11 Diagonálne podpery

Ako na montáž stenových panelov? (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Stavebné procesy ovplyvňuje množstvo faktorov. Patrí medzi ne napr. nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, tlak na zníženie nákladov a skrátenie času výstavby.

Montážne podpery

Po osadení a vyrovnaní panelu do správnej polohy sa musí na rohu budovy každý panel – a v ploche steny orientačne každý tretí panel – zabezpečiť diagonálnou montážnou podperou, kým sa nezrealizuje stužujúci veniec alebo stropná konštrukcia.

Presný počet a umiestnenie diagonálnych podpier závisí od miestnych pomerov a statického návrhu. Podpera sa kotví do nosnej podlahovej konštrukcie a do stredu hornej 1/4 panelu. Tento pracovný krok zabezpečí stabilitu stenových panelov pri montáži a zároveň prenesie vodorovné zaťaženie od vetra.

Tip: Úprava rozmerov panelov nastavbe

Panely možno rozmerovo upravovať. Na úpravu rozmerov panelu sa odporúča použiť diamantový rezný kotúč. Pri strojnom rezaní a úprave panelov (napr. frézovaní) je potrebné použiť odsávač prachu. Panely sa skracujú, tvarujú alebo sa do nich vyrezávajú otvory v polohe na palete ešte pred ich osadením.

Montáž ďalších panelov

Panely sa navzájom spájajú lepiacou maltou na panely. Pri príprave malty je potrebné dodržať pokyny, ktoré sú uvedené na obale. Spracovateľnosť malty po rozmiešaní je 4 hodiny. Čas korekcie je 15 min. Malta sa naťahuje celoplošne na styčnú plochu v polohe panelov naležato pomocou murárskej lyžice v dostatočnej vrstve tak, aby sa počas osadzovania panelov v škáre celoplošne rozprestrela a zo škáry sa vytlačila prebytočná malta.

Potom sa vztýči a osadí ďalší panel. Pevné zlepenie panelov sa dosiahne pohybom panelu dole, pričom sa panel tlačí proti už osadenému panelu. Potom sa vykoná korekcia polohy a vytlačená malta sa po zavädnutí zoškrabne. Na prídavnú fixáciu panelov je potrebné zatĺcť v hlave panelu priečne cez škáru dva kusy plechových spojok.

Vytvorenie parapetov

Parapetné murivo možno vytvárať pomocou:

  • malých formátov pórobetónových tvárnic v kombinácii s veľkoformátovými tvárnicami (Ytong Jumbo),
  • panelov skrátených na požadovanú výšku.

Na manipuláciu s parapetnými prvkami s výškou max. 1 m možno používať montážne samosvorné kliešte. Na zabezpečenie styku parapetných prvkov s vysokým stenovým panelom sa použijú plechové spojky zarazené pod 45-stupňovým uhlom. Po zatvrdnutí malty možno spojky odstrániť.

07 Vyrovnanie panelu do zvislej polohy

Po osadení panelu na miesto sa pomocou vodováhy panel vyrovná do zvislej polohy, pričom sa prekontroluje zvislosť styčnej škáry a rovina steny.

07 Vyrovnanie panelu do zvislej polohy
07 Vyrovnanie panelu do zvislej polohy | Zdroj: Xella

08 Korekcia polohy panelu

Poloha panelu sa skoriguje gumeným kladivom. Polohu panelu možno korigovať do 15 minút od nanesenia malty na lepenie panelov.

08 Korekcia polohy panelu
08 Korekcia polohy panelu | Zdroj: Xella

09 Malta na ďalší panel

Na styčnú plochu v polohe panelu naležato sa natiahne celoplošne murárskou lyžicou malta na lepenie panelov v dostatočnej vrstve tak, aby sa malta počas osadzovania panelov v škáre celoplošne rozprestrela a zo škáry sa vytlačila prebytočná malta.

09 Malta na ďalší panel
09 Malta na ďalší panel | Zdroj: Xella

10 Vztýčenie a osadenie panela

Panel sa vztýči a osadí. Pevné zlepenie panelov sa dosiahne pohybom panelu dole, pričom sa panel tlačí proti už osadenému panelu. Potom sa vykoná korekcia polohy a vytlačená malta sa po zavädnutí zoškrabne.

10 Vztýčenie a osadenie panela
10 Vztýčenie a osadenie panela | Zdroj: Xella

11 Diagonálne podpery

Po osadení a vyrovnaní panelov do správnej polohy sa na rohu budovy každý panel a v ploche steny orientačne každý tretí panel zabezpečí diagonálnou montážnou podperou. Podpera sa ukotví do nosnej podlahovej konštrukcie a do stredu hornej 1/4 panelu.

11 Diagonálne podpery
11 Diagonálne podpery | Zdroj: Xella

12 Plechové spojky

Na prídavnú fixáciu panelov sa v hlave panelu zatlčú priečne cez škáru dva kusy plechových spojok. Spojky sa osádzajú priebežne, vždy po inštalácii panelu.

12 Plechové spojky
12 Plechové spojky | Zdroj: Xella

13 Prvky na parapet

Parapet sa vytvorí buď z maloformátových tvárnic v kombinácii s veľkoformátovými, alebo pomocou skrátených panelov. Na manipuláciu s parapetnými prvkami s výškou max. 1 m sa použijú samosvorné kliešte.

13 Prvky na parapet
13 Prvky na parapet | Zdroj: Xella

14 Styk parapetných prvkov s panelmi

Na zabezpečenie styku parapetných prvkov s vysokým stenovým panelom sa použijú plechové spojky zarazené pod uhlom 45°. Po zatvrdnutí malty možno spojky odstrániť.

14 Styk parapetných prvkov s panelmi
14 Styk parapetných prvkov s panelmi | Zdroj: Xella
Spracované z podkladov firmy Xella