OZ Združenie pre zatepľovanie budov

Partneri sekcie:

OZ ZPZ pôsobí vo vymedzenej oblasti činnosti zameranej na podporu obnovy budov s využitím efektívnej tepelnej ochrany pomocou ETICS. V rámci svojej činnosti OZ ZPZ každoročne venuje pozornosť podpore spracovania národných technických noriem a spracovaniu publikácií využívaných širokou odbornou verejnosťou.

Prostriedkom na dosiahnutie zníženia tepelných strát obvodovým plášťom budovy je kvalitné a bezpečné zhotovenie ETICS s použitím správneho výberu jednotlivých komponentov určených v dokumentácii výrobcov ETICS na základe ich vlastností/parametrov.

Požiadavky na parametre podstatných vlastností tepelných izolácií podľa miesta zabudovania do stavieb určujú normy súboru STN 72 7221 pre EPS, XPS a MW.

Nadväzne na sprísňovanie požiadaviek na tepelnú ochranu podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019 je potrebné uplatniť v ETICS tepelnoizolačné výrobky s hrúbkami 100 až 200 mm. Používanie väčších hrúbok tepelnej izolácie vyvolalo potrebu stanoviť nové požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť.

Od júna 2022 zmenu 2 STN 73 0802/Z2 v plnom rozsahu nahradila STN 73 0802/Z3 a táto zmena 3 je zahrnutá ako čl. 7.7 v revidovanej STN 73 0802 platnej od 1. marca 2023. Norma určuje miesta aplikácie ETICS triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, B-s1, d0 a B-s2, d0.

OZ ZPZ zabezpečila spracovanie a vydanie Technickej informácie č. 12 „Aplikácia požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť ETICS podľa STN 73 0802“, ktorá pomocou obrázkov komentuje požiadavkyna navrhovanie ETICS.

Ďalšie podrobnosti o OZ ZPZ sú uvedené na www.zpzb.sk.

Zdroj: Občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov