Pôvodný vzhľad Sky Park Tower

Realizácia konštrukčnej podzemnej steny stavby Sky Park Tower

Partneri sekcie:

Azda najsledovanejší a najviac obdivovaný projekt Sky Park od spoločnosti Alto Real Estate, z dielne prestížnych ateliérov Zaha Hadid Architects a Vietzke & Borstelmann Architekten, sa dočkal finálnej fázy výstavby.

Konkrétne administratívna budova č. 1, zvaná aj ako Sky Park Tower, dotvára atraktívny komplex bytových a komerčných objektov s esteticky ladeným okolím určeným širokej verejnosti. Projekt je najvýraznejšou súčasťou rozvíjajúceho sa downtownu Bratislavy.

V jeho záverečnej etape sa okrem výziev z predchádzajúcich rokov bolo potrebné popasovať aj s obmedzeniami, ktoré sa týkali najmä stiesnenejšieho priestoru na práce špeciálneho zakladania posledného objektu.

Obr. 1 Betonáž lamiel lievikovitým systémom
Obr. 1 Betonáž lamiel lievikovitým systémom | Zdroj: Archív autorov

Spoločnosť Solhydro už v roku 2018 realizovala špeciálne zakladanie veľkopriemerovými pilótami metódou CFA pre objekt administratívnej budovy Sky Park Offices. Nasledujúci rok zabezpečila tryskovou injektážou existujúce základy Jurkovičovej teplárne (národnej kultúrnej pamiatky), ktorá je nenahraditeľnou spomienkou na funkcionalistické obdobie na území bývalej industriálnej zóny bratislavského Starého Mesta.

O dva mesiace neskôr zakladala aj parkovací dom pre administratívnu budovu Sky Park Offices, takisto metódou CFA pilót. Vzhľadom na bohaté skúsenosti s prácami špeciálneho zakladania v predošlých fázach výstavby bola spoločnosť Solhydro oslovená aj na zabezpečenie stavebnej jamy pre administratívnu budovu Sky Park Tower.

Obr. 2 Nakladanie výkopu z podzemnej steny.
Obr. 2 Nakladanie výkopu z podzemnej steny. | Zdroj: Archív autorov

Zaujímavosti technického riešenia

Paženie, tesnenie a odvodnenie stavebnej jamy objektu Sky Park Tower bolo navrhnuté spoločnosťou SPAI, s. r. o., ako dočasná konštrukčná podzemná stena (KPS) zaviazaná 1 m do neogénneho podložia, kotvená v jednej, resp. dvoch úrovniach dočasnými zemnými kotvami. Konštrukčná podzemná stena poskytuje pri zahĺbení do neogénnych ílov okrem ideálneho zabezpečenia stavebnej jamy aj dokonalé utesnenie stavebnej jamy s minimálnym prítokom spodných vôd.

Z tohto dôvodu možno stavebnú jamu s takouto veľkosťou vyčerpať pri použití maximálne troch čerpacích studní. Realizácia konštrukčnej podzemnej steny stavby Sky Park Tower Pri jej návrhu musel projektant zohľadniť už zrealizovanú okolitú výstavbu, ako aj špecifické podzemné prekážky.

Stavba je ohraničená rezidenčnou budovou Sky Park Residence, administratívnou budovou Sky Park Offices, ako aj komunikáciami Landererovej a Čulenovej ulice. Pozdĺž oboch komunikácií bol v predchádzajúcej etape výstavby zrealizovaný energokanál, ktorý musel návrh trasy KPS kopírovať, rovnako ako už existujúce podzemné konštrukcie oboch susedných veží.

Na zabezpečenie stability komunikácií bolo nutné zrealizovať paženie predvýkopu od úrovne chodníka po vrch energokanála pomocou zemných klincov a striekaných betónov. V navrhovanej trase KPS bolo takisto nevyhnutné prekonať dva kolízne úseky z predchádzajúcej výstavby pomocou rozvŕtania starých betónových konštrukcií a ich následného vyťaženia pri výkope daných úsekov.

Obr. 3 Pohľad na hĺbenie steny drapákom
Obr. 3 Pohľad na hĺbenie steny drapákom. | Zdroj: Archív autorov

Technológia realizácie konštrukčnej podzemnej steny

Zabezpečenie a tesnenie stavebnej jamy pre podzemnú garáž administratívnej budovy Sky Park Tower na Čulenovej ulici je riešené dočasnou konštrukčnou podzemnou stenou. Konštrukčné podzemné steny (monolitické) sú vystužené betónové konštrukcie, ktoré sa budujú po lamelách – tie sa skladajú zo záberov hĺbených a budovaných v zemine.

Hĺbená ryha je počas výkopových prác a zabudovania oceľovej výstuže a čerstvej betónovej zmesi pažená pomocou pažiacej suspenzie. Pažiaca bentonitová suspenzia vytvára nepriepustnú vrstvu (tzv. koláč) na stenách hĺbenej ryhy, ktorá pôsobí proti hydrostatickému tlaku podzemnej vody a okolitej zeminy. Takýto protitlak zabezpečuje stabilitu otvorenej hĺbenej ryhy podzemnej steny.

Obr. 4 Výkop podzemnej steny drapákom
Obr. 4 Výkop podzemnej steny drapákom | Zdroj: Archív autorov

Suspenzia je tvorená z vody a pevných prísad v predpísanom zložení. Jej hlavnou úlohou je stabilizovať bočné steny ryhy počas výkopu lamely, zároveň zabraňuje znečisťovaniu malými časticami z podložia v okolí ryhy. V prípade výkopu pod úrovňou hladiny podzemnej vody zabraňuje jej prieniku. Zaujímavou vlastnosťou suspenzie je prenikanie do prasklín pôdy, kde sa ukladá a vytvára tzv. želatínový film s hrúbkou niekoľko centimetrov.

Významnou výhodou využitia suspenzie je prispievanie k mazaniu a chladeniu výkopovej mechanizácie. Suspenzia sa mieša približne 6 až 8 minút, následne sa odvádza do nádrže na vyzretie zmesi. Tam musí novovyrobená suspenzia zrieť 24 hodín, čím dosiahne potrebné reologické vlastnosti.

Pred samotným výkopom rýh sa na zabezpečenie požadovanej polohy drapáka počas hĺbenia podzemnej steny budujú vodiace múriky, ktoré slúžia ako žľab na odvádzanie suspenzie. Vodiace múriky sú vhodné na realizáciu konštrukčnej podzemnej steny po dostatočnom vytuhnutí betónu, najskôr po 7 dňoch.

Hĺbenie výkopu odťažením zeminy sa realizuje pod hladinou suspenzie s neustále udržiavanou hladinou, ktorá nesmie klesnúť pod úroveň vodiaceho múrika. Suspenzia sa počas výkopových prác znehodnocuje, keďže prichádza do kontaktu s časticami zeminy, ktoré zvyšujú podiel piesku v suspenzii.

Obr. 5 Hĺbenie konštrukčnej podzemnej steny
Obr. 5 Hĺbenie konštrukčnej podzemnej steny | Zdroj: Archív autorov

Z tohto dôvodu musí byť suspenzia odčerpaná na regeneráciu odpieskovaním so súčasným spätným plnením ryhy. Po regenerácii bentonitovej suspenzie sa do vyhĺbenej lamely zabudujú armokoše, zvyčajne tri armokoše na jednu lamelu. Betónovanie lamiel sa vykonáva lievikovitým systémom pod neustálym pažením bentonitovou suspenziou.

Armokoše musia byť zavesené na vodiacich múrikoch v ryhe, pričom betonáž by mala byť dokončená do 10 hodín od jej započatia. Betonáž lamiel sa vykonáva s pomocou betonárskych rúr. Suspezia vytláčaná betónom sa kontinuálne odčerpáva.

Vodonepriepusnosť spojov zrealizovaných lamiel sa zabezpečuje prvkami systému CWS, ktorý sa skladá z vyberateľných oceľových profilov a z gumových pásov, ktoré zostávajú ako trvalé tesnenie spojov lamiel. Pohľadovosť povrchu konštrukčných podzemných stien sa zabezpečuje ich strojným ofrézovaním, ktoré sa realizuje postupne v súčinnosti so zemnými prácami.

Skupina Soletanche Bachy

Na realizáciu dočasnej konštrukčnej podzemnej steny využil Solhydro know-how spoločnosti Soletanche Bachy Fundatii Romania, sesterskej spoločnosti zo skupiny Soletanche Bachy, ktorá je svetovým lídrom v špeciálnom zakladaní a technológiách zlepšovania pôdy pôsobiacou v 60 krajinách.

Podpora skupiny Soletanche Bachy umožňuje spoločnosti Solhydro využiť širokú škálu vlastných technických znalostí na vysokej úrovni v oblastiach dizajnu, metód, vybavenia, materiálov, ale aj bezpečnosti a životného prostredia. Spoločnosť Solhydro ponúka bohaté spektrum riešení hĺbkového zakladania stavieb už od roku 1993.

Pod vedením konateľa Romaina Coiquauda prechádza aktuálne radom zmien, pričom jednou z nich bude aj premenovanie spoločnosti pri príležitosti 30. výročia pôsobenia Solhydro na stavebnom trhu.

Nový názov spoločnosti bude Soletanche Bachy Slovensko, čím sa nadviaže na tradíciu pomenovávania spoločností podľa Soletanche Bachy (ako sú Soletanche Česká Republika, Soletanche Polska a už spomínaná Soletanche Bachy Fundatii Romania).

Ing. Miroslava Szilvássy, Ing. Juraj Braný