ASB kolaz

Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce si vyžiada stámilióny eur

Rozsiahly a komplexný zámer je príkladom, čo všetko treba urobiť na železničnej trati s dĺžkou 66,6 kilometra v zlom technickom stave, aby vyhovovala moderným požiadavkám.

Trať prechádza stredným a horným Ponitrím cez okresy Nitra, Topoľčany, Partizánske a Prievidza. Je jednokoľajová a neelektrifikovaná.

Zámer vychádza zo spracovanej štúdie uskutočniteľnosti k štúdii optimalizácie z roku 2020. Bol zverejnený na enviroportáli koncom marca tohto roka a obsahuje nultý variant a jeden nový variant. Účelom prác je modernizácia železničných zariadení, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave, zabezpečenie dostatočného stupňa bezpečnosti dopravy, zefektívnenie prevádzky a údržby trate.

„Pri projekte optimalizácie trate Prievidza – Jelšovce ide o jeden z mála projektov, kde sa nám darí veľmi rýchlo spracovávať jednotlivé kroky vedúce od zámeru až k realizácii,“ reagovali ŽSR na otázku ASB, prečo podali zámer do procesu EIA v súčasnosti, keď štúdia bola hotová v roku 2020.

Zdôraznili, že od ukončenia štúdie uskutočniteľnosti získali pomerne rýchlo hodnotenie Útvaru hodnota za peniaze z rezortu financií. Následne sa spracovávali súťažné podklady na výber projektanta, následne prebiehala súťaž a momentálne je zámer v procese EIA. „Pre ilustráciu, pri Uzle Bratislava štúdiou uskutočniteľnosti disponujeme od roku 2019, hodnotenie ÚHP sme dostali až v roku 2022,“ doplnili ŽSR.

Pohľad na rozvetvenie koľají v železničnej stanici Prievidza.
Pohľad na rozvetvenie koľají v železničnej stanici Prievidza. | Zdroj: Shutterstock

Výstavba je plánovaná vo viacerých etapách

Zámer ponúka 20 priorít. Medzi nimi nechýba komplexná rekonštrukcia zemného telesa, železničného spodku a zvršku, rekonštrukcia alebo prestavba dotknutých mostných objektov, osadenie nových elektronických zabezpečovacích zariadení, modernizácia systémov riadenia dopravy a iné.

Ďalej sú to optimalizácia plynulosti dopravy, minimalizácia rýchlostných prepadov či zlepšenie bezbariérového prístupu. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti, plynulosti, interoperability, konkurencieschopnosti v porovnaní s autobusovou dopravou v regióne a efektívnosti.

Súčasťou projektu je aj výstavba administratívno-skladových priestorov v traťovom obvode Prievidza, nového skladu pohonných hmôt a parkoviska pre maximálne 30 vozidiel pri novej zastávke Krušovce.

Štátne ŽSR plánujú projekt uskutočniť po etapách v rokoch 2026 až 2029. Jeho predpokladané náklady sú na úrovni 479 mil. eur bez DPH. Túto verejnoprospešnú stavbu chcú hradiť zo štátneho a vlastného rozpočtu a aj z eurofondov.

Prepady rýchlosti znižujú plynulosť premávky

Železničný zvršok postavili prevažne v rokoch 1976 – 1986. Dnes odborníci konštatujú, že väčšinou chýbajú konštrukčné vrstvy podvalového podložia. Zvršok je priamo uložený v zemnej pláni a chýbajú konštrukčné vrstvy zvyšujúce jeho stabilitu a únosnosť. Výnimkou je krátky úsek Nováky – Koš, kde bola zrealizovaná prekládka trate v roku 2009.

Z hľadiska zabezpečenia jazdy sa v medzistaničných úsekoch používa telefonické dorozumievanie, respektíve traťové zabezpečovacie zariadenie 1.kategórie.

Na zabezpečenie jazdy v staniciach sú staničné zabezpečovacie zariadenia spravidla (SZZ) 1.kategórie (spravidla mechanické). Staničné zabezpečovacie zariadenia 2. kategórie (elektromechanické) sú ŽST Prievidza, ŽST Prievidza nákladná stanica a ŽST Zemianske Kostoľany.

Pre možnosti zariadení 1.kategórie dochádza k rýchlostným prepadom na vchodových zhlaviach dotknutých staníc, kde sa vyžaduje náhle zníženie rýchlosti z 80 km/hod.(resp. 100 km/hod.) na 40 km/hod., čo je dovolené pri vjazde do dopravne so SSZ 1. kategórie. Tento typ SZZ si vyžaduje dlhé technologické čakacie lehoty na prípravu vlakových ciest. Znižuje sa tak plynulosť prevádzky a predlžuje cestovanie najmä v osobných vlakoch. Obsluha si pri takomto stave zabezpečovacích zariadení vyžaduje vysoký stav počet dopravných zamestnancov.

V úseku Prievidza – Jelšovce je 44 mostov, z tohto počtu je 15 mostov v úseku Šurany –Veľké Bielice a 29 mostov v úseku Veľké Bielice – Nitrianske Pravno. „Stav piatich mostov bol hodnotený ako nevyhovujúci, je potrebná ich komplexná prestavba,“ píše sa v zámere. Nachádza sa tam 140 priepustov, niektoré sú zasypané, to znamená nevyhovujúce.

Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce

Predkladateľ: ŽSR zastúpený REMING CONSULT
Investícia: 479 mil. eur bez DPH
Realizácia: 2026 – 2029
Stav: zámer v EIA