Osoby oprávnené rokovať s dodávateľom

Rokovať so zhotoviteľom stavby v mene spoločenstva alebo v mene všetkých vlastníkov môže ten, kto je oprávnený v ich mene vystupovať, a teda aj podpisovať zmluvu o dielo, v tomto prípade zmluvu o nadstavbe.

V prípade spoločenstva je to predseda spoločenstva samostatne alebo spolu s členmi rady, alebo s osobou tým poverenou (obvykle je to odborník v danej oblasti spomedzi vlastníkov alebo zmluvne zabezpečená osoba). Ak je správa domu zabezpečovaná na základe zmluvy o výkone správy so správcom, je to správca, prípadne aj ďalšia osoba na základe rozhodnutia vlastníkov. Teda nie jednotliví vlastníci.

Pri rozsiahlejších prácach súvisiacich s obnovou bytového domu sú vždy na stavbe stavbyvedúci, ktorý je zamestnancom zhotoviteľa, a stavebný dozor, ktorý zastupuje záujmy investora, teda vlastníkov. Rokovaní so zhotoviteľom sa teda najčastejšie zúčastňujú:
– správca alebo predseda spoločenstva a stavebný dozor na strane vlastníkov bytov a nebytových priestorov;
– majiteľ firmy alebo ním poverená osoba oprávnená vystupovať v jeho mene a vedúci stavby na strane zhotoviteľa.

Jednotliví vlastníci môžu rokovať s dodávateľom iba ojedinele a iba v takom prípade, ak ich k tomu splnomocní zhromaždenie, prípadne, ak ide o podrobnosti súvisiace konkrétne s ich bytom alebo nebytovým priestorom. V opačnom prípade nie je vlastník oprávnený jednať so zhotoviteľom stavby v mene domu ako celku.

Obvykle sú mená osôb oprávnených rokovať so zhotoviteľom uvedené v zmluve o dielo na danú stavbu, aby boli jasne dané pravidlá pre obe zmluvné strany.

Na otázku ohľadom správy bytového domu odpovedala Ing. Otília Leskovská, odborná poradkyňa a spoluzakladateľka Združenia pre lepšiu správu bytových domov.