Bezpečnosť cestnej premávky BECEP 2023

Ministerstvo dopravy SR, Prezídium Policajného zboru Ministerstva vnútra SR, Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská cestná spoločnosť, Pobočka pri SSC a NDS, a.s., Slovenská komora stavebných inžinierov, Kongres STUDIO, spol. s r.o. Vás pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou 11. — 13. septembra 2023 v Nízkych Tatrách, v hoteli Grand Jasná.

Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra dopravy Slovenskej republiky

Ciele konferencie

Problematika bezpečnosti cestnej premávky sa stala neodmysliteľnou súčasťou nášho života, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť a to aj v súvislosti s aktuálnymi cieľmi Národnej stratégie Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 — 2030. Aktuálny, už 17. ročník konferencie BECEP poskytuje priestor na výmenu informácií súvisiacich s bezpečnosťou premávky, priestor, kde sa nielen široká odborná verejnosť, ale aj pracovníci štátnej správy, samosprávy, dopravní policajti okresných a krajských inšpektorátov, odboru dopravnej polície PPZ MV SR, projektanti a taktiež zástupcovia vedeckých a výskumných inštitúcií podelia o svoje skúsenosti, nové poznatky a podnety v cestnom hospodárstve zamerané na zvyšovanie bezpečnosti na pozemných komunikáciách. Konferencia je zaradená do programu celoživotného vzdelávania členov SKSI, odbornej sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie.

Odborní garanti

Ing. Daniela ČANIGOVÁ Slovenská cestná spoločnosť, Pobočka pri SSC
Ing. Ivan DOHNAL Slovenská správa ciest

Prípravný výbor

Ing. Peter GLASA Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
pplk. Ing. Jozef KOLÁRIK Prezídium Policajného zboru MV SR
Mgr. Tomáš PŠENKA Ministerstvo dopravy SR
JUDr. Roman TÖRÖK Ministerstvo dopravy SR
Ing. Ján TOMKO Slovenská komora stavebných inžinierov

Organizačný garant

Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Belinského 11, 851 01 Bratislava
Tel./Fax: +421 2 62 41 04 76, Mobil: +421 908 727642
www.kongres-studio.sk

Všeobecné informácie
Termín 11. – 13. september 2023
Miesto konania Hotel GRAND Jasná, Nízke Tatry
Uzávierka záväzných prihlášok 4. september 2023
Odoslanie prihlášky On-line prihlášku nájdete na www.kongres-studio.sk
alebo zašlite sken prihlášky na e-mail organizačného garanta konferencie.
Úhrada služieb Podľa cenníka konferenčných služieb a pokynov uvede ných v záväznej prihláške.
POPLATKY ZA UBYTOVANIE – INDIVIDUÁLNE PRI REZERVÁCII UBYTOVANIA.

Zdroj: BECEP

Pre účastníkov je dohodnutá rezervácia priamo v mieste konania konferencie v hoteli GRAND Jasná. Rezerváciu si musí každý účastník zabezpečiť individuálne prostredníctvom online rezervácie na stránke hotela uvedenej nižšie.
Kapacita hotela je limitovaná.

Zdroj: PR článok BECEP