Partner sekcie:
 • Ostendorf - OSMA

Investičná činnosť Slovenskej správy ciest

Investičná činnosť Slovenskej správy ciest

Slovenská správa ciest spravuje cesty I. triedy v dĺžke asi 3 137 km. Aj keď v ostatných rokoch sa pozornosť sústreďuje najmä na diaľnice a rýchlostné cesty, v súčasnosti a najbližšej budúcnosti zostávajú z hľadiska dopravných výkonov najvýznamnejšou časťou cestnej siete práve cesty I. triedy.

Investičná činnosť SSC je financovaná buď zo zdrojov štátneho rozpočtu, alebo z Európskych fondov regionálneho rozvoja (ERDF). Takto možno uskutočňovať investičné zámery obsiahnuté v Programe rozvoja cestnej siete. Proces výberu investičných akcií podlieha prísnemu odsúhlasovaniu v rámci SSC, ale najmä zo strany Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPaT SR).

Rok 2009
V roku 2009 mala SSC na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu na investičnú činnosť vyčlenených takmer 70 mil. €, z toho na spolufinancovanie projektov, ktoré sú financované z fondov ERDF sa vynaložilo viac ako 4 mil. €. Z fondov ERDF bolo vyčerpaných takmer 13 mil. €.

V tomto roku sa odovzdalo do používania viac ako 35 km nových a zrekonštruovaných ciest I. triedy a ich súčastí.

Rok 2010
V tomto roku bolo zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky na investičnú činnosť SSC pridelených vyše 43 mil. €. Na spolufinancovanie stavieb je vyčlenených vyše 20 mil. €. Z fondov ERDF je naplánované vyčerpať 55 mil. €.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v porovnaní s rokom 2009 poklesli o približne 20 mil. €. Toto zníženie viedlo k zníženiu objemu stavebných prác, možností prípravy nových akcií a podobne. Z toho dôvodu sa SSC zamerala najmä na dokončenie rozostavaných akcií, kde sa investuje podstatná časť prideleného balíka peňazí, asi 32 mil. €.

Tab. 2 Dokončené stavby, resp. stavby dané do používania v roku 2009, hradené zo štátneho rozpočtu

Medzi priority investičného procesu financovaných zo štátneho rozpočtu v súčasnosti patria:

 • I/75 Demandice – zosuv
 • I/64 Topoľčany – preložka, 2. stavba, 2. etapa
 • I/51 Trnava, Nitrianska
 • I/63 Rovinka, BO 
 • I/65 Nitra – Hronský Beňadik, BO, lokalita Beladice a Zlaté Moravce 
 • I/63, I/64 Komárno – križovatka
 • I/75 Sládkovičovo – križovatka 
 • I/64 a III/06460 Krušovce, MOK
 • I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia, 3. úsek 
 • I/59 Staré hory – Jelenec
 • I/75 Dolné Plachtince – most 052
 • I/73 – 024 Svidník – most
 • I/15 Stropkov – rekonštrukcia vozovky
 • I/18 Makov – zosuv
 • I/18 Kolárovice pod Čiakovom
 • I/50 Handlová – centrum
 • I/18 – II/584 Liptovský Mikuláš – križovatka
 • I/11 Čadca – most 204
 • I/65 Príbovce – most 088
 • I/59 Ružomberok – most 062
 • I/11 Budatín – križovatka
 • I/18 – II/507 Bytča – križovatka 
 • I/66 Zámostie – rekonštrukcia mostných objektov 093, 093a
 • I/69 Rakytovce – rekonštrukcia mostného objektu č. 013
 • I/50 Zvolen – Neresnica, mimoúrovňová križovatka
 • I/75 Čebovce – AZ, Slovenské Kľačany
 • I/68 Mníšek nad Popradom – št. hr. SR/PR
 • I/67 Dubina – Hranovnica, zosuv
 • I/59 Tvrdošín – most
 • I/18 Žilina – most 260
 • I/18 Ivachnová – most 335
 • I/72 Kráľova Lehota – most 036
 • I/59 Kňažia – zosuv

Projektovo sa pripravuje:

 • I/51 Trnava – južný obchvat
 • I/51, I/64, I/65 Nitra – križovatky
 • I/61 Kaplná – most č. 61-015
 • I/61 Červeník – most č. 61-032
 • I/63 Kútniky – most č. 63-012
 • I/64 Nitra – most č. 64-019
 • I/51 Levice – most č. 51-146
 • I/72 Tisovec, mesto – Tisovec, Čertova dolina
 • I/66 Podbrezová – prieťah, rekonštrukcia
 • I/51 Banská Štiavnica – Banská Belá
 • I/72 Zbojská sedlo – Tisovec, Čertova dolina
 • I/65 Kremnické Bane – hranica kraja
 • I/66 Brezno – obchvat, 1. etapa
 • I/18 a I/50 Michalovce – križovatka
 • I/70 Párnica – zosuv v km 4,963 – 5,631
 • I/50 Trenčianske Mitice – zosuv v km 127,380 – 128,380

Z fondov ERDF v programovacom období na roky 2007 – 2013 navrhla Slovenská správa ciest tieto projekty:

 • I/51 Trnava – severný obchvat, 2. a 3. etapa
 • I/75 Galanta – obchvat, 2. a 3. stavbaI/67 Poprad – Kežmarok, 1. etapa
 • I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL
 • I/61 Trenčín – most
 • I/68 Mníšek n/Popradom, štátna hranica SR/PR, preložka
 • I/59 Dolný Kubín – pruh pre pomalé vozidlá
 • I/11 Čadca – preložka cesty
 • I/18 Žilina – juhovýchod
 • I/50 Zvolen – Neresnica, mimoúrovňová križovatka
 • Národné dopravné informačné centrum
 • odstraňovanie nevyhovujúcich technic­kých parametrov na cestách I. triedy – v rámci tejto akcie sa opraví 33 úsekov ciest I. triedy v celkovej dĺžke 98,2 km

Priority v rozvoji ciest I. triedy:

 • odstraňovanie nehodových lokalít (I/59 Dolný Kubín, pruh pre pomalé vozidlá, I/63 Rovinka – BO, I/65 Nitra – Hronský Beňadik (4 lokality), I/64 Bytčica – bodová závada),
 • odstraňovanie nevyhovujúceho, havarijného stavu mostných objektov (I/66 B. Bystrica – most č. 66-069, I/72 Brezno – most č. 72-045, I/50 Žiar nad Hronom – most nad železnicou č. 50-158, I/18 – 378 Tatranská Štrba – most č. 18-378, I/50 Michalovce – nadjazd č. 50-359, I/18 Vranov – most č. 18-485, I/65 Mošovce – most 086),
 • budovanie obchvatov miest a obcí tam, kde sa neplánuje výstavba diaľnice ani rýchlostnej cesty a pre bezpečnosť obyvateľstva a ochranu životného prostredia je potrebný odklon tranzitnej dopravy (I/62 Senec – Sereď, štvorpruh, I/72 Zbojské sedlo – Tisovec, Čertova dolina, I/66 Brezno, obchvat I. a II. etapa, I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce n/Laborcom, preložka, I/15 Stropkov, obchvat, I/18 Sabinov, obchvat, I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat, I/64 obchvat Prievidze, 1. etapa, 2. stavba),
 • výnimočne budovanie preložiek ciest I. triedy v lokalitách, kde sa plánuje výstavba diaľnice či rýchlostnej cesty, pri rekonštrukciách križovatiek v extraviláne uplatňovať také typy úrovňových križovatiek, ktoré zabezpečia plynulosť dopravy v hlavnom smere, najmä na medzinárodných ťahoch s tranzitnou dopravou (za takéto riešenie nemožno považovať malé okružné križovatky),
 • zachovávanie súčasnej celistvosti siete ciest I. triedy a pri zabratí jej časti na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu zabratú časť nahradiť novou alebo doplnením zo siete ciest II. alebo III. triedy,
 • pre nevyhovujúcu dopravnú výkonnosť a dopravnú nehodovosť rekonštruovať a prestavovať križovatky (I/75 a I/64 Nové Zámky – križovatka, I/51 Levice – križovatka s Tabakovou, I/50 Zvolen – Neresnica, mimoúrovňová križovatka, I/50 Lučenec – križovatka Vidiná, I/67 a II/526 Rožňava – križovatka – mesto, I/68 Prešov, Solivarská – okružná križovatka, I/61 Trenčianska Teplá – križovatka, I/61 a I/57 Dubnica n/Vá­hom – križovatka),
 • realizácia privádzačov.

Prioritami v správe a údržbe ciest I. triedy je zlepšenie stavebno-technického stavu vozoviek, mostov a ostatných súčastí cestného telesa, zabezpečenie stavu údržby a opráv ciest I. triedy na úrovni štandardov údržby, zabezpečenie súvislých opráv povrchov vozoviek a následné zabezpečenie cykličnosti ich údržby a opráv (vypratý povrch, priečne a pozdĺžne nerovnosti, sieťový rozpad vozovky atď.).

Vybrané stavby realizované v rokoch 2009 – 2010

I/51 Trnava, Nitrianska ul.
V súčasnosti je príjazd do Trnavy od diaľnice D1 zabezpečený po ceste, ktorá je po juhovýchodný obchvat riešená ako štvorpruhová komunikácia. Tento štvorpruh od začiatku Nitrianskej cesty prechádzal do dvojpruhu, ktorý už nevyhovoval nadmernému zaťaženiu. V tomto roku sa plánuje dokončenie stavby.

I/64 Topoľčany – preložka, 2. stavba, 2. etapa
Trasa cesty I/64 je spojnicou medzi priemyselnou oblasťou horného Ponitria a južným Slovenskom. V okrese Topoľčany prechádza husto osídlenou oblasťou a prieťah cez mesto je najnevhodnejší úsek celej trasy. Vyznačuje sa mnohými miestnymi nedostatkami, negatívnym vplyvom na životné prostredie, zvýšenou spotrebou pohonných látok, nehodovosťou a dopravnou preťaženosťou.
Cieľom obchvatu je vytvoriť dopravnú trasu cesty I/64 mimo mesta Topoľčian, a tým odstrániť negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie obyvateľstva, odčleniť tranzitnú a rozdeliť regionálnu dopravu, ktorá v súčasnosti vedie cez mesto.

Stavby financované z eurofondov
I/18 Žilina – Strážov, diaľničný privádzač
Stavba má význam v medzinárodnom meradle. Nachádza sa v multimodálnom dopravnom koridore V a VIa. V súčasnosti po nej vedú tri cesty medzinárodného významu E50 v smere západ – východ, E75 v smere sever – juh a E442.

Projekt vytvoril podmienky na vybudovanie komunikácie, ktorá plynulo, rýchlo a bezpečne prevedie diaľničnú, regionálnu, prímestskú a mestskú dopravu medzi komunikáciami v severozápadnom regióne Slovenska a intravilánom mesta Žiliny (vytvorila časť chýbajúceho spojenia z plánovanej diaľnice D3 na komunikačnú sieť mesta Žilina) pri návrhu opatrení zvyšujúcich bezpečnosť nemotoristov. To bolo potrebné dosiahnuť pri minimalizácii nákladov stavby, zabezpečení ochrany životného prostredia a bezpečnosti nemotoristov ako účastníkov dopravy.

Poprad – Kežmarok, 1. etapa
Cesta I/67 je súčasťou vybranej cestnej siete, ktorá plní významnú úlohu pre dopravu v oblasti Vysokých Tatier a Pienin, a to vnútroštátne aj medzinárodne. Zároveň plní funkciu spojnice dvoch významných aglomerácii – Popradu a Kežmarku a ako kapacitná dopravná tepna bude súčasťou diaľničného privádzača k diaľničnej križovatke Poprad-Matejovce.

Poloha stavby je daná Smerným územným plánom mesta Popradu. Výstavbu diaľničného privádzača si vynucuje dopravná situácia v meste Poprad, ďalej nevyhovujúci prieťah mestskou časťou Matejovce, ktorú nová trasa obchádza po juhovýchodnej strane, ako aj nevyhovujúci úsek cesty I/67 po veľkú Lomnicu. Terajšia cesta I/67 v úseku od železničného nadjazdu, kde sa končí už zrealizovaná časť privádzača po ČOV Poprad – Matejovce, sa vyznačuje mnohými miestnymi nedostatkami, negatívnym vplyvom na životné prostredie celého mesta a mestských častí, zvýšenou spotrebou času, pohonných látok, nehodovosťou a dopravnou preťaženosťou. Na hlavnú trasu sa napájajú miestne komunikácie, kde dochádza k značnému obmedzeniu dopravy. Realizáciou stavby rozdelenou na tri úseky sa vyrieši nevyhovujúci prieťah mestskou časťou Popradu, vytvoria sa podmienky na odklon tranzitnej dopravy v mestskej časti Poprad-Matejovce, a tým sa prispeje k väčšej plynulosti, bezpečnosti a hospodárnosti dopravy aj k zlepšeniu životného prostredia obyvateľov.

Prestavbou cesty z dvojpruhovej na štvorpruhovú a jej novým smerovým a výškovým vedením sa podstatne zlepšia dopravno-inžinierske podmienky, zvýši sa výkonnosť cestnej komunikácie, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a podstatne sa znížia nepriaznivé účinky dopravy na životné prostredie v danom úseku.

Cesta I/51 Trnava – severný obchvat, 2. a 3. etapa
Návrh trasy a križovatiek cesty I/51 severného obchvatu mesta Trnavy sleduje odstránenie prieťahov v meste, čím sa prispeje k zníženiu negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie a zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Na urýchlenie výstavby sa v projekte na stavebné povolenie stavba rozdelila na tri etapy.
Význam obchvatu je v odbremenení dopravy v meste Trnava, a to najmä tranzitnej a nákladnej dopravy. Tranzit nákladnej dopravy mestom spôsobuje dopravné problémy a nadmerné zaťaženie hlukom.

Tab. 3 Investičné akcie v rokoch 2009 – 2010

TEXT: Mgr. Iveta Fedorová

Iveta Fedorová je hovorkyňou Slovenskej správy ciest.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

Komentáre