Partneri sekcie:

Okenný profil a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť

okenny profil a jeho vplyv na energeticku hospodarnost

Pasívne a nízkoenergetické domy budú čoskoro štandardom vo všetkých krajinách Európskej únie. Dohoda 20/20/20 nariaďuje európskym krajinám do roku 2020 znížiť spotrebu energie o 20 % a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie o 20 %. Na dosahovaní týchto úspor sa významne podieľa okno ako výplňová konštrukcia.

Normatívne predpisy, v ktorých sa stanovujú požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti, sa budú v súlade s dohodou 20/20/20 v rámci celého európskeho trhu v najbližšom období sprísňovať. Cesta k splneniu záväzkov tejto dohody sa však nenapĺňa podľa očakávaní. Preto Európska komisia prijala plán na úsporu energie prostredníctvom konkrétnych opatrení, ktoré čoskoro zapracuje aj do legislatívneho rámca. Odborníci preto odporúčajú, aby výrobcovia hľadali riešenia, prostredníctvom ktorých stavebné výrobky už v súčasnosti dosiahnu vlastnosti zodpovedajúce budúcim zvýšeným nárokom na energetickú hospodárnosť.

Kvalitné otvorové výplne
Požadované tepelnotechnické parametre možno dosiahnuť kombináciou kvalitného rámového profilu a vhodnej skladby skiel. Profily vyrobené zo stabilizovaného tvrdeného plastu sa osvedčili pre svoje vlastnosti i prístupnú cenu. Možnosti, ktoré ponúkajú z hľadiska výšky energetických úspor, sú široké.

Okná v pasívnych domoch
Sklo je síce plošne najväčšia súčasť okna (70 až 80 %), kvalitné zasklenie však musí podporovať moderný rámový profil a to tak, aby hodnota súčiniteľa prechodu tepla okennou konštrukciou neprekročila Uw ≤ 0,8 W/m2 . K. Iba tak možno v pasívnom dome dosiahnuť požadovanú ročnú mernú spotrebu tepla 15 kWh/m2.

Pre moderné profily je charakteristický vyšší počet komôr, ktorý prináša okrem zlepšenia tepelnoizolačných vlastností rámu aj odolnosť proti povrchovej kondenzácii vody a tvarovú stálosť. Pridávať komory či zväčšovať stavebnú hĺbku rámu však má význam iba do určitej miery. Na dosiahnutie hodnôt požadovaných pre pasívne domy nestačia iba tepelnoizolačné vlastnosti profilov. Nevyhnutnosťou dosiahnutia prísnej hodnoty prestupu tepla okennou konštrukciou Uw ≤ 0,8 W/m2 . K, je kvalitné zasklenie. Okná pre pasívne domy možno vyrobiť použitím špeciálnych technológií. Bežne sa uplatňujú nasledujúce tri:

  • zabudovanie širšieho viackomorového profilu rámu a/alebo krídla. Na našom trhu sú v ponuke rámové profily, ktoré pri štandardnej stavebnej hĺbke 84 mm spĺňajú požadované tepelnoizolačné parametre. Rámy so stavebnou hĺbkou 110, prípadne 120 mm sú nepraktické, pretože ich rozmery komplikujú samotnú inštaláciu, a ani po estetickej stránke nie sú príliš vhodné;
  • použitie profilov so špeciálnymi výplňami. Môžu byť buď vypenené, alebo môžu obsahovať špeciálne izolačné vložky, ktoré sa do komôr vkladajú dodatočne;
  • nahradenie bežných oceľových výstuží profilu iným výstužným systémom. Priamo do stien profilu sa zabudovávajú sklené vlákna. Recyklovateľnou alternatívou je používanie výstuží z kompozitných materiálov, ktoré nevytvárajú tepelné mosty.

–>–>
okná,energia,pasívne,domy,osadenieNa slovenskom trhu sú v súčasnosti dostupné okenné rámy pre pasívne domy, ktoré získali certifikát od oficiálnej certifikačnej autority, za ktorú sa považuje nemecký Inštitút pre pasívne domy Dr. Feista v Darmstadte. Pri dosahovaní pasívneho štandardu sa využíva predovšetkým synergia rámu s rôznymi typmi zasklenia. Nedostačujúce hodnoty tepelnej priestupnosti rámu možno v niektorých prípadoch zlepšiť extrémne silnými sklami a podobne. Priveľa komôr rovnako ako zosilené zasklenie alebo väčší počet a sila skiel môže nevhodne zväčšiť bežnú šírku okna natoľko, že obmedzí prísun svetla do miestnosti. Vhodným príkladom dosiahnutia rozumného kompromisu a požadovanej hodnoty pre okno v pasívnom dome Uw ≤ 0,8 W/m2 . K je osadenie vysoko izolačného trojskla s Ug = 0,5 až 0,6 W/m2 . K do plastového okenného rámu s koeficientom prechodu tepla rámom okna Uf = 0,95 W/m2 . K (obr. 1).

okná,energia,pasívne,domy,osadenieOsadenie skla do krídla
Vzhľadom na úsilie dosiahnuť vyššiu vnútornú povrchovú teplotu okna je nevyhnutné používať dištančný, takzvaný teplý rámček. Mimoriadne dobré výsledky sa dosahujú rámčekmi na materiálovej báze plastov (obr. 2). Účelom osadenia teplého rámčeka je odstrániť kondenzáciu najmä v spodnej časti okenného krídla spôsobenú tepelným mostom. Výrazne zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti okennej konštrukcie, najmä v súvislosti s povrchovými teplotami, možno eliminovaním tepelného mosta na spoji teplého rámčeka a skla na najnižšiu možnú mieru väčším zapustením skla do profilu. Rám s vyšším profilom má lepšie izolačné vlastnosti.

Osadenie okna do plášťa budovy
Rovnako dôležité ako výber je však aj umiestnenie okennej konštrukcie v obvodovej stene. Len správne osadené okná môžu riadne plniť izolačnú funkciu. Pasívny dom je mimoriadne náročný na technicky a konštrukčne dokonalo zvládnuté detaily stavby. Častým problémom sú energetické straty tepelnými mostmi, ktoré vznikajú v miestach napojenia okna na obvodové múry. Kvalitné vyplnenie a utesnenie okenných škár má preto významný vplyv na tepelnoizolačné vlastnosti okenných výplní.

okná,energia,pasívne,domy,osadenie
Obr. 3  Šesťkomorový plastový rám s povrchovou úpravou – dekor dreva

Aby izolácia škáry plnila svoju funkciu, je nevyhnutné utesniť ostenie parotesnou fóliou z interiéru a difúznou fóliou z exteriéru. Ostenie treba dodatočne zatepliť izolačnou vrstvou hrubou 30 až 40 mm. Dbať treba aj na používanie kvalitnej montážnej izolačnej peny. Progresívni výrobcovia riešia tepelný most v tomto mieste aj ponukou dostatočne vysokých profilov, ktoré nenarúšajú harmonický vzhľad fasády (obr. 3 až 7).

okná,energia,pasívne,domy,osadenie
okná,energia,pasívne,domy,osadenie
Obr. 4, 5  Šesťkomorový plastový rám s farebnou povrchovou úpravouObr. 6, 7  Šesťkomorový plastový rám s povrchovou úpravou Titanium Plus
okná,energia,pasívne,domy,osadenieokná,energia,pasívne,domy,osadenie

okná,energia,pasívne,domy,osadenie
Detail plastového profilu s oceľovou výstuhou so stavebnou hĺbkou 84 mm

TEXT: Ing. Ondřej Fridrich
FOTO: Deceuninck

Ing. Ondřej Fridrich je marketingový manažér spoločnosti Deceuninck, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.