Obr. 3 Okolo rámu musí byť medzera približne 10 mm na vycentrovanie strešného okna.
Galéria(8)

Montáž strešného okna do nadkrokvového zateplenia

Partneri sekcie:

Montáž strešného okna do strešného plášťa so zateplením nad krokvami má svoje presné pravidlá, ktoré je potrebné dodržať na zabezpečenie funkčnosti.

Strešné okná v budovách s veľmi malou spotrebou tepla majú najslabšie miesto z hľadiska tepelnej techniky práve v ráme. Overovacie merania na vnútornom ráme ukázali, že teploty sú v tomto mieste pomerne nízke, na hranici rosného bodu. Ak sa pod oknom nenachádza radiátor a ostenie je chybne zrealizované, dochádza k orosovaniu okna na vnútornej strane.

Obr. 1 Pri tepelnoizolačných doskách PIR uložených na debnení sa otvor na strešné okno vyreže zhora.
Obr. 2 V mieste debnenia s parozábranou sa vyreže trojuholníkový výrez aby bolo možné napojiť novú parozábranu na parozábranu na debnení.
Obr. 3 Okolo rámu musí byť medzera približne 10 mm na vycentrovanie strešného okna.
Obr. 4 Do zatepľovacieho rámu sa osadí strešné okno a priskrutkuje sa k rámu.
Obr. 5 Na hornú stranu zatepľovacieho rámu sa prilepí samolepiaci vodotesný pás.
Obr. 6 Vnútorný obklad sa primontuje k dodatočne vloženým plechovým profilom v tepelnej izolácii PIR.
Obr. 7 Po zhotovení strešného odtokového žliabku sa doplnia strešné laty a priskrutkujú sa k zatepľovaciemu rámu.

Zatepľovací rám

Na základe týchto zistení (v snahe odstrániť tento problém) bol vyvinutý zatepľovací rám na strešné okno.
Zatepľovací rám predstavuje sendvičový výrobok s použitím dosky purenit a s PIR jadrom. Štandardne sa vyrába pre kontralaty s výškou 40 a 60 mm, prípadne je možné vyrobiť aj iné rozmery podľa špecifických požiadaviek. Zatepľovací rám zvyšuje teplotu na vnútornej strane okenného rámu o približne 2 °C.

Montáž so zatepľovacím rámom

Pri jeho osadení na rám strešného okna a napojení parozábrany na strešné okno je potrebné dodržať presné pravidlá. V mieste strešného okna sa demontujú strešné laty. Pri montáži okna do nadkrokvového zateplenia je potrebné zvoliť vymeriavaciu vodorovnú polohu spodného rámu okna a spôsob vyrezania otvoru.

Spodná úroveň okna sa zvolí podľa typu strešnej krytiny. Pri skladaných strešných krytinách je potrebné zvoliť spodnú úroveň tak, aby sa pod strešným oknom nachádzal súvislý rad krytiny. Vzdialenosť otvoru je približne 120 až 140 mm.

Ak je tepelná izolácia PIR uložená na podstrešnom debnení (obr. 1), otvor sa vyreže zhora. Ak je uložená len na krokvách, otvor sa vyrezáva z vnútornej strany. V tomto prípade sa najskôr rozreže parozábrana, a to tak, aby ju bolo možné zahnúť a napojiť na rám okna.

Prečítajte si tiež: Montáž opláštenia strešného okna

V prvom prípade, keď je tepelná izolácia PIR uložená na podstrešnom debnení, parozábrana sa oreže úplne. Potom sa v mieste debnenia s parozábranou vyreže trojuholníkový výrez (obr. 2), aby bolo možné napojiť novú parozábranu na parozábranu na debnení.

Obr. 1 Pri tepelnoizolačných doskách PIR uložených na debnení sa otvor na strešné okno vyreže zhora.
Obr. 1 Pri tepelnoizolačných doskách PIR uložených na debnení sa otvor na strešné okno vyreže zhora. |

Po vyrezaní otvoru a napojení parozábrany sa osadí zatepľovací rám, vycentruje sa a priskrutkuje sa ku krokvám. Okolo rámu musí byť medzera približne 10 mm, ktorá umožní vycentrovanie strešného okna (obr. 3). Do zatepľovacieho rámu sa osadí strešné okno a priskrutkuje sa k rámu (obr. 4).

Voľný priestor okolo strešného okna sa vypení nízkoexpanznou PU penou. Na hornú stranu zatepľovacieho rámu sa prilepí samolepiaci vodotesný pás (obr. 5). Nad okno sa umiestni odvodňovací žliabok vsadením medzi vyrezané kontralaty a na hornej strane sa žliabok prelepí samolepiacou páskou.

Zo spodnej strany je podopretý kontralatami. Zo žliabku musí odtekať voda, čo sa dosiahne jeho šikmým uložením. Po zhotovení strešného odtokového žliabku sa doplnia strešné laty a priskrutkujú sa k zatepľovaciemu rámu (obr. 7).

Neprehliadnite: Tři skla jsou novým standardem u střešních oken

Na rám strešného okna sa sponami prichytí poistná hydroizolácia a vyvedie sa na integrovanú poistnú hydroizoláciu na tepelnej izolácii PIR. Parozábrana sa napojí na rám strešného okna. Vnútorný obklad (napr. zo sadrokartónu) sa primontuje k dodatočne vloženým plechovým profilom v tepelnej izolácii PIR (obr. 6).

Obr. 7 Po zhotovení strešného odtokového žliabku sa doplnia strešné laty a priskrutkujú sa k zatepľovaciemu rámu.
Obr. 7 Po zhotovení strešného odtokového žliabku sa doplnia strešné laty a priskrutkujú sa k zatepľovaciemu rámu. |
Text: Ing. Luděk Kovář
Foto: puren

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2019.