R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa
Galéria(7)

R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa

Úsek R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa tvorí časť dopravnej siete Európskej únie TEN-T, ktorá je súčasťou medzinárodného európskeho ťahu E 371 Via Carpatia v smere zo severu na juh, spájajúci Baltické more s Egejským morom.

R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa
R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa
R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa
R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa
Obr.6 Raymann
Obr.9 Varga

Realizáciou tejto etapy sa prevedie doprava v smere od Sabinova do mimoúrovňovej križovatky Vydumanec na diaľnicu D1, čím sa výrazne odľahčí doprava v meste Prešov. Trasa rýchlostnej cesty v smere staničenia začína na mimoúrovňovej križovatke Prešov západ – Vydumanec, následne prechádza po svahu vrchu Bikoš a nad údolím Šarišského potoka vchádza v km 1,669 do tunela Bikoš.

Po vyústení z tunela mostným objektom preklenuje cyklistický chodník, rieku Torysu, železničnú trať Prešov – Plaveč a existujúcu cestu I/68. V km 3,5 prechádza cez mimoúrovňovú križovatku Prešov sever, ktorá zabezpečuje prepojenie s cestou I/68 v úseku Prešov – Veľký Šariš.

Niektoré vetvy križovatky preklenujú potok Dzikov. Za križovatkou Prešov sever trasa stavby I. etapy v km 4,3 končí. V rámci II. etapy trasa severného obchvatu Prešova následne pokračuje ďalej až po Kapušany, kde sa pripája na cestu I/18. Objektovú skladbu stavby tvorí spolu 151 objektov, z toho 135 stavebných objektov a 16 technologických objektov.

Na stavbe sa vykonali komplexné prieskumné práce. V rámci záchranného archeologického prieskumu v rokoch 2019 až 2020 došlo v troch lokalitách k vzácnym nálezom starým až 6 000 rokov. Pri pyrotechnickom prieskume, prevádzanom na ploche 719 173 m2 do hĺbky 2 m od povrchu, sa našla na siedmich miestach nevybuchnutá munícia, ktorá bola následne odborne zlikvidovaná. Zrealizovali sa výruby a po odhumusovaní začala samotná výstavba jednotlivých stavebných objektov.

V rámci výstavby tunela bola použitá pre razenie nová rakúska tunelovacia metóda s horizontálnym členením výrubu. Vzhľadom na zastihnuté geologické podmienky bolo rozpojovanie hornín realizované mechanicky tunelbágrom alebo pomocou vrtno-trhacích prác.

Pre technológie osvetlenia tunela boli prvýkrát na Slovensku použité LED technológie. Moderné LED osvetlenie tunela poskytuje jasný a pre ľudské oko prirodzený a rovnomerný svetelný tok, čo zlepšuje viditeľnosť a zvyšuje bezpečnosť premávky. Je riadené pomocou automatizovaného systému, ktorý reguluje intenzitu osvetlenia na základe jasomermi zaznamenaných svetelných podmienok pri vstupe.

Zvýšenie bezpečnosti premávky a informovanosti vodičov o aktuálnej dopravnej situácii je zabezpečené najmodernejším LED premenným dopravným značením. Premenné dopravné značenie je plnomaticové a dokáže zobraziť akýkoľvek grafický prvok alebo informáciu, ktorú operátori neustále monitorujúci tunel a priľahlé úseky rýchlostnej cesty potrebujú v danej chvíli vodičom poskytnúť.

R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa
Novostavba / Inžinierska stavba
Prihlasovateľ:
Združenie Vahostav-SK-TuCon-R4 Severný obchvat Prešova 

Autori architektonického riešenia: Ing. Jiří Boháč
Hlavný inžinier projektu: Ing. Branislav Juhás
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Vahostav-SK-TuCon-R4 Severný obchvat Prešova pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Marcinko
Stavebník, developer: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava
Dozorná činnosť: Ing. Miroslav Kasanický, Inžinierske združenie BUNG – Infram R4, zastúpené BUNG, s. r. o., Bratislava
Stavebné nákl. (bez DPH): 156,9 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2019 – 10/2023

Súvisiace
Súvisiace