Montáž ťažkej šikmej strechy

Partneri sekcie:

Na zhotovenie šikmej strechy je možné použiť aj keramické stropné panely, ktoré sú vhodné na strechy so sklonom max. 40°, odporúčaný sklon strešnej roviny je 25°. Nosnú konštrukciu strechy tvoria keramické stropné panely, ktoré sa kladú na štítové, obvodové a vnútorné nosné steny.

Info o materiáli

» Keramický stropný panel tvorený keramickými stropnými vložkami a železobetónovými rebrami s nadbetonávkou; základný panel: šírka 1 200, 900 a 600 mm, doplnkový: šírka 1 000 a 700 mm, so zvýšenou únosnosťou: šírka 1 200 mm, balkónový: šírka 1 200 a 800 mm, s priestupmi: šírka 1 200 mm (max. dĺžka 6 500 mm); výška panela: 230 mm; maximálna dĺžka panela: 6 250 mm (skladobná dĺžka miestnosti max.
6 000 mm)

Čo budete potrebovať

 • Vyrovnávacia malta: Heluz Trend tepelnoizolačná a zakladacia malta, výdatnosť: 40 l malty z jedného vreca,
  papierové vrece, 25 kg 12,07 €
 • Ťažký asfaltovaný pás: hrúbka: 3,5 mm
 • Keramický stropný panel: Heluz Keramický stropný panel, šírka základného panelu: 1 200, 900 a 600 mm, výška: 230 mm, dĺžka: od 1 500 do 7 250 mm, m2 od 103,50 €
 • Náradie a pomôcky: oceľová lata, 2 m, meter, plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, murárska lyžica, oceľové hladidlo, ostrý nôž, akumulátorový skrutkovač, vodováha, ručný viazač roxorov a stavebnej ocele, ochranné oblečenie, zabezpečovacie prvky na prácu na streche, žeriav.

Panely sa kladú rovnobežne s odkvapovou hranou. Konštrukcia ťažkej šikmej strechy je použiteľná na obdĺžnikový pôdorys stavby so sedlovou alebo pultovou strechou. Maximálna svetlosť miestnosti je 6 000 mm. Štandardne sa panely vyrábajú s jednostranne vyčnievajúcou výstužou s dĺžkou približne 100 mm.

Odporúčaná skladba ťažkej šikmej strechy je vo všeobecnosti takáto:

 • skladaná strešná krytina,
 • strešné latovanie,
 • kontralaty,
 • poistná hydroizolácia,
 • tepelná izolácia,
 • parozábrana (napr. asfaltovaný pás),
 • keramický stropný panel,
 • vnútorná omietka.

Postup realizácie

Obvodové a vnútorné steny sa vymurujú do predpísanej výšky. Z vnútornej strany sa zhotoví debnenie stužujúceho venca. Pozdĺžny veniec v odkvapovej hrane sa vybetónuje v dvoch etapách. V prvej sa do debnenia vloží pozdĺžna výstuž, ktorá sa zatiahne do priečnych stien.

Strmienky presahujú do druhej úrovne venca. Potom sa vykoná betonáž. Domurujú sa štítové steny, ich koruna vytvára finálny spád strechy. Pred kladením panelov sa skontroluje svetlosť nosných stien (alebo prievlakov) a overí sa rovnosť koruny obvodových a vnútorných nosných stien.

Ak je koruna muriva nerovná (odchýlka väčšia ako 5 mm na 2 m latu alebo rozdiel medzi najväčším a najnižším miestom na uloženie panelu väčší ako 10 mm), potom je potrebné korunu muriva vyrovnať maltou.

Murivo z nebrúsených tehál sa vyrovná vrstvou malty vždy. Na vyrovnané murivo sa položí ťažký asfaltovaný pás s hrúbkou 3,5 mm. Asfaltovaný pás sa kladie na šírku uloženia stropu + šírku stužujúceho venca. Keramické stropné panely sa kladú pomocou žeriava.

Pri objednávaní veľkosti žeriava je potrebné počítať s miestom na zakotvenie žeriava, dĺžkou vyloženia ramena na vykládku a uloženie panela na nosné steny stavby, ako aj s nosnosťou žeriava – najťažšie panely majú hmotnosť 3,5 t.

Pri vykládke panela je potrebné vycentrovať záves, aby pri manipulácii neprišlo k rozhojdaniu panela a k jeho poškodeniu, príp. k iným škodám, napr. na nákladnom vozidle. Kladenie panelov sa realizuje v súlade s plánom kladenia. Pri samotnom kladení je potrebné dbať na presné uloženie.

Je vhodné označiť dĺžku uloženia panela na asfaltovanom páse. Stropné panely sú po uložení okamžite únosné. Kladú sa na vodorovné obvodové a nosné murivo, železobetónový veniec alebo prievlak s dĺžkou uloženia min. 125 mm, na vnútornej nosnej stene s hrúbkou 240 mm, potom 120 mm.

Vyčnievajúca výstuž väčšinou smeruje do budúceho stužujúceho venca obvodového muriva. V priečnom smere (zboku) s dĺžkou uloženia min. 25 až 50 mm. Montážne podoprenie nie je pri uložení na murivo s dĺžkou uloženia panela ≥ 125 mm potrebné.

Po uložení panelov sa po obvode strešnej roviny vymurujú vencovky. Odporúča sa každú tretiu vencovku zafixovať pomocou ohnutého drôtu pripevnením k výstuži obvodového venca. Za vencovky sa vloží tepelná izolácia, najčastejšie z polystyrénu EPS 70 F. Tepelná izolácia sa zafixuje zboku pomocou murovacej malty.

Potom sa uloží výstuž do druhej úrovne pozdĺžneho venca a zhotoví sa výstuž po obvode strechy. Zhotovenie výstužných vencov musí zodpovedať projektovej dokumentácii. V mieste križovania a stykov vencov je potrebné vložiť rohové príložky. Takto pripravená strešná konštrukcia sa zabetónuje.

Krok 1: Rovnosť koruny stien

Pred kladením panelov sa skontroluje svetlosť nosných stien a overí sa rovnosť koruny obvodových a vnútorných nosných stien. Ak je koruna muriva nerovná, vyrovná sa tepelnoizolačnou maltou. Na vyrovnané murivo sa položí ťažký asfaltovaný pás s hrúbkou 3,5 mm (na šírku uloženia stropu + šírku stužujúceho venca).

01 Rovnosť koruny stien
01 Rovnosť koruny stien |

Krok 2: Vykládka pomocou žeriava

Keramické stropné panely sa kladú pomocou žeriava. Pri vykládke panela je potrebné vycentrovať záves, aby pri manipulácii nedošlo k rozhojdaniu panela a jeho poškodeniu. Kladenie panelov sa realizuje v súlade plánom kladenia. Pri samotnom kladení je potrebné dbať na presnosť.

02 Vykládka pomocou žeriava
02 Vykládka pomocou žeriava |

Krok 3: Kladenie stropných panelov

Stropné panely sa kladú od odkvapovej hrany smerom k hrebeňu. Uložia sa na vodorovné obvodové a nosné murivo, železobetónový veniec alebo prievlak s dĺžkou uloženia min. 125 mm. Na vnútornej nosnej stene s hrúbkou 240 mm, s uložením 120 mm. Vyčnievajúca výstuž smeruje do budúceho stužujúceho venca.

03 Kladenie stropných panelov
03 Kladenie stropných panelov |

Krok 4: Vencové tvárnice

Po uložení panelov sa po obvode strešnej roviny vymurujú vencovky. Každá tretia vencovka sa zafixuje ohnutým drôtom k výstuži obvodového venca. Za vencovky sa vloží tepelná izolácia a zafixuje sa zboku pomocou murovacej malty. Potom sa uloží výstuž do druhej úrovne pozdĺžneho venca a zhotoví sa výstuž po obvode strechy.

04 Vencové tvárnice
04 Vencové tvárnice |

Krok 5: Pred betonážou

Styčné škáry medzi stropnými panelmi (predovšetkým keramická časť) sa dôkladne navlhčia, aby sa zabezpečila lepšia priľnavosť betónovej zmesi.

05 Pred betonážou
05 Pred betonážou |