Intenzifikácia ČOV Divín

image 84630 25 v1

V období 09/2014 – 04/2016 bola realizovaná intenzifikácia ČOV Divín. Dodávateľom strojnotechnologickej a elektrotechnickej časti diela bola spoločnosť ČOVSPOL, a.s. Bratislava.

ČOV Divín bola oficiálne uvedená do prevádzky v roku 2006, výstavbu kanalizácie a ČOV zabezpečila obec Divín. V roku 2009 prešla kanalizácia a ČOV v obci Divín do majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (StVS, a.s.). Zmluvným prevádzkovateľom kanalizácie a ČOV Divín je od roku 2007 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (StVPS, a.s.). Nový vlastník na základe požiadaviek prevádzkovateľa, s cieľom odstrániť pretrvávajúce prevádzkové problémy a zlepšiť dosahovanú kvalitu vyčistenej vody, zabezpečil v období 09/2014 – 04/2016 intenzifikáciu ČOV Divín. Dodávateľom kompletnej strojnotechnologickej a elektrotechnickej časti diela bola spoločnosť ČOVSPOL, a.s. Bratislava.

V rámci intenzifikácie ČOV Divín bola na kanalizačnom zberači pred ČOV vybudovaná nová odľahčovacia komora, vybudoval sa nový kompletný stupeň mechanického predčistenia v zložení lapač štrku, strojne stierané hrablice, vertikálny lapač piesku a realizovala sa nová vstupná ČS. Pôvodná technológia biologického stupňa na princípe dvojice diskontinuálnych reaktorov s povrchovou aeráciou bola demontovaná. Do paralelných nádrží biologického stupňa bola inštalovaná kontinuálna prietočná technológia s jemnobublinnou aeráciou a vstavanými dosadzovacími nádržami. Ide o systém nízkozaťaženej aktivácie s predradenou denitrifikácioou a s aeróbnou stabilizáciou kalu. Zdrojom vzduchu pre biologický stupeň sú dve nové dúchadlá.

Biologicky vyčistená voda je dočisťovaná v terciárnom stupni, ktorým je nový mikrositový bubnový filter. Súčasťou diela bola tiež dodávka zariadení merania a regulácie (MaR) a automatizovaný systém riadenia technologických procesov (ASRTP). On-line je monitorovaná hodnota pH na prítoku, prietoky odpadovej vody na vstupe do ČOV, na odľahčení a na výusti, hladina vo vstupnej ČS, v prítokovom žľabe hrablíc a v kalojeme, koncentrácia kyslíka a amoniaku v biologickom stupni, teplota na prítoku a v biologickom stupni a ďalšie premenné. Automatické riadenie je zabezpečené prostrednictvom PLC v centrálnom rozvádzači a na velíne ČOV je PC s vizualizáciou technologického procesu a možnosťou tvorby výstupných zostáv obsluhou ČOV.

Intenzifikácia ČOV Divín splnila očakávané ciele, boli odstránené pretrvávajúce prevádzkové problémy a zabezpečila sa kvalita vyčistenej odpadovej vody v súlade s legislatívnymi požiadavkami.       

Kontakt:

www.covspol.sk
covspol@veolia.com

KategórieInžinierske siete