Akustické stropné podhľady
Galéria(6)

Akustické stropné podhľady

Partneri sekcie:

Akustika má v interiéri dôležitú úlohu, ale keďže nemá priamy estetický účinok, často sa na ňu v projektoch pozabúda. Dobrá akustika je však neoddeliteľným prvkom interiéru, pretože zaisťuje požadovaný stupeň súkromia, zreteľnej reči, vysokú kvalitu zvuku a tiež ovplyvňuje pozitívne pocity užívateľov.

Termín akustika miestnosti sa vzťahuje na správanie zvuku v miestnosti alebo v jej určitej časti. Požiadavky na akustiku a jednotlivé parametre sú úzko spojené s funkciou daného priestoru. V prednáškovej sále alebo hudobnej triede možno očakávať, že zvuk (hlas, hudba alebo spev) bude k poslucháčovi prichádzať v čistej a zrozumiteľnej podobe, ktorá sa čo najviac podobá originálu, a to bez ohľadu na fakt, či poslucháč sedí v prvom, alebo poslednom rade. Úplne opačná požiadavka platí napríklad vo veľkokapacitnej kancelárii (open space), kde by rozhovor z jedného pracoviska nemal byť počuteľný alebo zrozumiteľný na susednom pracovisku.

Správanie zvuku vo vnútri miestnosti závisí od jej rozmerov, tvaru, akustických vlastností použitých materiálov a typu konštrukcie. Je dôležité použiť vhodné materiály tak, aby sa dosiahla akustická rovnováha medzi rôznymi povrchmi. Správne zvolený pomer použitých materiálov, ktoré sú z akustického hľadiska tvrdé alebo mäkké (teda či odrážajú, alebo pohlcujú zvuk), je základom vytvorenia vhodnej akustiky miestnosti s ohľadom na jej funkciu. Napríklad je rozdiel, či je miestnosť vytvorená zo sadrokartónových priečok, alebo z tehlových stien. Akustické materiály sa môžu použiť iba v potrebnom množstve a druhovom zložení. Takisto sa musia v priestore aj správne rozmiestniť.

Typy akustických podhľadov

Z hľadiska konštrukcie sa akustické podhľady rozdeľujú na rastrové (s viditeľným alebo skrytým nosným rastrom), bezškárové a závesné akustické telesá.

Podľa princípu fungovania ich možno rozdeliť do niekoľkých skupín na:

  • pórovité mäkké (podhľady na báze minerálnej alebo anorganickej sklenej a kameninovej vaty),
  • pórovité pevné (podhľady na báze piesku, sklených granúl a pod.),
  • rezonančné (podhľady z dierovaných dosák na báze dreva, sadrokartónu a pod., ďalej membrán, prípadne sú lamelové so štrbinami),
  • kmitajúce dosky (podhľady z nedierovaných dosák na báze dreva, sadrokartónu a pod., na vzduchovej medzere s vloženým absorpčným materiálom),
  • závesné akustické telesá (závesné dosky, valce, štvorce a pod., zväčša na báze mäkkých pórovitých materiálov, niektoré môžu mať vnútri rezonančnú dutinu na zvýšenie zvukovej pohltivosti).

V moderných projektoch sa stále väčšia pozornosť venuje dobrej mikroklíme interiérov, čo pre užívateľa znamená zdravie, bezpečnosť a pracovný komfort. Strop je ako nedeliteľná súčasť interiérov jedným zo základných činiteľov, ktoré majú vplyv na uvedenú mikroklímu. Možno povedať, že čím lepší strop, tým lepší interiér.

Projektant pri navrhovaní podhľadov môže vziať do úvahy jeden alebo všetky technické parametre zo širokej ponuky, napríklad pohlcovanie zvukov, odraz svetla, odolnosť proti ohňu a vlhkosti, hygiena, ľahká údržba atď. Stropy vo veľkokapacitnej kancelárii musia maximálne pohlcovať zvuky, aby vytvárali dobrú priestorovú akustiku miestnosti a zároveň musia zaisťovať požadovaný stupeň súkromia na jednotlivých pracoviskách. V miestach s nepriamym osvetlením musí strop zaisťovať maximálny odraz a rozptyl svetla.

V miestnostiach, ktoré sa využívajú na zdravotnícke účely, musia byť stropy hladké, homogénne a jednoduché na údržbu, aby bolo možné dodržovať vysoké hygienické požiadavky. V sterilných miestnostiach a v prostrediach s kontrolovanou kvalitou vzduchu sa odporúča strop zhotovovať s ohľadom na prísne požiadavky množstva emitovaných pevných častíc. V každom prípade by si mali stropy uchovávať stopercentnú rozmerovú stabilitu, nezávislu od relatívnej vlhkosti vzduchu, a taktiež by mali byť odolné proti plesniam, hubám a baktériám.

Využitie akustických podhľadov
V súčasnosti sa pri výstavbe administratívnych centier a pri riešení akustiky najmä v kancelárskych miestnostiach využívajú najmä kazetové akustické stropné podhľady. Pri použití rastrového akustického podhľadu do rastra možno položiť kazetu s rovnou alebo polozapustenou hranou. V prípade, že by viditeľný raster v miestnosti pôsobil neesteticky, môžu sa použiť akustické minerálne panely. Tie sa navzájom spoja, presadrujú a nastriekajú špe­ciálnou štruktúrovanou farbou, ktorá zachováva akustické vlastnosti podhľadu. Strop pôsobí monoliticky a svojím vzhľadom pripomína klasický sadrokartónový strop.

Výhodou akustického rastrového podhľadu je jeho rýchla montáž bez mokrých procesov, to znamená, že jeho inštalácia môže prebiehať aj počas prevádzky. Nad podhľadom je často množstvo sietí a technológií, ku ktorým je dôležité zabezpečiť raz za čas prístup. V prípade sadrokartónového podhľadu je prístup obmedzený až nemožný. Do rastra podhľadu možno umiestniť osvetlenie, kryty klimatizácie a pod.
S ohľadom na to, že čas výstavby budov sa stále skracuje a nároky na vykurovanie sú prísnejšie, je dôležité, aby materiály použité pri stavebných a dokončovacích prácach boli maximálne odolné proti vlhkosti.

V súčasnosti musia odolávať pomerne veľkým výkyvom teplôt a vlhkosti už v priebehu stavebného procesu – ak sa budova nevykuruje alebo je v kontakte s vonkajším vzduchom. Obvykle sa teplota 15 °C a relatívna vlhkosť 50 % v teplom a suchom dni mení v noci na teplotu 6 °C a relatívnu vlhkosť 92 %. Vývoj baktérií a plesní je viazaný na organický materiál, vlhkosť a teplo, zatiaľ čo podhľadové panely, ktorých jadro je neorganické a nehygroskopické (nepohlcuje vzdušnú vlhkosť), sú rozmerovo stabilné bez ohľadu na zmeny teplôt a vlhkosti.

Jedným z dôležitých činiteľov ovplyvňujúcich mikroklímu interiérov je aj svetlo, od ktorého závisí komfort, kvalita a produktivita práce. Pomocou osvetlenia možno ovplyvňovať estetiku a vzhľad interiérov. Osvetlenie – alebo jeho nedostatok – je úzko spojené s funkciou priestoru a s prevádzanou činnosťou. Akustické kazety by mali mať vysokú reflexnú svietivosť a dostatočný odraz svetla do priestoru.

Ak je priestor riešený akustickým podhľadom v kombinácií s prestaviteľnými priečkami, ktoré sú v hornej časti kotvené do rastra podhľadu, je dôležité, aby nad prestaviteľnou priečkou a podhľadom bola akustická bariéra, ktorá zabráni prechodu zvuku z jednej miestnosti do druhej.

Okrem administratívnych priestorov sa akustické podhľady využívajú vo veľkej miere aj v športových halách, zimných štadiónoch, aquaparkoch, divadelných sálach, kinách a nákupných centrách. Využiteľné sú takisto aj zavesené akustické telesá (tzv. baffle) v priemyselných prevádzkach, kde je dôležité tlmenie hluku strojov.

Záver

V súčasnosti dokážu akustické materiály spĺňať aj tie najnáročnejšie estetické a úžitkové kritéria. Je však vhodné pamätať na akustiku priestoru už pri ich návrhu. Pri menej náročnom projekte stačí konzultovať zámer s odborníkom a pri riešení náročnejších požiadaviek počítať s akustickým projektom.

Bc. Štefan Pčola
Foto: Liko-S

Autor je obchodným manažérom v spoločnosti ­Liko-S, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.