Partneri sekcie:

Zákaznícky orientované plánovanie a služby v kombinácii s koordinovanými modulárnymi systémami tvoria základ pre vývoj riešení debnenia a lešenia, ktoré sú vhodné pre takmer všetky požiadavky staveniska, vrátane komplexných infraštruktúrnych projektov. Spoločnosť PERI, s r.o, sa môže pochváliť niekoľkými úspešnými projektami rekonštrukcii mostov, na ktorých sa podieľali skúsení inžinieri, ktorí využili svoje rozsiahle odborné znalosti v oblasti riešení.

Lužný most slúži na prevedenie diaľnice D4 cez rieku Dunaj v rámci obchvatu Bratislavy. Premostenie je rozdelené na 4 rôzne mosty. Príspevok opisuje dva z týchto mostov, a to most cez rieku Dunaj a východnú estakádu. Dunajský most predstavuje spojitú, dodatočne predpätú betónovú konštrukciu.

Most je súčasťou modernizácie trate Púchov – Žilina na rýchlosť do 160 km/h. Prevádza železničnú trať z tunela Diel ponad Nosickú priehradu, a to z pravého brehu na ľavý. Na pravom brehu križuje štátnu cestu II/507 Púchov – Považská Bystrica, na ľavom brehu sa končí v blízkosti cesty III/5171 Milochov – Považská Bystrica. Po dokončení bude umožňovať splavnosť Váhu dvomi plavebnými šírkami v poliach 3 a 4.

Dĺžka diaľničného úseku je 12,536 km, súčasťou trasy je aj 25 mostov (z toho 17 je na diaľnici, tri sú nadjazdy, dva mosty sú železničné, jeden most je provizórny a buduje sa nadchod pre zver). V článku približujeme dva z nich vrátane najdlhšieho diaľničného mosta na danom úseku.

Hlavnou funkciou diaľnice D3 je prepojenie hlavného mesta Prahy s oblasťou južných Čiech a napojenie oblastí Táborsko a Českobudějovicko na diaľničnú sieť. V priestore hraničného priechodu Dolní Dvořiště sa predpokladá napojenie diaľnice D3 na budúcu rakúsku vysokokapacitnú cestu S50. Diaľnica D3 je v celom úseku stavby navrhnutá v šírkovej kategórii D 27,5/120. Trasa prechádza pomerne členitým terénom a na danom úseku prekonáva výškový rozdiel približne 150 m.

Predmetom článku je realizácia železničného mosta cez potok Varínka v sžkm 327,632 na stavbe „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“. Stavebníkom sú Železnice Slovenskej republiky a zhotoviteľom je spoločnosť STRABAG, s. r. o.

Most s unikátnym vzhľadom spojil dva brehy Dunaja, a to po 16-ročnej práci projektantov, investorov aj zhotoviteľov. Cezhraničný projekt bol špecifický v tom, že musel vyhovovať zákonom a technickým predpisom platným na Slovensku aj v Maďarsku.

Sláva Štefancová -

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčší stredoeurópsky výrobca plochých valcovaných výrobkov. Na plynulú výrobu potrebuje rôznorodú infraštruktúru, do ktorej patrí aj rozsiahla sieť koľajiska pre koľajovú dopravu. Súčasťou koľajiska je aj viacero železničných mostov, na ktorých sa vykonáva pravidelná kontrola v zmysle vyhlášky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh a interných firemných postupov.