FACILITY MANAGEMENT 2020

Základné informácie

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia  v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave
organizuje 18. ročník vedecko – odbornej konferencie FACILITY MANAGEMENT 2020 na tému „COVID 19 a BEZPEČNÉ PROSTREDIE BUDOV“.

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov.

Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu sstp@zsvts.sk najneskôr do 23.9. 2020.

PROGRAM

28. 9. 2020 pondelok

08.30 – 09.45 h registrácia účastníkov

09.45 – 10.00 h zahájenie konferencie

10.00 – 12.00 h I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT

12.00 – 13.30 h obed 13.30 – 15.30 h II. sekcia: SPRÁVA BUDOV

15.30 – 16.30 h Panelová diskusia pri káve

16.30 – 18.30 h III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV

18.30 – 20.00 h priestor na relax

20.00 – 22:00 h spoločenský večer s odovzdaním ceny

29. 9. 2020 utorok

08.00 – 08.30 h registrácia účastníkov

08.30 – 10.30 h IV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

10.30 – 11.00 h prestávka na kávu

11.00 – 13.00 h V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

13.00 – 14.00 h diskusia, záver konferencie

Viac informácií na stránke SSTP.