Zabránenie povodňovým škodám uplatnením technológie gabionovej výstavby

image 76982 25 v1

Z myšlienky a možnosti čerpať z know-how zahraničných firiem vznikol po roku 1990 dovtedy neznámy trh výrobkov, ktoré dnes možno nazvať ako drôtokoše, ekomatrace alebo gabiony. Hoci technológia drôtokamenných stavieb nebola neznáma ani predtým, hospodársky systém a prezamestnanosť v období pred rokom 1990 neumožňovali zásadnejší rozvoj technológie gabionov a ich efektívne využitie.

Medzi najdôležitejšie znaky gabionov patria:

  • dobré prispôsobenie nepravidelnému povrchu,
  • možnosť využívania miestnych materiálových možností,
  • vysoký odpor proti tlakom a ťahom, dobré reagovanie na zmenu síl,
  • vodopriepustnosť konštrukcie,
  • úsporná preprava komponentov a ľahká montáž,
  • vylúčenie mokrých procesov.

Vysoká kvalita a ponúknuté vlastnosti konštrukcií zo sietí zváraných z pozinkovaného drôtu a spôsob ich spájania špirálami umožnili adekvátnu náhradu betónových objektov múrov rôzneho účelu aj vo vodohospodárskej praxi. Stavby z gabionov pri vodných tokoch vynikajú v súčasnosti zeleňou a prírodným materiálom. Hoci sú tak gabiony aj súčasťou ekologizácie stavebníctva, ešte stále znamenajú revolúciu v chápaní vplyvu tohto typu stavieb na životné prostredie.

Uplatnenie pri úprave tokov a opravách povodňových škôd

V priebehu rokov sa gabionové konštrukcie a technológie tohto typu presadili bez akýchkoľvek pochybností v našom geografickom a hydrologickom priestore aj pri úprave tokov a najmä pri opravách povodňových škôd. Aj konzervatívni odborníci musia postupne uznať, že sa snáď už skončilo obdobie betónovania potokov a riek. V rokoch 1997 – 1999 presvedčili drôtokamenné konštrukcie svojimi prednosťami a splnili svoju úlohu, ktorú napokon plnia stále. Po vyhodnotení skúseností z VD Gabčíkovo a podielu na odstraňovaní povodňových škôd v ČR padlo rozhodnutie aj na strane vodohospodárov SR využívať práve drôtokamenné konštrukcie zo zváraných sietí, ktoré sú vhodné nielen z funkčno-estetického hľadiska, ale aj z vodohospodársko-ekonomického pohľadu.

Nemá význam prieť sa o prednosti jednotlivých gabionových konštrukcií zo zváraných sietí oproti tvarovo pružnejším konštrukciám, ako sú oceľové pletené šesťuholníky. Stavebnú gabionovú technológiu zo zváraných sietí považujú cestári aj vodohospodári za optimálnu kombináciu pružnosti, tuhosti, estetickej čistoty a variability použitia. Stavebný systém gabionovej stavebnice BLOCK-SK® nemá pritom navyše prakticky žiadne rozmerové obmedzenia, pričom rýchlosť dodania (od objednania do začatia výstavby) nepresiahne zvyčajne ani 24 hodín pri použití drôtu s priemerom 3,0 mm, 3,5 mm aj 4,0 mm.

Nepochybnou výhodou, ktorú oceňujú aj pragmatickí profesionálni projektanti a investori, je možnosť použiť na exponovanú stranu siete z drôtu 3,5 – 4,0 mm a na iné časti chránené napríklad zahĺbením do terénu použiť slabší materiál. Táto kombinácia je aj z hľadiska obrusného opotrebenia a ekonomiky opevnenia zatiaľ neprekonaná. Pružnosť gabionovej konštrukcie zo sietí je v geologických podmienkach ideálna a dostačujúca. Vhodnou kombináciou s inými protieróznymi opatreniami sa tak docieli technicky a esteticky špičkové dielo. Mimoriadne dôležitým faktorom je aj životnosť. Skúšky kvality, ktoré naša spoločnosť vykonáva v spolupráci s náročným posudzovaním TSUS SR aj ČR, napríklad v chloride sodnom v súlade s STN EN 9227 (podmienky agresívneho prostredia), dávajú pri výsledkoch vysoko presahujúcich min. 1 000 hod. laboratórneho skúšania predpoklad reálnej životnosti objektu vyše 100 rokov.

Skúsenosti z minulosti vs. výhľad do budúcna

Posledné desaťročie a predpovede meteorologických odborníkov ukazujú neradostnú prognózu, že rozsiahle povodne nebudú v budúcnosti ničím výnimočným. Na mnohých miestach však možno znížiť vplyv veľkej vody okamžitým ľudským zásahom a lepšími preventívnymi úpravami povodia. To sa v minulosti na viacerých miestach podcenilo, pričom sa zároveň ukázala absolútna nepripravenosť obyvateľstva na katastrofický vplyv prírodného živlu. Gabionové úpravy brehov narušených povodňovými vlnami alebo sanácie zosuvov pomocou gabionov sa pritom ukázali v rokoch 1997 – 2002 ako ideálne, a to najmä vzhľadom na možnosť budovať z gabionov vysokopriepustné konštrukcie. Pri gabionových úpravách plnia objekty stabilizačnú úlohu a zároveň umožňujú odtok vody zo svahov bez rizika zvýšenia tlaku na konštrukcie vplyvom hydrostatického tlaku vody.

Gabionové stavebné konštrukcie sa pri odstraňovaní následkov povodní použili ako:

  • oporné múry pri poškodených komunikáciách a železniciach,
  • zárubné gravitačné múry zosunutých svahov,
  • brehové opevnenia riek a potokov.

Konštrukčná výška stavieb z gabionovej konštrukcie sa pohybovala od 1,5 do 8,0 m; základová škára sa realizovala v šírke 1,0 – 4,0 m. Vo viacerých prípadoch sa musela gabionová konštrukcia zrealizovať po sekciách 6 až 12 m, pretože hrozilo ďalšie zosunutie svahov. Oporné a zárubné múry zrealizované gabionovou konštrukciou pomohli vo veľmi krátkom čase obnoviť dopravný systém v oblastiach postihnutých povodňami k plnej spokojnosti investorov a dodávateľov, ako aj obyvateľov v postihnutých oblastiach.

Dnes je tak zrejmé, že treba vyvinúť oveľa väčšiu snahu o preventívne opatrenia a zabránenie povodňovým škodám. Vždy je to rozumnejšie, ako následne odstraňovať škody a nechať trpieť obyvateľov postihnutých oblastí. Okrem toho, história nám už veľakrát ukázala, že prevencia býva výrazne lacnejšia ako odstraňovanie následkov. Človek sa však niekedy nechce dať poučiť históriou. Vzhľadom na varovanie meteorológov nám však zostáva už len dúfať, že aj národohospodári si uvedomia, že vyčlenením investičných prostriedkov na preventívne protipovodňové opatrenia môžu ušetriť značné množstvá finančných prostriedkov na odstraňovanie povodňových škôd. To by si však mali uvedomiť aj obyvatelia a obecné zastupiteľstvá, u ktorých badať veľmi slabý alebo, žiaľ, dokonca nulový záujem o údržbu tokov a budovanie povodňovej ochrany v rámci obecných možností.

Najefektívnejším sa po technickej aj ekonomickej stránke javí už dlhodobo budovanie tzv. suchých poldrov. Výstavbou sa vytvorí priestor na rozliatie a zadržanie povodňovej prívalovej vody mimo koryta toku. Objem takto zaliateho územia môže byť rôzny a môže akceptovať možnosti pozdĺž toku. Dôležité je pritom vybudovanie hrádzí, ktoré uzavrú počas povodňového obdobia kon­krétne územie. Bezpečné prepady vybudované v brehoch riečky by mali byť samozrejmosťou. Na vybudovanie obvodových valov, ako aj na opevnenie prepadov je najvhodnej­ší práve gabionový materiál a technológia. A práve tu sa okrem technických vlastností prejaví aj ďalšia mimoriadna vlastnosť gabionov, ktorou je ich výnimočná schopnosť zazelenenia živou vegetáciou a maximálneho prispôsobenia sa prírodnému okoliu.

Návrh a posúdenie gabionovej konštrukcie

Gabionová konštrukcia sa musí pri návrhu posudzovať ako každá iná stavebná konštrukcia, ktorá zabezpečuje stabilitu prírodného alebo umelo vytvoreného svahu. Podľa výšky konštrukcie sa potom s ohľadom na riziko ohrozovania životov ľudí a majetku menia aj nároky na požiadavky vstupných podkladov. Zo statického hľadiska sú predpokladmi správneho návrhu gabionovej konštrukcie komplexný inžinierskogeologický prieskum a vodohospodárske poznanie prostredia.

TEXT: Ing. Eduard Vašík
FOTO a OBRÁZKY: COMPAG SK, s. r. o.

Eduard Vašík je riaditeľom spoločnosti COMPAG SK, s. r. o., ktorá bola ocenená certifikátom SlovakGold pre gabionovú stavebnicu BLOCK-SK® za ojedinelý špecifický produkt, ktorý zasiahol výraznou mierou do ekologizácie stavebníctva a technologických procesov výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií v SR a umožnil obohatiť architektonické diela s rôznym zameraním.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby

KategórieGeotechnika