asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Ďalšie články zo sekcie Správa budov

Akreditované štúdium facility managementu

27.08.2018
Po deviatich úspešných rokoch Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU opäť ponúka v zimnom semestri v akademickom roku 2018/2019 akreditované ďalšie vzdelávanie správa a údržba budov –  facility management. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2013/37/1.

Mediácia ako alternatívna forma riešenia susedských sporov

03.08.2018
Ak sa chcú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vyhnúť dlhoročným súdnym „ťahaniciam“ a čo najskôr vyriešiť svoj susedský spor, predstavuje pre nich vhodné riešenie inštitút mediácie. O čo presne ide?

Výpoveď zmluvy o výkone správy

17.07.2018
Ukončenie spolupráce vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome so správcom sa nazýva podanie výpovede zmluvy o výkone správy. Akými pravidlami sa presne tento úkon riadi?

Zvyšovanie kvality bývania v bytovom dome. Kto ho má zariadiť?

27.06.2018
Počas veľkonočných sviatkov som sa dostal do debaty so svojou tetou, ktorá žije v bytovom dome na známom sídlisku v Bratislave. Má 86 rokov, podľa jej slov sa jej rozpadávajú kolená – chodí veľmi ťažko. Byt, v ktorom býva, je na štvrtom (najvyššom) poschodí. Dom (všetky jeho ...

Externé zabezpečenie inkasných služieb

29.05.2018
Správca by mal pri vymáhaní nedoplatkov konať bezodkladne. Vo väčšine prípadov sa rozhoduje pre vydanie platobného rozkazu. Tento spôsob vymáhania pohľadávok sa však javí ako nie veľmi efektívny. Niekedy je totiž výhodnejšie zveriť niektoré veci do rúk osobám, ktoré sa na danú problematiku ...

Komplexné poistenie bytových domov

02.05.2018
Poistenie, jednoduché slovo, ktoré však v sebe zahŕňa celý rad skutočností súvisiacich s bývaním v bytovom dome. Ide o veci dotýkajúce sa samotných vlastníkov jednotlivých bytov a ich domácností až po rozsiahlejšie záležitosti súvisiace s prevádzkou celého bytového domu. 

Možnosti obnovy balkónových konštrukcií

11.04.2018
Častým problémom bytov v panelových bytových domoch je nedostatok priestoru na úzkych lodžiách. Riešením môžu byť balkónové konštrukcie, ktoré sa zavesia alebo predsadia pred lodžiu a zväčšia tak jej plochu.

Štátne dotácie a granty na obnovu bytových domov

04.04.2018
Okrem finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania je na obnovu bytových domov dostupná aj ďalšia štátna podpora. Z akých zdrojov a v akej výške môžete prostriedky čerpať?

Medzinárodná odborná konferencia Dni Facility Managementu 2018

04.04.2018
Slovenská asociácia facility managementu tak ako každoročne, prináša v dňoch 21. – 22. 5. 2018 už 7. ročník  medzinárodnej  odbornej konferencie Dni Facility Managementu 2018.

Kvalita realizácie verzus projektová príprava pri obnove budov

28.03.2018
Každá obnova si vyžaduje súhlas a záujem vlastníkov bytov, konštruktívnu komunikáciu zástupcov vlastníkov so správcom, projektantom, dozorom a zhotoviteľom, za predpokladu účelného využitia finančných prostriedkov.

20. ročník verejnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

20.03.2018
Jubilejný 20. ročník verejnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v januári 2017. Súťažné návrhy sú už odovzdané.

Pozvánka na Semináre o lepšej správe bytových domov

19.03.2018
Združenie pre lepšiu správu bytových domov si Vás dovoľuje pozvať na bezplatné semináre pod názvom Semináre o lepšej správe bytových domov.

Nové číslo časopisu Správa budov 1/2018

19.03.2018
Pri správe bytového domu je veľmi dôležitá schopnosť vlastníkov dohodnúť sa a vedieť správne prezentovať svoje záujmy. Veľmi dôležitým spojítkom medzi vlastníkmi a správcom bytového domu je zástupca vlastníkov.

Skúšky potrubia pri výstavbe a obnove budov

08.03.2018
Pred uvedením vodovodného potrubia, ktorým sa bude privádzať pitná voda do budovy, do prevádzky treba vykonať vhodnú tlakovú skúšku a potrubie vydezinfikovať. Ak ide o už existujúce potrubie po obnove, vnútro potrubia sa zároveň musí očistiť od nečistôt a usadenín.

Ako upratať neporiadnych susedov?

27.02.2018
Susedské vzťahy sú prirodzenou súčasťou života väčšiny ľudí. Do kvality bývania, prípadne iného užívania nehnuteľností, však najintenzívnejšie zasahujú obyvateľom (resp. užívateľom) nehnuteľností, ktoré sú súčasťou bytových domov. 

Koncentrácia oxidu uhličitého v panelových domoch po obnove

13.02.2018
Obnova bytových domov sa zameriava predovšetkým na zlepšenie tepelnotechnických vlastností, ktoré sa dosahuje zateplením budovy. Vo väčšine prípadov sa však nikto nezaoberá jeho dôsledkami na vnútorné prostredie. Jedným z negatívnych dôsledkov je zvýšená koncentrácia CO2 v bytoch.

Aký je rozdiel medzi konkurzom a osobným bankrotom?

01.02.2018
Od 1. 3. 2017 rozlišuje legislatíva dva typy konkurzov na majetok dlžníka. Každý typ má svoje osobitosti, pričom pre správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže byť náročné porozumieť im. Ide o pomerne náročné procesy, ktoré majú presne stanovené ...

Akreditované štúdium Správa bytového fondu

18.01.2018
Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v letnom semestri ak.roka 2017/2018 - akreditované ďalšie vzdelávanie SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU – 7.kurz.Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Úspora energie a vody vďaka rádiovému odpočtu

17.01.2018
Rádiové odčítanie meračov nepredstavuje len odbúranie vstupu cudzích osôb do bytov, ale vyznačuje sa aj vysokou presnosťou odčítaných hodnôt. Odpočty sa vykonávajú v pravidelných mesačných intervaloch a ich výstupom sú prehľadné štatistiky.

Hydraulické pomery v tepelných sieťach po zateplení bytových domov

10.01.2018
Stavebnými úpravami bytových domov možno značne znížiť potrebu tepla na vykurovanie. V súvislosti s týmito úpravami sa však nevenuje dostatočná pozornosť hydraulike tepelných sietí v sústavách centralizovaného zásobovania teplom (SCZT), dôsledkom čoho je nerovnomerná dodávka tepla do bytových a ...

Ďalšie z JAGA GROUP