asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Voľba predsedu a členov rady SVB

12.03.2014

Po uplynutí trojročného funkčného obdobia sa v spoločenstvách pristupuje k novej voľbe predsedu a členov rady. Ako správne postupovať pri tomto úkone je jednou z častých otázok.

Aktualizácia k článku

Tento článok je už neaktuálny a v súčasnosti nezodpovedá platným právnym predpisom. Od 1. októbra 2014 je účinná novela č. 205/2014 Z. z. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň do tohto zákona priniesol zmeny aj zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch. Z týchto dvoch právnych predpisov vyplynuli mnohé zmeny týkajúce sa hlavne práv a povinností vlastníkov a hlasovania. 

Do prvého čísla časopisu Správa budov (vyjde v marci 2017) sa pripravuje rozsiahly článok o hlasovaní s podrobnosťami.

Pani Ing. Otília Leskovská zodpovedala niektoré otázky z diskusie pod článkom.

Dobrý deň, od roku 2003 máme predsedu spoločenstva. Voľby predsedu sa od uvedeného roku nekonali. Nikto ich neinicioval. Podľa mňa, ako som po naštudovaní zákona NR SR č.182/1993 Z. z. pochopila, jeho funkčné obdobie uplynulo v roku 2006. Ako postupovať ďalej v danom prípade? Kto a akým spôsobom zvoláva, resp. zabezpečuje voľby predsedu a dozornej rady?
Trojročné funkčné obdobie predsedu a členov rady určila novela č. 367/2004 Z. z., to znamená, že vo vašom spoločenstve mala prebehnúť voľba predsedu a členov rady minimálne štyrikrát (2006, 2009, 2012, 2015). Podľa nášho názoru uplynutím volebného obdobia funkcia nezaniká. Zaniká výmazom z registra a zápisom nového predsedu.
Zhromaždenie zvoláva rada, to znamená, že rada si zanedbala svoje povinnosti. Odporúčam postupovať v zmysle § 11a, teda aby ¼ vlastníkov (menovite!) požiadala radu o zvolanie zhromaždenia, a ak to rada neurobí do 15 dní od prevzatia žiadosti, môže zhromaždenie zvolať predmetná ¼ vlastníkov.
Aj keď bude opätovne zvolený ten istý predseda a členovia rady, predseda musí podať návrh na zápis zapisovaných skutočností do registra do 15 dní od volieb. Registrový úrad zapíše „zmenu“, a to práve dátum voľby predsedu. Členovia rady sa nezapisujú, ale v návrhu môžu byť uvedení, aby aj u nich bol zrejmý dátum voľby a trvanie trojročného funkčného obdobia.

Dobrý deň. Dnes sme mali voľbu predsedu spoločenstva. Chcela by som sa opýtať, či je voľba platná, ak je vlastníkov 65, na voľbe bolo prítomných 35 a z toho za kandidáta č. 1 bolo 24 hlasov.
Voľba je platná. Pri voľbe predsedu spoločenstva a členov rady je možné využiť ustanovenie § 14 ods. 3, ktorý hovorí o možnosti hlasovania nadpolovičnou väčšinou prítomných hodinu po oznámenom začatí schôdze. V tomto prípade postačovalo na právoplatnú voľbu predsedu 18 hlasov.
Formálne musí byť v zápisnici podchytený čas začatia zhromaždenia a čas, keď došlo k voľbe, aby bolo preukázateľné, že voľba prebehla po hodine po začatí.

Dobrý deň,
ako SVB sme si odhlasovali zateplenie a rekonštrukciu „baraku“. Predseda SVB si svojvoľne vytvoril komisiu na výber dodávateľa a vybral dodávateľa s tým, že si to dal odhlasovať na schôdzi SVB . Je tu asi 60 % dôchodcov, čo tomu nerozumejú. Ja som predsedovi vytkol, že výber komisie je len možný v rámci zhromaždenia a toto je úplná partizánčina a hrubé obídenie práv vlastníkov spoločenstva. On tvrdí, že mu to zákon dovoľuje! Ako mám ďalej postupovať? Mám to súdne napadnúť? Teraz si chce dať odsúhlasiť úver.
V prvom rade, ak ste prehlasovaný, môžete sa obrátiť na súd, aby vo veci rozhodol vrátane dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia zhromaždenia.
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neupresňuje spôsob výberu zhotoviteľa. Ten sa uskutočňuje na základe zmluvy o spoločenstve, ak o tom hovorí, alebo na základe rozhodnutia vlastníkov. V konečnom dôsledku zhotoviteľa schválilo zhromaždenie na základe odporúčania „komisie“. Nerozhodol o tom predseda sám.
Rozhodovacie právo vlastníkov im nebolo popreté.

Predseda spoločenstva bol odvolaný ešte v roku 2010. Odvtedy do dnešného dňa nebol zvolený nový predseda. Radu SVB od toho času do januára 2016 tvorili dvaja členovia, z ktorých jeden bol poverený dočasne (t. j. už 5 rokov) vykonávať funkciu predsedu. Tretí člen rady bol zvolený až v januári 2016. Moja otázka znie:
1. Boli rozhodnutia za predchádzajúce obdobie platné, mohli dvaja členovia rady rozhodovať a aj kontrolovať svoje rozhodnutia?
2. Môže rada bez predsedu aj naďalej vykonávať svoje činnosti?
3. O výkon predsedu medzi vlastníkmi nie je záujem a nikto túto situáciu nerieši. Prosím, vie mi niekto poradiť, čo robiť? Ja v tomto dome nie som vlastníkom bytu, som len nájomca, ale problém ma zaujíma.

1. V zmysle § 7c ods. 6 je na platné rozhodnutie rady potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Z toho vyplýva, že rada rozhodovať mohla. O tom, či tieto rozhodnutia boli právoplatné, pretože rada nespĺňala zákonnú podmienku minimálne troch členov, by mohol rozhodnúť súd.
2. Bez akého predsedu? Rada nemusí mať predsedu.
3. A ak je vykonávaním funkcie predsedu radou poverený člen rady, toto obdobie už zákon neobmedzuje. A ak o funkciu predsedu nie je z radov vlastníkov záujem, niet divu, že je stav taký, aký je. Ak sa to ostatným vlastníkom nepáči, majú možnosť rozhodnúť o zmene formy správy 2/3 väčšinou, spoločenstvo zlikvidovať a prejsť pod správcu na základe zmluvy o výkone správy. A v prvom rade by sa o to mali zaujímať vlastníci.

Ja by som sa rada opýtala, ako sa postupuje v prípade, že predseda SVB odstúpil, nového predsedu sa, žiaľ, nepodarilo zvoliť a z toho dôvodu odstúpia aj všetci členovia rady SVB. Kto potom bude konať za SVB, zhromaždenie? Zákon toto vôbec nerieši.
Zákon to rieši. Len vlastníci si to predstavujú ako „Hurvínek válku“! Všetci sa vzdáme, príde „ktosi“ a urobí v dome poriadok. Lenže „ktosi“ neexistuje, musia to urobiť vlastníci!!
Ak predseda odstúpil, rada bola povinná v zmysle § 7c ods. 3 zvolať zhromaždenie a vykonať voľbu nového predsedu alebo určiť spomedzi členov rady toho, kto bude funkciu predsedu vykonávať, a dať ho zaregistrovať do registra spoločenstiev ako „člena rady určeného radou“. Zabezpečenie úkonov spojených s chodom bytového domu, t. j. dodávka médií atď., by tým nebolo narušené a vytvoril by sa dostatočný časový priestor na to, aby sa vykonala voľba nových orgánov.

red. ASB.sk

S voľbou orgánov spoločenstva súvisia ustanovenia zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Orgány spoločenstva a ustanovenia súvisiace s ich voľbou a funkčným obdobím ustanovuje § 7c takto:

„(1) Orgánmi spoločenstva sú
a) predseda,
b) rada,
c) zhromaždenie,
d) iný orgán, ak tak ustanoví Zmluva o spoločenstve.
(2) Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene. Predsedu volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na tri roky. Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(3) Predsedu odvoláva zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak je predseda odvolaný a nie je súčasne zvolený nový predseda, ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schopný vykonávať z iných dôvodov, najmenej po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen rady určený radou.
(6) Rada má najmenej troch členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Členom rady nemôže byť predseda. Funkčné obdobie rady je tri roky.
(8) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti spoločenstva, ak sa naň nehľadí, akoby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“
Povinnosti súvisiace s registrovaním nového predsedu ustanovuje § 7 takto:
„(7) Do registra sa zapisuje
a) názov a sídlo spoločenstva,
b) identifikačné číslo,
c) orgány spoločenstva,
d) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu.
(8) Do registra sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Štatutárny orgán je povinný podať príslušnému správnemu orgánu návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností do 15 dní odo dňa, keď zmeny nastali, na ktorom musí byť pravosť podpisu úradne osvedčená. Ak bol návrh podaný oneskorene, zmenu alebo zánik zapisovaných skutočností, na základe tohto návrhu, správny orgán nezapíše. K návrhu sa musí priložiť zápisnica, prezenčná listina a uznesenie zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „zhromaždenie“) o vykonaní zmeny Zmluvy o spoločenstve, dodatok k Zmluve o spoločenstve v dvoch vyhotoveniach, správny poplatok a pri zmene štatutárneho orgánu aj doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť.“
Ako pristupovať k voľbe predsedu a členov rady a aké úkony je potrebné v súvislosti s tým vykonať je tu chronologicky spracované tak, aby bolo zrejmé ako majú jednotlivé úkony za sebou nasledovať.1. Končí sa volebné obdobie predsedu
Volebné obdobie, na ktoré sa orgány spoločenstva volia, je trojročné. Predseda spoločenstva sa stáva štatutárom dňom zápisu v Registri spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedenom príslušným okresným úradom v sídle kraja – OÚ Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina (ďalej len register spoločenstiev). Zápis zmeny zapisovaných skutočností, medzi ktoré patrí zápis predsedu spoločenstva, treba vykonať do 15 dní odo dňa, keď nastali zmeny. Teda odo dňa konania zhromaždenia, na ktorom bol nový predseda zvolený, alebo odo dňa konania písomného hlasovania, ktorým bol nový predseda zvolený. V prípade, že sa v tejto lehote nepodá návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností do registra spoločenstiev, správny orgán (OÚ) zmenu nezapíše. Potom treba voľbu predsedu opakovať.

Chronologický postup:
A. Rada ako orgán, ktorý v zmysle zákona zvoláva zhromaždenie, oznámi vlastníkom, že končí sa volebné obdobie predsedu, a požiada ich, aby sa vyjadrili, či má niekto záujem vykonávať túto funkciu. V prípade, že áno, na oznamovacej tabuli sa vyvesí oznámenie s dátumom, do ktorého majú vlastníci predložiť svoju kandidatúru alebo návrhy. Treba si uvedomiť, že vlastníci navrhnutí na výkon funk­cie predsedu musia s kandidatúrou súhlasiť. Samozrejme, že sa nevylučuje ochota aktuálne­ho predsedu pokračovať vo funkcii predsedu.

Poznámka:
Predseda spoločenstva nemusí byť vlastníkom bytu. Zákonné podmienky, ktoré musí kandidát na predsedu spĺňať, sú:
•    spôsobilosť na právne úkony (vek nad 18 rokov, svojprávnosť);
•    bezúhonnosť (doložená výpisom z registra trestov).

Na základe návrhov sa vytvorí kandidačná listina.
Rada zvolá zhromaždenie a oznámenie doručí vlastníkom päť dní pred jeho konaním.

Poznámka:
Deň konania zhromaždenia sa do piatich dní pred konaním zhromaždenia nezarátava!

V pozvánke na zhromaždenie, ktoré sa zvoláva iba s cieľom zvoliť predsedu, je zvyčajne uvedený takýto program rokovania:
17.45 – 18.00 hod. – Prezentácia vlastníkov bytov
1.    Začiatok rokovania zhromaždenia
2.    Schválenie programu rokovania
3.    Voľba pracovného predsedníctva zhromaždenia (predsedajúci, komisie – mandátová, volebná, návrhová, zapisovateľ, overovateľ zápisnice)
4.    Správa mandátovej komisie
5.    Voľba predsedu (kandidáti)
6.    Správa volebnej komisie
7.    Diskusia
8.    Správa návrhovej komisie – prerokovanie návrhu a schválenie uznesenia
9.    Záver rokovania zhromaždenia

Poznámka:
Pri voľbe predsedu treba pripraviť prezenčnú listinu v dvoch vyhotoveniach, keďže k registrácii sa prikladá originál prezenčnej listiny príslušnému OÚ.

Hlasovanie pri voľbe predsedu:
Predseda sa volí nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov. Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník alebo spoluvlastníci jeden hlas, ktorý pripadá na ich byt alebo nebytový priestor. Pri voľbe predsedu možno použiť ustanovenie § 14 ods. 2, teda zvoliť predsedu nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Pretože sa pri použití tohto ustanovenia zákona robia najčastejšie chyby pri určení počtu hlasov, uvedieme príklad:
V bytovom dome je 48 bytov = 48 hlasov, nadpolovičná väčšina všetkých je 25 hlasov.
Ak je na začiatku rokovania prítomných 25 a viac vlastníkov oprávnených hlasovať, pred­seda je právoplatne zvolený, keď získa najme­nej 25 hlasov = nadpolovičná väčšina všetkých.

V zápisnici sa musí uviesť:
18.00 hod. – začiatok rokovania; prítomných 25 vlastníkov
Mandátová komisia konštatuje, že zhromaždenie je uznášaniaschopné a môže prijímať rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov.
Ak sa na zhromaždení zúčastní menej ako 25 vlastníkov, predseda sa volí nadpolovičnou väčšinou zúčastnených po uplynutí jednej hodiny od začiatku zhromaždenia v zmysle § 14 ods. 2.
Rokovanie zhromaždenia pokračuje ďalej a má informatívny charakter. Hodinu od začiatku rokovania predsedajúci opätovne vyzve mandátnu komisiu, aby vykonala sčítanie prítomných vlastníkov oprávnených hlasovať.

V zápisnici sa musí uviesť:
18.00 hod. – začiatok rokovania; prítomných 24 vlastníkov
Mandátová komisia konštatuje, že zhromaždenie nie je uznášaniaschopné a nemôže prijímať rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov.
Zápis prerokovaných informácií
19.00 hod. – prítomných 24 vlastníkov
Mandátová komisia konštatuje, že zhromaždenie je uznášaniaschopné a môže prijímať rozhodnutia v zmysle § 14 ods. 2, a to nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.
Za každého kandidáta sa hlasuje zvlášť. Ak žiaden z kandidátov nezíska požadovaný počet hlasov, môžu sa vlastníci na zhromaždení dohodnúť, že sa budú voľby opakovať. Do ďalších volieb môžu zaradiť dvoch kandidátov, ktorí získali najviac hlasov a voľby opakovať. V prípade, že opätovne žiaden z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov, môže predseda v nasledujúcich dňoch po zhromaždení vyhlásiť písomné hlasovanie o voľbe predsedu.
Pri voľbe predsedu písomným hlasovaním je predseda právoplatne zvolený, ak zaňho hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pri písomnom hlasovaní nemožno použiť § 14 ods. 2, teda hlasovanie nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. V prípade, že je písomná voľba predsedu neúspešná, musí sa opätovne zvolať zhromaždenie.
B. Volebná komisia prečíta správu, v ktorej vyhlási, kto bol zvolený za predsedu, z ktorých kandidátov a akým počtom hlasov.
C. Návrhová komisia prečíta správu – uznesenie, ktoré vlastníci hlasovaním schvália.
D. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto zhromaždenie zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania zhromaždenia spôsobom v dome obvyklým.
E. Štatutárny orgán, ktorým je stále pôvodný predseda spoločenstva, je povinný podať príslušnému správnemu orgánu (OÚ) návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností – zmenu predsedu spoločenstva do 15 dní odo dňa, keď zmeny nastali – odo dňa konania zhromaždenia alebo konania písomného hlasovania, na ktorom sa musí pravosť podpisu úradne osvedčiť.
Návrh obsahuje presne stanovené informácie (pozri vzor).

Poznámka:
Z praxe sú známe prípady, keď pôvodný predseda odmietol vykonať registráciu nové­ho predsedu. V takom prípade sa odporúča poistiť sa už pri prijímaní uznesenia takým spôsobom, že zhromaždenie splnomocní novozvoleného predsedu spoločnstva podať návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností príslušnému správnemu orgánu (OÚ).

2. Odvolanie predsedu
Predsedu volí a odvoláva zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle ustanovení § 7c ods. 9 písm. g). Odvolať pred­sedu možno nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a nemožno použiť hlasovanie nadpolovičnou väčšinou zúčastnených, keďže odvolanie predsedu je vo výnimkách § 14 ods. 2 (§ 7c ods. 2 písm. i) a ods. 3 zákona.
Návrh na odvolanie predsedu navrhuje rada spoločenstva (§ 7c, ods. 5, písm. c) zákona). Postup je rovnaký ako postup pri voľbe predsedu, uvedený v tomto článku. Rada zvolá zhromaždenie, uvedie v predmete programu odvolanie predsedu a zabezpečí voľbu nového predsedu. Ak je predseda odvolaný, a zároveň nie je zvolený nový predseda, potom do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen rady určený radou.

3. Vzdanie sa funkcie predsedu
Ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schopný vykonávať z iných dôvodov najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, rada zvolá zhromaždenie, uvedie v predmete programu voľbu predsedu a zabezpečí ju spôsobom zhodným, ako je uvedené v bode 1. pre predsedu. Ak predseda nie je zvolený, potom do zvolenia nového predsedu vykoná­va funkciu predsedu člen rady určený radou.

Poznámka:
Mnohí predsedovia, členovia rád a vlastníci bytov sú presvedčení o tom, že funkcia predsedu a člena rady automaticky zaniká uplynutím funkčného obdobia. Pritom funkcia predsedu zaniká zápisom nového predsedu do príslušného registra spoločenstiev.
V zmysle § 7c ods. 3 môže dočasne funkciu predsedu vykonávať člen rady určený radou. Tu je potrebné pripomenúť, že počas prechodného obdobia, kým nie je zapísaný v registri spoločenstiev nový predseda, musí člen rady určený radou vystupovať v mene spoločenstva navonok voči inštitúciám a organizáciám. V takom prípade je potrebné vykonať jeho registráciu, a to do 15 dní od jeho určenia radou do príslušného registra spoločenstiev vedeného okresným úradom v sídle kraja. Ten mu vydá potvrdenie o registrácii, na základe ktorého sa člen rady určený radou preukazuje, že je oprávnenou osobou a môže vystupovať v mene spoločenstva navonok.

4. Končí sa volebné obdobie rady
Pri voľbe členov rady sa technicky postupuje rovnako ako pri voľbe predsedu. Zvyčajne sa zároveň s predsedom volia aj členovia rady, ak v priebehu volebného obdobia nenastali žiadne zmeny. Rada zvolá zhromaždenie s cieľom zvoliť radu spôsobom uvedeným pri voľbe predsedu.

5. Odvolanie, vzdanie sa funkcie člena rady
Člen rady sa môže funkcie vzdať, môže byť odvolaný a môžu nastať u neho aj okolnosti, pre ktoré nevie vykonávať funkciu člena rady. Keďže túto situáciu zákon priamo nerieši, mala by byť ustanovená v zmluve o spoločenstve, ktorá zvyčajne určuje lehotu (30 až 60 dní), do ktorej rada zvolá zhromaždenie a uskutoční voľbu chýbajúceho člena rady. Rada musí mať zo zákona najmenej troch členov. V prípade, že je rada spoločenstva viac ako trojčlenná, nemusí chýbajúci člen rady spôsobiť jej nefunkčnosť. Potom sa môže rada dohodnúť, že voľba chýbajúceho člena rady sa vykoná na nasledujúcom zhromaždení.

Poznámka:
Členovia rady nie sú registrovaní v príslušnom registri spoločenstiev, preto pri ich zmene nie je potrebné podávať návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností.

6. Písomné hlasovanie o voľbe predsedu a členov rady
Na voľbu predsedu a členov rady môže predseda vyhlásiť písomné hlasovanie.
Podmienky na písomné hlasovanie nezávisle od predmetu hlasovania určuje § 14 ods. 6 zákona.
Pred písomným hlasovaním treba vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sedem dní vopred informovať o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, a o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. Na hlasovacom lístku sa musí uviesť deň konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, otázka alebo otázky. Ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke musia byť dva rámčeky, pričom nad jedným je napísané slovo „áno“ a nad druhým slovo „nie“. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru nevyznačí svoj názor, hlas je neplatný. Po vykonaní hlasovania písomnou formou predseda za účasti ďalších dvoch vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie pri voľbe predsedu a členov rady právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade neúspešného hlasovania sa musí voľba predsedu a členov rady prerokovať na zhromaždení vlastníkov. Hlasovanie písomnou formou o tej istej veci možno opakovať až po prerokovaní predmetu hlasovania na zhromaždení.
Pri voľbe predsedu a členov rady platí rovnako ako pri hlasovaní o každej veci na zhromaždení alebo pri písomnom hlasovaní právo vlastníkov na odvolanie. Prehlasovaný vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, pretože mu nebol oznámený spôsobom v dome obvyklým, má právo obrátiť sa do troch mesiacov od hlasovania na súd, inak jeho právo zaniká.TEXT: Ing. Otília Leskovská
Ilustračné foto: Dano Veselský


Ing. Otília Leskovská je prvou viceprezidentkou Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Jolana Sokova
Dobry den , poprosim o radu odstupil nam clen rady do 30dni sa konala volba noveho clena ale vzhladom nato ze vlastnici bytov Bojkotovali schodzu a zucastnilo sa len 10 vlastnikov bytov volba noveho clena nebola uspesna prosim o radu ako dalej postupovat a ako dlho moze byt rada svb nefunkcna dakuje prajem pekny den
Odpovedať | 02.06.2018, 16:13
Petro
Dobrý deň. My sme volili nového predsedu v lete 2015. V apríli 2017 predal byt a odsťahoval sa. Kedy mu končí funkčné obdobie? Keď sme ho volili ešte neplatila novela že predseda musí byť vlastník bytu. Môžeme mu nechať dobehnúť funkčné obdobie do leta 2018 a potom zvoliť nového predsedu? Alebo sme už mali voliť, lebo podľa novely zákona končí funkčné obdobie v deň zániku vlastníckych práv.
Odpovedať | 21.12.2017, 14:14
Neodpovedala ste mi na moju otázku!!
Odpovedať | 04.02.2017, 13:15
Darina Gulasova
A keď zomrel náš predseda spoločenstva a zastupoval ho nami zvolený zástupca a mŕtveho neodhlasil na zaregistrovaní spoločenstve v BB ,môže mať zastupujúci keď není nikde prihlásený niake podpisové právomoci a navyše chceme prejsť pod bytové družstvo čo on nechce a nevieme si s ním dať rady
Odpovedať | 21.01.2017, 11:02
Žaneta Baštová
Dobrý deň, od roku 2003 máme predsedu spoločenstva. Voľby predsedu sa od uvedeného roku nekonali.Nikto neinicioval. Podľa mňa, ako som po naštudovaní zákona NR SR č.182/1993 Z.z. pochopila, jeho funkčné obdobie uplynulo v roku 2006.Ako postupovať ďalej v danom prípade? Kto a akým spôsobom zvoláva, resp. zabezpečuje voľby predsedu a dozornej rady?
Odpovedať | 06.01.2017, 18:19
stanka
Dobry den. Dnes sme mali volbu predsedu spolocenstva. Chcela by som sa opytat, ci volba je platna, ak vlastnikov je 65. Na volbe bolo pritomnych 35 a z toho za kandidata c. 1 bolo 24 hlasov.
Odpovedať | 19.10.2016, 22:42
Igor Borovsky
Dobry den, ako SVB sme si odhlasovali zateplenie a rekonsrukciu baraku. Predseda SVB si svojvolne vytvoril komisiu na vyber dodavatela a vybral dodavatela s tym ze si to dal odhlasovat na schodzi SVB . Je tu asi 60 perc. dochodcov co tomu nerozumeju. Ja som predsedovi vytkol ze vyber komisie je len mozny vramci zhromazdenia a toto je uplna partizancina a hrube obidenie prav vlastnikov spolocenstva . On tvrdi ze mu to zakon dovoluje !!!! Ako dalej mam postupovat ? mam to sudne napadnut ? Teraz si chce dat odsuhlasit uver .... dakujem za skoru odpoved.
Odpovedať | 15.10.2016, 09:58
E. Rosíková
Predseda Spoločenstva bol odvolaný ešte v roku 2010. Od tej doby do dnešného dňa nebol zvolený nový predseda. Radu SVB od toho času do januára 2016 tvorili dvaja členovia, z ktorých jeden bol poverený dočasne ( t.j. už 5 rokov) vykonávať funkciu predsedu. Tretí člen rady bol zvolený až v januári 2016. Moja otázka znie: boli rozhodnutia za predchádzajúce obdobie platné, mohli dvaja členovia rady rozhodovať a aj kontrolovať svoje rozhodnutia? Môže Rada bez predsedu aj naďalej vykonávať svoje činnosti. O výkon predsedu medzi vlastníkmi nie je záujem a nikto túto situáciu nerieši. Prosím, vie mi niekto poradiť čo robiť. Ja v tomto dome nie som vlastníkom bytu, som len nájomca ale problém ma zaujíma.
Odpovedať | 27.09.2016, 23:33
Eva Kulová
Na Zhromaždení vlastníkov bytov dňa 20.6.2016 oznámila predsedníčka, že k 1.7.2016 odstupuje z funkcie. Rada na svojom zasadnutí 23.6.2016 poverila jedného člena rady zastupovaním štatuturára v celkovom rozsahu do doby zvolenie nového predsedu. Do 15 dní oznámime na príslušný register spoločenstiev túto zmenu. Otázky : 1) do doby zvolenia nového predsedu je potrebné zvoliť tretieho člena rady ? 2)ktorý druh odmeny patrí zastupujúcemu štatutárovi ? Bude do doby zastupovania odmeňovaný ako člen rady, alebo ako predseda spoločenstva ? Ďakujem
Odpovedať | 01.07.2016, 05:39
Želmíra
Kto môže byť člen rady SVB. Musí byť vlastníkom bytu, aj mať trvalý pobyt. Alebo stačí, keď je vlastníkom bytu.
Odpovedať | 31.05.2016, 13:31
peton
Zákon o vlastníctve bytov nehovorí o trvalom pobyte, len o vlastníctve bytu. Prakticky však nemá význam voliť takého člena rady, ktorý v dome nebýva, ale zvolený byť môže.
Odpovedať | 31.05.2016, 13:57
Jozef Trnovský
Mám otázku: môže kandidovať za predsedu spoločenstva,alebo byť zvolená osoba ktorá je viac mesiacov neplatičom?
Odpovedať | 16.05.2016, 10:46
Jozef
Dobanajrý den mame predsedničku spoločenstva ktorá rozkazuje čo sa má robiť.Vlastnici bytov s nou nesúhlasia a oni chcu rozhodovať čo sa má robiť a opravovať.Teraz sa nahnevala a nerobí nič.Na strechu potrebujeme novu kritinu lebo zateká ale nič nerobi.Čo mame robiť? Dakujem Baranaj
Odpovedať | 23.02.2016, 18:30
janet
Odvolať a zvoliť nového prdsedu byt. spoločenstva..treba naštudovať zákon www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov/
Odpovedať | 25.02.2016, 13:57
Ján Krnáč
Počul som ze sa pripravuje nový zákon -vyhláška že predsedom musi byť vlastník bytu je to pravda ?
Odpovedať | 13.07.2015, 17:41
Jurčáková Zdenka
Áno, ak bude schválený nový zákon o správcoch bytových domov platnosť tejto úpravy bude od 01.01.2016. Kde ešte funkčné obdobie neskončilo môže do ukončenia trojročného funkčného obdobia vykonávať funkciu predsedu aj ten kto nie je vlastníkom bytu alebo NP.
Odpovedať | 14.08.2015, 07:19
Ivona Vaneková
Dobrý deň, chcela by som sa informovať na situáciu, keď nás bolo na zhromaždení vlast. bytov 12 z počtu 34 bytov. Prejednávali sa tam dôležité veci: voľba predsedu, zloženie rady, rekonštrukcia stúpačiek, navýšenie fondu PÚaO a iné. Po troch týždňoch staronový predseda vyvesil zápisnicu o prerokovaných veciach s počtom hlasov 25 zúčastnených na schôdzi a detto hlasujúcich. Ako môžem napadnúť uvedené hlasovanie, keď vzniklo nezákonne a podvodom. Na schôdzi nás bolo, ako som už napísala len 12. Ďakujem za reakciu
Odpovedať | 14.06.2015, 18:54
Jana
Ja by som sa rada opytala, ako sa postupuje v pripade, ze predseda SVB odstupil, noveho predsedu sa zial nepodarilo zvolit a z toho dovdu odstupia aj vsetci clenovia rady SVB. Kto potom bude konat za SVB, zhromazdenie? Zakon toto vobec neriesi.
Odpovedať | 28.04.2015, 13:50
Kovarik
Dobry den, plati tento postup aj pri odstupeni predsedu zo zdravotných dovodov?
Odpovedať | 09.12.2014, 11:02
Dušan Augustiňák
Zaujímalo by ma, aký zámer sleduje zákon, keď neumožňuje odvolanie predsedu nadpolovičnou väčšinou všetkých zúčastnených vlastníkov na schôdzi (ak nie je po hodine od začiatku schôdze prítomná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov), ale umožňuje toto pravidlo využiť pri jeho voľbe. Pripadá mi to trocha nevyvážené, ľahko zvolíš ale ťažšie odvoláš.
Odpovedať | 24.06.2014, 16:45
Andrej Sukeľ
Chcem sa opýtať ako postupovať v prípade, že predsedovi a rade uplynulo funkčné obdobie. Rada zvolala zhromaždenie spoločenstva na ktorom aj keď v programe bol bod "Voľba predsedu a členov rady" predseda ani po hodine nedal hlasovať o voľbe predsedu a členov rady. Jednoducho ignoroval tento bod. Schôdzu ukončil s tým, že ostáva starý predseda a členovia rady. Sú takéto organy spoločenstva legitímne? Takto fungovali aj predchádzajúce tri roky. Ak sa obratím na súd, o čo mám požiadať súd?.
Odpovedať | 29.05.2014, 08:23
Anton Kosztolányi
Neviem z čoho vychádza presvedčenie p. Ing. Leskovskej o tom, že predseda a rada pokračujú aj po skončení funkčného obdobia, pokiaľ nie je zvolený nový predseda, či noví členovia rady ?! Funkčné obdobie podľa zákona je 3 roky ! ( Predseda je štatutárny orgán .... Predsedu volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na 3 roky !). Neviem, či p. podpredsedníčka vidí niekde medzi riadkami napísané aj niečo iné, napríklad 4 roky, 5 rokov, či 3 roky a pár dní ?! To v zákone jednoducho nie je ! To isté platí aj pre radu ! Uvediem názorný aktuálny príklad: Funkčné obdobie p. Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu sa skončilo, lebo bolo časovo určené na 5 rokov. Nie je zvolený nový predseda Najvyššieho súdu, ale p. Harabin nezostal predsedom, alebo áno ?! To isté platilo aj pri Generálnom prokurátorovi, či iných funkcionároch, ktorých funkčné obdobie je časovo ohraničené ( bolo to aj v prípade prezidenta, keď skončil mandát p. Kováčovi a nebol zvolený nový prezident ! ). V prípade Generálnej prokuratúry bol poverený vedením GP 1. námestník. Takže výklad p. Leskovskej je jej osobným názorom, s ktorým rozhodne nemôžem súhlasiť !
Odpovedať | 27.06.2014, 18:02

Ďalšie z JAGA GROUP