Vizualizácia obytného súboru Istrica v Banskej Bystrici

Istrica prinesie takmer 280 bytov do Banskej Bystrice, časť bude s predzáhradkami

V nezastavanom území Banskej Bystrice plánuje trnavský developer Ismont výstavbu malej štvrte bytových domov vo svahovitom teréne pre takmer 560 obyvateľov. Ismont je známy rezidenčnou výstavbou najmä na západnom Slovensku.

V susedstve budúcej Istrice sú 4 domy OS Borovicový háj s pokračujúcim stavebným konaním a v blízkosti je obytný súbor Kvartetom, domy na Tatranskej ulici, voľná trávnatá plocha a radová zástavba rodinných domov OS Borovicový háj.

Zámer, ktorý uverejnil Enviroportál, počíta s výstavbou 4 bytových domov, ktoré sú umiestnené s vrstevnicami vo výškovej úrovni podľa klesajúceho terénu. Terén sa nachádza v nezastavanej časti mesta, tvoria ho trávnaté plochy.

Objekty budú zapustené do terénu s piatimi až ôsmimi viditeľnými podlažiami s jedným ustúpeným, tri obytné budovy sú navrhnuté s 2 podzemnými podlažiami a jeden s jedným podzemným podlažím.

Dominantou bude polyfunkčný bytový dom H s 8 nadzemnými podlažiami a 9. ustúpeným podlažím a s intenzívnou vegetačnou strechou na 1. podzemnom podlaží. Extenzívne vegetačné strechy budú na strechách nad ustúpenými podlažiami.

V zapustených podlažiach budú parkovacie miesta a v 1. nadzemnom podlaží pivnice v kombinácii s bytovými jednotkami. Celkovo bude v Istrici 278 bytov a 444 parkovacích miest, z čoho bude 356 v podzemných garážach a 88 na povrchu. Byty budú 1-izbové až 4-izbové, s prevahou 2-izbových (159).

Obytné domy majú mať aj súkromné predzáhradky s terasou, trávnatými plochami a vyvýšenými kvetináčmi a strešné terasy. Nová vysadená zeleň má zlepšiť mikroklímu v lokalite. Bude mať formu drevín, kríkov, trvaliek. Pásy zelene sú vytvorené po obvode spevnených plôch aj na vytvorenie vsakovacích plôch pre dažďovú vodu. Bytové domy budú dopravne napojené na obslužnú komunikáciu v rámci OS Borovicový háj, ktorá má právoplatné územné rozhodnutie.

Bytový súbor Istrica, Banská Bystrica

Investor: ISMONT
Počet bytov: 278
Počet parkovacích miest: 444
Náklady: 25 mil. €
Rozloha územia: 21 370 m2
Realizácia: Q1 2025 – Q1 2027
Stav: zámer v EIA