image 89428 25 v2
Galéria(7)

Odvetrávaná fasáda so zvislým oceľovým roštom

Partneri sekcie:

Obvodová konštrukcia s tepelnoizolačným systémom sa skladá z nosnej a tepelnoizolačnej vrstvy. Nosná časť zabezpečuje stabilitu a únosnosť obvodovej konštrukcie.

01Odvetravanafasada RW PF ocelovy rost 1
02Odvetravanafasada RW PF ocelovy rost 2
03Odvetravanafasada RW PF ocelovy rost 3
04Odvetravanafasada RW PF ocelovy rost 4
05Odvetravanafasada RW PF ocelovy rost 5
06Odvetravanafasada RW PF ocelovy rost 6

Tepelnoizolačná vrstva zabezpečuje požadované tepelnotechnické vlastnosti steny. Navrhuje sa tak, aby vyhovovala teplotným požiadavkám s dostatočnou rezervou na budúce obdobie. Mala by sa navrhovať na normou odporúčané hodnoty súčiniteľa prechodu tepla. Z hľadiska plošnej hmotnosti sa obvodové steny delia na ťažké s plošnou hmotnosťou nad 100 kg/m2 a ľahké s plošnou hmotnosťou do 100 kg/m2. Vzhľadom na plošnú hmotnosť sú rozdelené aj základné normatívne požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti.

Vonkajšie tepelnoizolačné ­systémy

Predstavujú najčastejšie používaný spôsob tepelnej izolácie budov. Ich výhodou je celistvosť izolačnej plochy. Tepelná izolácia chráni budovu ako celok, nielen jej oddelené časti. Použitím vonkajšieho tepelnoizolačného systému sa podstatne znižuje namáhanie obvodovej konštrukcie, predovšetkým jej spojov, výkyvmi teplôt a poveternostnými vplyvmi.

Medzi najčastejšie spôsoby vonkajšieho zateplenia patria podľa konštrukčného riešenia prevetrávané tepelnoizolačné systémy, sendvičové steny, kazetové steny a vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). Pri prevetrávaných tepelnoizolačných systémoch sa tepelná izolácia vkladá medzi nosné prvky roštu, ktorý nesie obklad fasády.

Obklad fasády za odvetrávacou medzerou môže tvoriť napr. sklo, kov, drevo, vláknocementové šablóny a keramika. Medzi tepelnou izoláciou a obkladom obvodového plášťa je vytvorená odvetrávacia vzduchová medzera. Pre správne fungovanie systému je potrebné, aby vzduch v medzere prúdil. Sendvičové steny sa vyznačujú pridaním tepelnoizolačnej vrstvy na nosnú vrstvu obvodového muriva.

Vonkajší samonosný obklad obvodového plášťa, ktorý sa realizuje zvyčajne z lícových tehál, je spojený so zatepľovanou (nosnou) konštrukciou pomocou špeciálnych kotiev. Sendvičové konštrukcie sa navrhujú buď odvetrávané, alebo neodvetrávané. Kotvy môžu mať dištančné tanieriky na riadne vymedzenie plochy tepelnej izolácie v prípade prevetrávaného variantu sendvičového muriva.

Pri kazetových stenách sa tepelná izolácia vkladá do plechových kaziet. Pri štandardných kazetových stenách tepelná izolácia neprekrýva nosy kaziet, vonkajší obklad sa tak priamo kotví cez separačnú pásku do nosov kaziet. V týchto miestach vznikajú tepelné mosty.

Kazetové systémy s prerušeným tepelným mostom majú súvislú vrstvu tepelnej izolácie a prekrývajú nosy kaziet, čím sa odstránia lineárne tepelné mosty. Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) tvorí systém zložený z niekoľkých vzájomne na seba plošne lepených vrstiev. Tepelná izolácia pôsobí v tomto prípade ako nosný prvok vonkajšieho súvrstvia. Povrch fasády tvorí väčšinou omietka, v ojedinelých prípadoch lepený obklad.

Skladba odvetrávanej fasády

Odvetrávanú fasádu tvorí nosná zatepľovaná stena, tepelná izolácia, odvetrávaná vzduchová medzera, nosný rošt a vonkajší plášť. Tepelná izolácia sa kotví na nosnú stenu alebo vkladá medzi rošt. Rošt sa realizuje z hliníka, pozinkovanej ocele alebo z dreva. Výber materiálu roštu závisí od platných požiarnych predpisov. Kombinovanú a drevenú nosnú konštrukciu roštu možno použiť iba do výšky 9 m.

Výber tepelnej izolácie závisí od konštrukčného riešenia systému odvetrávanej fasády, požiarnych, tepelných a akustických požiadaviek a od spôsobu aplikácie tepelnej izolácie. Treba voliť tvarovo stále tepelnoizolačné dosky, dosky s dostatočnou hustotou povrchu a dosky zodpovedajúce zvolenému spôsobu kotvenia.

01 | Kotvy nosných roštov
Na pripravený očistený podklad sa namontujú kotvy nosných roštov vonkajšieho obkladu z pozinkovanej ocele (konzoly s termopodložkou, Z-profily a pod.). Rozmiestnenie a počet závisí od zvoleného obkladu a podkladu (obe sú určené v projektovej dokumentácii).

02 | Kotvenie tepelnej izolácie
Na obvodovú konštrukciu sa pripevnia tepelnoizolačné dosky tanierovými kotvami alebo držiakmi (2 až 5 ks/ks dosky) s priemerom taniera 60 mm (možno doplniť o prídavný tanier s priemerom 90 až 110 mm). Dosky sa v jednotlivých radoch kladú odspodu na vzájomnú väzbu.

03 | Profily zvislého roštu
Na kotvy nosných roštov sa pomocou skrutiek uchytia profily zvislého roštu z hliníkovej zliatiny alebo pozinkovanej ocele. Vzdialenosť profilov je zvyčajne 1 000 mm (v závislosti od typu obkladu).

04 | Tepelná izolácia s povrchovou úpravou
Hrúbka a druh izolácie sa volí podľa energetických požiadaviek stavby. Do odvetrávaných fasád s viditeľnými škárami alebo perforovaným obkladom sa odporúča izolácia s jednostrannou povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou.

05 | Vzduchová medzera
Fasáda musí mať dostatočný počet nasávacích a výduchových otvorov (zabezpečených proti vniknutiu hlodavcov a hmyzu). Medzi obkladom a tepelnou izoláciou musí byť vzduchová medzera s hrúbkou min. 40 mm (závisí od výšky budovy).

06 | Vonkajší obklad
Na zvislý rošt sa pripevní vonkajší obklad, pričom možno priznať aj škáry medzi jednotlivými doskami. Roh tvorí priznaný rohový hliníkový profil.

Info o materiáloch:

 • Polotuhá doska z kamennej vlny na tepelné, požiarne a akustické izolovanie stavebných konštrukcií; súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,035 W/(m . K); trieda reakcie na oheň: A1
 • Dvojvrstvová doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou flísom na tepelnú, požiarnu a akustickú izoláciu stavebných konštrukcií; súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,034 W/(m . K); trieda reakcie na oheň: A1

Čo budete potrebovať

 • Polotuhá doska z kamennej vlny
  Rockwool Rockton
  rozmery (d × š × h): 1 000 × 610 × 40 až 200 mm
  alebo
 • Dvojvrstvová doska z kamennej vlny
  Rockwool Venti Max
  rozmery (d × š × h): 1 000 × 600 × 80 až 200 mm
  alebo
 • Dvojvrstvová doska s povrchovou úpravou
  Rockwool Venti Max F
  rozmery (d × š × h): 1 000 × 600 × 80 až 200 mm
  alebo
 • Polotuhá doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou
  Rockwool Airrock ND FB1
  rozmery (d × š × h): 1 000 × 600 × 50 až 200 mm
 • Oceľový nosný rošt
 • Držiaky
 • Vonkajší obklad
 • Náradie
  akumulačný skrutkovač
  ostrý nôž
  kladivo
  murárska šnúra
  meter

TIP
Odvetrávaná fasáda s viditeľnými škárami

Minimálna objemová hmotnosť tepelnej izolácie je 50 kg/m3. Tepelnoizolačné dosky musia mať dostatočnú hustotu povrchu, aby sa zabránilo prenikaniu prúdiaceho vzduchu do hĺbky dosky. Povrchová úprava flísom nenahrádza svojimi vlastnosťami difúznu fóliu v odvetrávanej medzere.

POZOR!
Počet a rozmiestnenie kotiev alebo držiakov

Tepelnoizolačné dosky sa kotvia tanierovými kotvami alebo držiakmi. Ich typ, rozmiestnenie, počet a priemer je určený v realizačnej časti projektovej dokumentácie. Tanierové kotvy s priemerom taniera 60 mm možno doplniť o roznášacie taniere s priemerom 90 až 110 mm. Na kotvenie sa používajú štandardné kotvy určené pre ETICS. Keďže kotvy v systéme odvetrávanej fasády nie sú tak mechanicky namáhané ako pri ETICS, je ich počet menší.

Držiak izolácie má väčší priemer taniera, zvyčajne 90 až 110 mm, a nemá rozperný tŕň. Dajú sa použiť aj rozperky s plastovým tŕňom. Kotvy s musia voliť s ohľadom na druh podkladu a zároveň treba dodržať minimálnu kotviacu hĺbku. Minimálny počet držiakov na jednu dosku by mal byť 2 až 3 kusy.

Odvetrávacia medzera

Odvetrávacia medzera by mala mať hrúbku minimálne 40 mm. Pre správne fungovanie treba zabezpečiť bezproblémové prúdenie vzduchu v medzere. Návrh skladby konštrukcie odvetrávanej fasády by mal vždy overiť projektant. Rovnako treba zabezpečiť dostatočný počet nasávacích a výduchových otvorov. Minimálna plocha vetracích otvorov je 1/400 plochy fasády, ktorá sa má odvetrať (čistá plocha bez ochrannej krycej mriežky.

TEXT: spracované z podkladov Rockwool
FOTO: Rockwool

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2016.