anketa pouzitie metody naprojektuj a postav 4.
Galéria(3)

Anketa: Použitie metódy Naprojektuj a postav 4.

Prvýkrát sa o použití metódy Naprojektuj a postav podľa zmluvných podmienok žltej knihy FIDIC rozhodlo pri obstarávaní stavieb diaľničných úsekov v roku 2011. Keďže doposiaľ neexistuje jednoznačná odpoveď na to, či je jej použitie vhodné alebo nie, zaujímalo nás, čo si o tejto metóde myslia odborníci projektantských a realizačných firiem. Postupne budeme na portáli zverejňovať vyjadrenia všetkých oslovených odborníkov.  Ak sme niekoho zabudli osloviť a chce sa k danej problematike vyjadriť, môže nám napísať na inzinierske-stavby@jaga.sk.

01a jaroslav guoth big image
anketa pouzitie metody naprojektuj a postav 4 5650 big image
V rámci témy mesiaca Mosty sme položili nasledujúce otázky:

1. Aké sú podľa vás výhody a nevýhody použitia metódy Naprojektuj a postav podľa žltého FIDIC-u pri výstavbe mostných objektov?

2. Čo si myslíte o kritériu „najnižšej ceny“, ktoré sa uplatňuje vo všetkých typoch verejného obstarávania ako jediné a rozhodujúce kritérium?

Ing. Jaroslav Guoth
riaditeľ divízie Zvolen spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s.

1. Výhody obstarávania stavieb podľa žltého Fidic-u spočívajú predovšetkým v urýchlení procesu prípravy stavby v jej finálnej fáze. V porovnaní s „klasickým“ postupom podľa červeného Fidic-u, kde kompletnú dokumentáciu zabezpečuje stavebník, v tomto prípade spracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby zabezpečuje zhotoviteľ v rámci termínu na vyhotovenie diela. Efektívnosť takéhoto postupu spočíva v tom, že zhotoviteľ má možnosť prispôsobiť návrhy mostných objektov svojim kapacitným možnostiam a technologickým zariadeniam, ktoré vlastní, a môže ich použiť pri ich výstavbe s efektom minimalizácie ceny dodávky diela. Zhotoviteľ však zároveň preberá zodpovednosť a povinnosť legalizovať navrhované zmeny mostných objektov z hľadiska povolenia stavby príslušným stavebným úradom.

Predmetný spôsob obstarávania je vhodný pre stavby štandardného charakteru, kde nie sú dominantné a jedinečné konštrukcie mostných objektov, ktoré podliehajú zvýšeným nárokom z pohľadu ich povolenia. Ide o jedinečné mosty napríklad nad intravilánmi miest, ktoré si vyžadujú dlhú prípravu stavby v súvislosti s jej povolením.

2. Kritérium „najnižšej ceny“ ako jediné kritérium pri verejnom obstarávaní je vhodné pri zabezpečovaní tovarov a služieb, ktoré sú jednoznačne definované svojimi funkčnými a technickými parametrami (spotrebné predmety). V prípade obstarávania napríklad projektových prác prináša takto nastavená súťaž riziko zníženia kvality dodanej služby. Okrem toho, že sa v takýchto súťažiach môžu uplatniť aj firmy, ktoré svojou kvalitou nedosahujú dostatočnú úroveň, môže dôjsť aj pri kvalitných firmách – z dôvodu potreby získania zákazky a dosiahnutia plánovanej efektivity – k zníženiu kvality dodaného diela. Treba si uvedomiť, že projektovanie je tvorivý proces, v ktorom sa výsledné riešenie tak povediac „hľadá“. Optimalizácia si vyžaduje vyššie náklady ako návrh „z prvej ruky“. Dôsledkom takých návrhov môžu byť značné problémy pri samotnej realizácii stavby, respektíve predraženie stavby vzhľadom na nedodanie optimálneho návrhu, čo predstavuje mnohonásobne vyššie náklady v porovnaní s cenou za projektové práce.

Ilustračné foto: Dano Veselský

–>–>