Obnova bytových domov z prostriedkov ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je významný predstaviteľ financovania obnovy bytového fondu na Slovensku. Už viac ako 26 rokov aplikuje overený a úspešný mechanizmus poskytovania finančných prostriedkov s cieľom poskytovať štátnu pomoc pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

Štátnu podporu poskytnutú formou zvýhodnených úverov využilo doteraz viac ako 40 000 žiadateľov. V predchádzajúcom kalendárnom roku Štátny fond rozvoja bývania poskytol vďaka zdrojom, ktoré mal k dispozícii, finančné prostriedky na obnovu bytovej budovy všetkým žiadateľom, ktorí splnili zákonom stanovené podmienky pre pridelenie podpory.

Písomnú žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB je potrebné podať
od 15. 1. do 30. 9. kalendárneho roka.

Aj v tomto roku je situácia naďalej priaznivá, pretože financovanie obnovy bytových domov patrí k prioritným programom fondu. ŠFRB nastavil nové pravidlá, ktoré mu umožnia čerpať finančné prostriedky na obnovu bytových domov aj zo štrukturálnych fondov EÚ.

O podporu zo ŠFRB môžu požiadať vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správcom, ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o správe.

Žiadateľom môžu byť ďalej obec, samosprávny kraj, mestská časť v Bratislave a v Košiciach, právnická osoba so sídlom na území SR, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu a fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR.

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje podporu pri obnove bytových budov na tieto účely:

 • Zateplenie bytového domu alebo rodinného domu.
 • Odstránenie systémovej poruchy bytového domu.
 • Modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu v rozsahu:
  – výmena alebo modernizácia výťahu v bytovom dome,
  – výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome,
  – iná modernizácia bytového domu (aj vybudovanie nových spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, ako sú napr. balkóny),
  – stavebná úprava spoločných častí a zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,
  – financovanie obnoviteľných zdrojov energie.

Maximálny možný rozsah podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre konkrétneho žiadateľa spolu s podmienkami pre jej poskytnutie vymedzujú zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a s ním súvisiaca vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení neskorších predpisov. Napríklad fyzické osoby môžu požiadať o podporu len na zateplenie rodinného domu, fyzické osoby – reštituenti na obnovu bytového domu atď.

Okrem obnovy bytových budov ŠFRB poskytuje podporu na obnovu všetkých typov zariadení sociálnej starostlivosti (účel: zateplenie alebo modernizácia).

Výška podpory spolu nesmie prekročiť maximálny limit 800 €/m2 podlahovej plochy bytu.
Maximálna lehota splatnosti podpory je daná typom obnovy bytového domu, výška úrokovej sadzby závisí od počtu a kombinácie účelov, na ktoré sa podpora požaduje.

Zdroj: ŠFRB

Výpočet úrokovej sadzby

Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať dva typy obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy.

Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať tri typy obnovy, prípadne viac typov, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.

Ak jedným z troch typov obnovy sú výmena spoločných rozvodov, výmena /modernizácia výťahu, alebo zateplenie s dosiahnutím energetickej triedy určenej pre ultranízkoenergetické budovy, výsledná úroková sadzba bude 0 %.

Podmienky poskytnutia podpory na zateplenie

Pre poskytnutie podpory na zateplenie bytovej budovy je potrebné splniť tieto podmienky:
Znížiť potrebu tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtom určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany budovy.
Splniť hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium podľa STN 73 0540-2 +Z1 +Z2: 2019 a STN 73 0540-3: 2012.

Splniť kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií.
Stavbu zrealizuje zhotoviteľ, ktorý má na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom.

Dohľad na stavbe zabezpečí autorizovaný odborný technický dozor.
Súčasťou projektového riešenia sú nevyhnutné stavebné úpravy súvisiacich stavebných konštrukcií (oprava vystupujúcich častí stavby, lodžií, balkónov, prekrytie vstupov, úprava strojovní výťahov a pod.), 100 % výmena otvorových výplní v spoločných častiach, alebo min. 85 % výmena okenných otvorových výplní v bytoch.

Súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy musí byť vyregulovanie vykurovacej sústavy.
V prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome žiadateľ musí preukázať, že systémová porucha bola ku dňu podania žiadosti odstránená, alebo jej odstránenie je súčasťou predkladanej žiadosti.
Odstránenie systémovej poruchy: budova bola skolaudovaná pred 1. 1. 1994.

Obnova bytovej budovy: budova sa odovzdala do užívania minimálne 10 rokov pred podaním žiadosti.
Žiadateľ preukázal údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 2 ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti.

Žiadateľ sa zmluvne zaviazal, že bude poskytovať údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie počas piatich vyúčtovacích období nasledujúcich po realizácii zateplenia.

Žiadateľ preukázal, že rozsah obnovy, výber zhotoviteľa, výška a zabezpečenie úveru riadne odsúhlasili vlastníci bytov v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Postup pri podávaní žiadosti

Písomnú žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB vrátane všetkých povinných príloh podáva žiadateľ fondu prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu určeného podľa miesta stavby, a to v termíne od 15. 1. do 30. 9. príslušného kalendárneho roka.

Žiadosť bude zaevidovaná do elektronického systému žiadostí. Pracovník MÚ overí jej úplnosť v poradí podľa doručenia žiadosti. Kompletnú žiadosť odošle na posúdenie ŠFRB.
Ak sa v žiadosti vyskytnú menej závažné nedostatky, ŠFRB vyzve žiadateľa, aby ich odstránil v lehote 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy.

ŠFRB po posúdení žiadosti oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách, najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
Ak žiadosť nespĺňa podmienky na priznanie podpory podľa zákona, fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti bezodkladne žiadosť žiadateľovi.

Pri poskytnutí podpory fond zašle žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí podpory do 30 dní odo dňa podpisu rozhodnutia.

Po podpise úverovej zmluvy, zriadení záložného práva a registrácii záložnej zmluvy v Centrálnom registri ŠFRB otvorí žiadateľovi čerpací účet v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, z ktorého sa budú uhrádzať faktúry za vykonané stavebné práce a dodávky priamo na účet zhotoviteľa.
Všetky vykonané stavebné práce a dodávky sa musia fakturovať podľa schváleného rozpočtu stavby, ktorý je súčasťou žiadosti.

Zmeny počas realizácie

Ak počas realizácie stavby dôjde k technickým zmenám, alebo k zmene rozpočtu vyvolanej úpravou technického riešenia, prípadne k inflačnej úprave obstarávacej ceny diela, žiadateľ môže ŠFRB písomne požiadať o odsúhlasenie tejto zmeny, resp. úpravy, cez pracovníka príslušného mestského úradu, prostredníctvom ktorého žiadosť o podporu podal.

Od 1. 1. 2019 je pracovník mestského úradu oprávnený na základe preverenia skutkového stavu na stavbe odsúhlasiť zmenu menšieho rozsahu (napr. zmenu v rozpočte, ktorá neprekročí sumu 10 000 €), ak pritom nedôjde:
k zmene pôvodných obstarávacích nákladov stavby,
k zhoršeniu technických parametrov stavby,
k podstatným zmenám projektového riešenia, ktoré by si vyžadovali stanovisko zodpovedného projektanta a stavebného úradu.

Výhody financovania obnovy zo ŠFRB

Základné výhody financovania obnovy bytových budov z podpory ŠFRB:
výška úrokovej sadzby už od 0,00 %
výška úveru až do 100 % obstarávacích nákladov stavby
garancia úroku počas celej doby splácania
poplatok za zriadenie splátkového účtu 0 €
mesačný poplatok za vedenie splátkového účtu 0 €
dostatok finančných prostriedkov, finančné zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ.

Na záver

Širší prehľad poskytovaných podpôr zo ŠFRB v aktuálnom roku, tlačivá jednotlivých žiadostí, príslušné zoznamy príloh, všeobecné informácie a odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete na internetovej stránke www.sfrb.sk.

Tab. Všeobecný prehľad výšky podpôr na obnovu budov v roku 2023

Zdroj: PR článok Štátny fond rozvoja bývania