Lepenie obkladových pásikov na zateplenie (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pred ukladaním tepelnej izolácie sa rozmeria zakladacia úroveň celej plochy a prichytia sa zakladacie lišty s odkvapovým nosom (šírka lišty závisí od šírky izolácie). Lišty sa na podklad pripevňujú pomocou tzv. natĺkacích príchytiek, ľudovo hmoždiniek.

Info o materiáli

» Vysokoflexibilné cementové lepidlo s obsahom trasu určené na lepenie tepelnoizolačných dosiek na báze EPS, XPS a MW, stierkovanie s vloženou výstužou, lepenie tehlových pásov, prírodného aj umelého kameňa a keramických obkladov na tepelnoizolačné systémy.

Čo budete potrebovať

 • Zakladací soklový profil: Zakladací AL-profil s odkvapovým nosom, šírka v závislosti od šírky tepelnej izolácie, dĺžka 2 m
 • Vysokoflexibilné lepidlo: quick-mix RKS, spotreba: približne 5,5 až 10 kg suchej zmesi/m2 (na lepenie tepelnej izolácie), približne 5 až 7 kg suchej zmesi/m2 (na stierkovanie, hrúbka stierky 4 mm), približne 5 až 5,5 kg suchej zmesi/m2 (na lepenie tehlových pásikov, hrúbka lôžka: min. 3 a max. 6 mm), papierové vrece, 25 kg 18,57 €
 • Tepelná izolácia: Tepelnoizolačné dosky na báze fasádneho polystyrénu alebo Tepelnoizolačné dosky či lamely na báze minerálnej vlny
 • Sklotextilná výstužná tkanina: Vertex R265
 • Rohový výstužný profil a sieťka
 • Tanierová zatĺkacia hmoždinka so skrutkovacím kovovým tŕňom
 • Tanierová zatĺkacia hmoždinka s natĺkacím tŕňom
 • Tehlové pásiky: Klinker
 • Škárovacia malta s prísadou trasu: quick-mix FM, spotreba: približne 4,5 až 7,5 kg suchej zmesi/m2, papierové vrece, 30 kg od 10,90 €
 • Stierková malta na škárovanie (pre pásiky s glazovaným povrchom): quick-mix FM-S, spotreba: približne 5,8 až 7,7 kg suchej zmesi/m2, papierové vrece, 25 kg 15,60 €
 • Náradie a pomôcky: elektrická vŕtačka, gumené kladivo, plastové vedro, nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, nástroj na pritláčanie s plochou približne 30 × 30 cm, hliníková lata, 2 m, hladidlo s brúsnym papierom, antikorové hladidlo, antikorové zubové hladidlo (veľkosť zuba 12 × 12 mm), vysúvací skalpel, príklepová vŕtačka, akumulačný skrutkovač, rohová murárska lyžica, rukavice, gumené hladidlo, plastové hladidlo, strojový aplikátor na škárovanie maltou FM, molitanové hladidlo, rozprašovač na vodu.

Pri nadstavovaní v pozdĺžnej línii je dôležité, aby bola medzi jednotlivými lištami (väčšinou dĺžka 2 m) vždy dilatačná medzera so šírkou približne 3 až 5 mm. Na pripravené lišty sa osadí prvý rad izolačných dosiek.

Nalepenie tepelnej izolácie sa realizuje vysokoflexibilným cementovým lepidlom, ktoré sa zmieša s vodou (približne 6 l vody/25 kg vrece) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (max. 500 ot./min.) na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechá sa približne 5 min. odležať a opätovne sa premieša.

Ak sa na zateplenie použije fasádny polystyrén, bude sa lepiť tzv. celoobvodovou bodovou metódou. Po obvode izolačnej dosky sa nanesie pás lepiacej malty so šírkou približne 5 cm a do plochy sa nanesú tri terče v pravidelnej vzdialenosti od okrajov.

Pri celoplošnom lepení sa musí zabezpečiť celoplošné pokrytie izolácie lepidlom. Nanesené lepidlo sa učeše zubovou stranou hladidla. Tepelná izolácia s nanesenou lepiacou maltou sa položí do zakladacej lišty a plošne sa pritlačí na obkladanú plochu. Dosky sa lepia zospodu smerom hore na vzájomnú väzbu.

Ďalším krokom realizácie tepelnoizolačného systému je osadenie rohových výstužných líšt. Po pripevnení rohovej lišty a úprave nároží sa na celú zateplenú plochu aplikuje sklotextilná tkanina. Na podklad sa nanesie súvislá vrstva vysokoflexibilného lepidla zodpovedajúca dĺžke a šírke vkladanej tkaniny a prečeše sa zubovou stranou hladidla.

Tkanina sa vkladá zvislo, smerom zhora nadol. Vtláča sa do stierky hladidlom, od stredu pásu smerom k okrajom sa vyrovnajú nerovnosti. Jednotlivé pásy sa ukladajú so vzájomným prekrytím 100 mm. Tkanina sa zapracuje do hornej tretiny stierky tak, aby bola zakrytá vrstvou stierky približne 1 mm.

Plocha sa rovnomerne zarovná a uhladí. Celková hrúbka stierky s vloženou výstužnou tkaninou musí byť min. 4 mm. Pred celkovým zarovnaním vrstvy stierky sa vykoná kotvenie systému tanierovými kotvami so skrutkovacím kovovým tŕňom EJOT cez sklotextilnú tkaninu.

Kotvy sa umiestňujú do pravidelného pásu, ktorý je vo vzdialenosti max. 150 mm od úrovne zvislého nárožia, a v osovej vzdialenosti max. 250 mm od seba. Na ploche musí byť min. 8 ks kotiev na 1 m2, ak statický posudok nestanovuje inak.

Po celoplošnom kotvení tkaniny sa celá plocha prestierkuje, čím sa zarovnajú lokálne nerovnosti a zacelia sa všetky miesta po aplikácii kotiev. Ďalším pracovným krokom po vyzretí vystierkovaných plôch (min. 48 h) je presné rozmeranie a vytvorenie plánu kladenia jednotlivých obkladových prvkov tak, aby na seba nadväzovali jednotlivé styčné a ložné škáry a dotvárali ucelenú obloženú plochu bez rušivých elementov.

Lepenie obkladu sa začína v úrovni okenného nadpražia. Na zvislo nanesenú lepiacu maltu sa začnú lepiť rohové profily ostenia. Na zlepšenie prídržnosti sa odporúča na rubovú stranu obkladových pásikov naniesť vrstvu malty (hrúbka približne 1 až 2 mm) a obklad realizovať metódou obojstranného lepenia.

Po dokončení nadpražia sa skontroluje rovnosť obkladu a odstránia sa eventuálne nedostatky. Pri obkladaní plochy sa kombinujú rovné obkladové prvky so špeciálnymi rohovými tvárnicami.

Tip

Aké tehlové pásiky použiť?
Obklad možno realizovať pásikmi s nízkou nasiakavosťou s  prevažne hladkým povrchom alebo pásikmi s rustikálnym povrchom, ktoré sa vyrábajú rezaním celých tehál. Postup ich kladenia je rovnaký, avšak treba mať otvorené aspoň tri balenia a obsahy týchto balení kombinovať, čím sa dosiahne želaný rustikálny efekt.

Krok 1: Zakladacia lišta

Na podklad sa pripevní zakladacia lišta tzv. natĺkacími hmoždinkami, ktoré sa vložia do predvŕtaných otvorov. Natĺkací tŕň sa zatlčie gumeným kladivom. Lišty sa osadia s dilatačnou medzerou so šírkou približne 3 až 5 mm. Do zakladacej lišty sa osadia tepelnoizolačné dosky.

01 Zakladacia lišta
01 Zakladacia lišta |

Krok 2: Nalepenie tepelnej izolácie

Tepelná izolácia sa lepí vysokoflexibilným lepidlom, ktoré sa nanesie buď po obvode dosky s tromi terčmi uprostred, alebo celoplošne. Tepelná izolácia sa položí do zakladacej lišty a plošne sa pritlačí na obkladanú plochu. Dosky sa lepia zospodu smerom hore na vzájomnú väzbu. Na celú plochu sa aplikuje výstužná tkanina.

02 Nalepenie tepelnej izolácie
02 Nalepenie tepelnej izolácie |

Krok 3: Výstužná tkanina

Na podklad sa nanesie súvislá vrstva vysokoflexibilného lepidla, do ktorej sa hladidlom vtlačí výstužná tkanina. Pásy sa ukladajú so vzájomným prekrytím 100 mm. Tkanina sa zapracuje do hornej tretiny stierky tak, aby bola zakrytá vrstvou stierky približne 1 mm. Pred uhladením stierky sa tkanina ukotví tanierovými kotvami.

03 Výstužná tkanina
03 Výstužná tkanina |

Krok 4: Obkladové pásiky v nadpraží

Obklad sa začne lepiť na okenné nadpražie. Vysokoflexibilné lepidlo sa nanesie na podklad aj na rubovú stranu obkladových pásikov (1 až 2 mm), ktoré sa lepia metódou obojstranného lepenia.

04 Obkladové pásiky v nadpraží
04 Obkladové pásiky v nadpraží |

Krok 5: Rohové pásiky

Potom sa založia špeciálne rohové tehlové tvárnice. Tie sa kombinujú s rovnými obkladovými prvkami.

05 Rohové pásiky
05 Rohové pásiky |