Partner sekcie:
  • Stavmat

Montáž hliníkového fasádneho obkladu bez zateplenia

image 101057 25 v1

Jednou z najväčších hrozieb pre akúkoľvek stavbu je vlhkosť. Vhodným systémom na ochranu proti vlhkosti sú odvetrávané fasády, ktoré chránia budovu proti prenikaniu vlhkosti a uľahčujú jej vyparovanie z nosnej steny. Vlhkosť sa znižuje vďaka tzv. komínovému efektu, ktorý v prevetrávaných fasádnych konštrukciách vzniká. Medzi nosnou stenou a obkladom dochádza totiž k neustálej cirkulácii vzduchu a prípadné kvapky vody sa v medzerách rýchlo vysušia. 

Podmienkou správneho prevetrávania je medzera po celej výške fasády. Vzduchové medzery medzi fasádnym obkladom a budovou zároveň umožňujú prirodzenú tepelnú reguláciu, keďže medzi fasádnym obkladom a budovou nedochádza k väčšiemu prehrievaniu budovy, takže ani k vzniku vysokých teplôt vo vnútri.

Hliníkový fasádny obklad

Fasádne obkladové prvky na báze hliníka sú odolné nielen proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, ale aj proti tepelnej rozťažnosti. Absorbujú tepelné deformácie, ktoré sú dôsledkom kolísania teplôt v každom ročnom období. Zároveň sú odolné aj proti korózii a požiaru. Systém odvetrávanej fasády s hliníkovým fasádnym obkladom možno realizovať bez zateplenia alebo so zateplením. Výhodou systému so zateplením je zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy, vyššia úspora nákladov na vykurovanie a zabránenie vzniku kondenzácie.

Pracovný postup

Pri zhotovení odvetrávanej fasády bez zateplenia sa hliníkový fasádny obklad kladie na podkonštrukciu z drevených lát, hliníka alebo iného vhodného materiálu. Na zvýšenie odolnosti proti vlhkosti sa odporúča uložiť na podkladovú konštrukciu a pod drevené hranoly hydroizolačnú fóliu. Ak sa použijú drevené laty, ich rozmer by mal byť ­minimálne 30 × 40 mm. Drevo by malo byť, pokiaľ možno, impregnované.

Podkladové laty sa inštalujú pomocou skrutiek na pripravený podklad. Ak sa hliníkové lamely fasádneho obkladu kladú horizontálne, môže byť osová vzdialenosť medzi latami maximálne 500 mm. Pri dĺžke podkladovej konštrukcie menšej ako 500 mm sa odporúča inštalovať pod jednu hliníkovú lamelu minimálne tri laty. Na upevnenie podkladových lát je potrebné vždy použiť zapustené antikorové skrutky, pričom musia lícovať s hornou hranou podkladovej laty, inak nebude možné hliníkové lamely správne nasunúť.

Hliníkové lamely sa umiestňujú medzi začiatočný a koncový profil, pričom na fasádu možno umiestniť vedľa seba medzi jeden začiatočný a jeden koncový profil maximálne dve hliníkové lamely s dĺžkou 6 m. Hliníkové lamely sa kladú od začiatočného a koncového profilu s medzerou 10 mm na zabezpečenie dilatácie fasádneho obkladu. Táto medzera nie je viditeľná, pretože je skrytá pod profilmi.

Ako prvá sa na pripravený podkladový rošt priskrutkuje vo výške 150 mm nad podlahou zakladacia prevetrávacia hliníková lišta s odkvapnicou. Potom sa na rohoch priskrutkujú bočné ukončovacie hliníkové profily. Na uchytenie hliníkových lamiel fasádneho obkladu slúžia špeciálne spony. Vďaka systému špeciálnych spôn (systém pero a drážka) zapadajú jednotlivé časti hliníkovej fasády do seba a konštrukcia zaisťuje fasáde vysokú mechanickú odolnosť. Spony sú ukryté vo vnútri fasádnej konštrukcie a nerušia výsledný vzhľad fasády. Na pos­lednú lamelu sa osadí horný ukončovací profil, ktorý umožňuje potrebné odvetranie. Pri realizácii odvetrávanej fasády je potrebné vždy dbať na zabezpečenie prevetrávania fasády, a to dostatočnou plochou na nasávanie a odvetrávanie vzduchu cez ukončovacie profily. 

01 | Podkladové laty
Podkladové laty s rozmerom min. 30 × 40 mm sa inštalujú pomocou zapustených antikorových skrutiek na pripravený podklad v maximálnej osovej vzdialenosti medzi latami 500 mm.

02 | Umiestnenie zakladacej lišty
Zakladaciu prevetrávaciu hliníkovú lištu sa odporúča umiestniť minimálne 150 mm nad podlahovou konštrukciou. Výška sa odmeria pomocou skladacieho metra a vyznačí sa ceruzkou.

03 | Montáž zakladacej lišty
Na pripravený podkladový rošt sa priskrutkuje zakladacia prevetrávacia hliníková lišta s odkvapnicou.

04 | Rovnosť zakladacej lišty
Pomocou vodováhy sa skontroluje rovnosť namontovanej zakladacej lišty.

05 | Ukončovací profil
Na pripravenú podkladovú latu sa na rohoch pomocou skrutiek a akumulátorového skrutkovača nainštalujú ukončovacie hliníkové profily.

06 | Prvá hliníková lamela
Na zakladaciu lištu sa osadí systémom pero a drážka prvá hliníková lamela fasádneho obkladu. Hliníkové lamely sa kladú od začiatočného a koncového profilu s medzerou 10 mm na zabezpečenie dilatácie fasádneho obkladu.

07 | Vodorovné napojenie
Ďalšia hliníková lamela sa osadí na zakladaciu lištu rovnako systémom pero a drážka, pričom dve lamely sa medzi sebou spoja spojkou na vodorovné napojenie lamiel. Lamela sa v prípade potreby skráti na želaný rozmer odrezaním.

08 | Spony na uchytenie lamiel
Na uchytenie hliníkových lamiel fasádneho obkladu slúžia špeciálne spony, ktoré sa nasunú na hornú drážku už osadených lamiel, a to vždy v mieste podkladovej laty. Vďaka systému špeciálnych spôn (systém pero a drážka) zapadajú jednotlivé časti hliníkovej fasády do seba.

09 | Priskrutkovanie spôn
Spony na uchytenie lamiel sa priskrutkujú do podkladových líšt.

10 | Ďalší rad hliníkových lamiel
Na prvý rad lamiel sa osadí systémom pero a drážka druhý rad lamiel a postup sa opakuje až po posledný rad. Na pos­lednú lamelu sa osadí horný ukončovací profil, ktorý umožňuje potrebné odvetranie.

Info o materiáli:

» Hliníkový fasádny obklad s integrovaným systémom odvetrávania na obklad vonkajších stien, vikierov strešných okien a odkvapov; reakcia na oheň A1-s1, d0; váha 8 kg/m2; systém pero a drážka; farebnosť podľa RAL stupnice.

Čo budete potrebovať:

Hliníkový fasádny obklad
Premium Alu 167
spotreba: 6 m/m2, šírka: 167 mm, hrúbka 13,5 mm, dĺžka: 3 000 mm, balenie 2 ks, bm od 10,20 €

Začiatočný a koncový profil
Začiatočný a koncový hliníkový profil
rozmer: 8/30 mm, dĺžka 3 000 mm, balenie 1 ks, bm 1,46 €

Profil na detail ostenia
Hliníkový profil na detail ostenia
dĺžka 3 000 mm, balenie 1 ks, bm od 9,58 €

Rohový profil
Univerzálny rohový hliníkový profil
dĺžka 3 000 mm, balenie 1 ks, bm od 13,34 €

Začiatočný a koncový profil
Začiatočný a koncový hliníkový profil
rozmer: 17,5/50 mm, dĺžka 3 000 mm, balenie 1 ks, bm od 7,81 €

Dilatačné tesnenie
Penové dilatačné tesnenie
Balenie 2 ks, ks 0,19 €

Začiatočný profil s ventilačnou mriežkou
Začiatočný (spodný) profil s ventilačnou mriežkou
dĺžka 3 000 mm, balenie 1 ks, bm od 19,61 €

Ukončovací profil s ventilačnou mriežkou
Ukončovací (vrchný) profil s ventilačnou mriežkou
dĺžka 3 000 mm, balenie 1 ks, bm od 17,04 €

Nadokenný profil s ventilačnou mriežkou
Nadokenný dokončovací profil s ventilačnou mriežkou
dĺžka 3 000 mm, balenie 1 ks, bm od 18,79 €

Montážna spona
Balenie: montážna PVC spona P9588 + skrutka P9593 + bit
obsah balenia: 200 × spona + 210 × skrutka + 1 × bit, balenie 63,69 €

Spojka na vodorovné napojenie
Balenie: PVC spojka P9573 + skrutka P9593 na vodorovné napojenie obkladových dosiek
obsah balenia: 20 × spojka + 21 × skrutka, balenie 43,18 €

Fixačný profil
Balenie: Fixačná PVC spona P9595 + skrutka P9594 + bit
obsah balenia: 40 × spojka + 90 × skrutka + 1 × bit, balenie 24,42 €

Skrutky
Skrutka 35 mm

Drevené laty
30 × 40 mm

Náradie a pomôcky
skladací meter
ceruzka
akumulátorový skrutkovač
priamočiara píla
vodováha, oceľová lata 2 m

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Inoutic
FOTO: Martin Matula/Inoutic

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2018.

Komentáre