Fotovoltická elektráreň

Ministerstvo musí aktualizovať plán týkajúci sa obnoviteľných zdrojov energie, zapojiť sa môže aj verejnosť

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje aktualizáciu Národného energetického a klimatického plánu 2021 – 2030, ktorou reaguje na pripomienky Európskej komisie nielen o zvýšení podielu obnoviteľných zdrojov energie. Svoje podnety k plánu môže zasielať aj verejnosť.

Ministerstvo hospodárstva SR v súlade s nariadením EÚ 2018/1999 pripravuje aktualizáciu Národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030, ktorý je strategickým dokumentom v oblasti energetiky a klímy. Plán by mal obsahovať víziu, kam sa chceme o desať rokov dostať.

Hlavnými cieľmi EÚ v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 je dosiahnuť v porovnaní s rokom 1990 zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 40 % . Jednotlivé členské štáty majú určené podiely podľa miestnych podmienok. Záväzným cieľom je tiež dosiahnuť podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe aspoň 32 %, pričom podiel obnoviteľných zdrojov v doprave musí byť v každom členskom štáte aspoň 14 %.

Európska únia slovenskému plánu vyčítala nedostatky takmer vo všetkých hlavných oblastiach a tiež nízke ambície. Tie sa týkajú predovšetkým podielu obnoviteľných zdrojov energie, ktorý si Slovensko stanovilo na úrovni 19,2 %. V odporúčaniach Európskej komisie k návrhu integrovaného plánu zaznelo výrazne zvýšiť ambície na rok 2030 a dosiahnuť podiel aspoň 24 %. Medzi jedenástimi odporúčaniami je aj vytvorenie zoznamu všetkých energetických dotácií a rozvinutie konceptu riešenia otázky energetickej chudoby.

Ako už predtým upozornila Slovenská klimatická iniciatíva spolu so Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a OZE a platformou Budovy pre budúcnosť, v pláne chýba zapracovanie dlhodobej stratégie obnovy budov, väčšia podpora obnoviteľných zdrojov energie či detailnejšie rozpracovanie a analýzu spravodlivej transformácie uhoľných regiónov.

Verejnosť sa môže do procesu aktualizácie zapojiť formou zaslania podnetov, ktoré napomôžu pri úprave súčasných politík a opatrení a pri nastavení nových. Ministerstvo hospodárstva vyzvalo zainteresované subjekty k zaslaniu svojich podnetov na emailovú adresu necp2023@mhsr.sk v termíne do 30. septembra 2022.

MH SR, red