka Porotherm Vario UNI
  vonkajšie rozmery (š × v × d): 250 × 277 × 1 000 až 3 500 mm, cena za súpravu, ks od 147,60 €
 • Keramický preklad
  Porotherm KP 7
  dĺžka prekladu: 1 000 až 3 500 mm, prierez (b × h): 70 × 238 mm, ks = od 12,76 €
 • Cementová malta
 • Montážna PUR pena
 • Tepelná izolácia
 • Náradie a pomôcky
  plastová nádoba,
  elektrické nízkootáčkové miešadlo,
  murárska lyžica,
  oceľové hladidlo,
  montážne podpery,
  kliešte,
  vodováha,
  gumené kladivo

01 | Osadenie nenosnej schránky

Na obvodové murivo sa uloží nenosná schránka do lôžka z cementovej malty s predpísaným presahom na každej strane (min. 125 mm). Z interiérovej strany sa zafixuje montážnou nízkorozťažnou PUR penou.

01 | Osadenie nenosnej schránky
01 | Osadenie nenosnej schránky | Zdroj: Wienerberger

02 | Správna poloha prekladu

Nenosná schránka sa uloží na murivo tak, aby čelo s nápisom smerovalo do exteriéru a lícovalo s vonkajším povrchom muriva, príp. tepelnoizolačnej vrstvy. Nosný diel prekladu sa uloží keramickým povrchom smerom do interiéru tak, aby lícoval s vnútorným povrchom obvodovej steny.

02 | Správna poloha prekladu
02 | Správna poloha prekladu | Zdroj: Wienerberger

03 | Posledný rad tehál

Priestor medzi prekladmi sa domuruje. K prekladom sa osadia koncové alebo polovičné tehly otočené kapsou k prekladu, prípadne celé alebo polovičné tehly. Priestor medzi prekladom a tehlami sa vyplní nízkoexpanznou PUR penou.

03 | Posledný rad tehál
03 | Posledný rad tehál | Zdroj: Wienerberger

04 | Práce pred betonážou stropu

Po uložení všetkých prvkov prekladu sa celý preklad podoprie, a to min. 2 podperami pri osteniach otvoru. Po uložení stropných nosníkov sa nad nenosnú schránku osadí do cementovej malty (hr. 10 mm) prefabrikovaný keramický preklad o 250 mm dlhší ako roletový preklad. K vnútornej strane prekladu sa doplní tepelná izolácia.

04 | Práce pred betonážou stropu
04 | Práce pred betonážou stropu | Zdroj: Wienerberger
spracované z podkladov firmy Wienerberger

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 01/2021.