Technické prehliadky a skúšky výťahov

Technické prehliadky a skúšky výťahov

Životnosť výťahov sa pohybuje približne v rozmedzí 15 až 20 rokov, no v starších bytových domoch nie je výnimkou používanie tridsať- či štyridsaťročných zdvíhacích zariadení. Zodpovednosť za ich technický stav nesú majitelia bytov, ktorí sa odkúpením bytu stali aj spoluvlastníkmi spoločných zariadení.

Technický stav výťahov závisí od úrovne ich servisu. Táto je však rôzna. V minulosti sa do opráv výťahov nielenže neinvestovalo, ale zanedbávali sa aj stredné a generálne opravy. Zdedili sme preto poľutovaniahodný stav technických zariadení, ktoré si vyžadujú veľké finančné injekcie. V porovnaní s vysokými cenami nehnuteľností sú ceny za opravy a údržbu výťahov nepomerne nižšie a aj preto zamestnanci servisných organizácií často dávajú prednosť lepšie platenej práci.

Okrem toho na Slovensku v súčasnosti neexistuje študijný odbor, ktorý by vzdelával ďalšiu generáciu výťahárov. Podľa Ing. Jany Hodúrovej, riaditeľky SOU stavebného v Bratislave, tento odbor sa nevyučuje minimálne 15 rokov (od roku 1989), zrejme pre nízky počet prihlásených študentov. Keďže náplň práce sa nachádza niekde medzi elektrotechnikou a stavebným zámočníctvom, v súčasnosti vykonávajú servisné práce vyštudovaní elektromechanici pre silnoprúdové zariadenia.

Okrem nízkeho počtu záujemcov je problém aj v absencii učiteľov – špecialistov, čím by utrpela kvalitatívna úroveň štúdia. Napriek nedostatku servisných pracovníkov a servisných firiem je pre správu domu výhodnejšie, ak sa servis výťahu dlhodobo vykonáva jednou spoločnosťou a účtovanie sa dohodne pau­šálnymi platbami. Takéto spoločnosti zvyčajne ponúkajú komplexné služby – servis aj modernizáciu výťahov. 

Na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky výťahu majú jeho používatelia aj možnosť výmeny starého výťahu za nový – samozrejme, ak je vôľa vlastníkov a dostatok peňazí vo fonde opráv. Ceny sa pohybujú približne od 750-tisíc korún do 1,5 milióna a len v Bratislave v súčasnosti ponúka nové výťahy viac ako desať firiem. Vo väčšine prípadov však prichádza do úvahy modernizácia, ktorá môže predĺžiť životnosť výťahu o 10 až 15 rokov. Vďaka nej sa zvýši bezpečnosť výťahu a komfort pre užívateľov. Jej výhodou je aj možnosť stanoviť si priority a rozdeliť postupnosť krokov – tým sa dá prispôsobiť finančným možnostiam a zachovať prevádzku výťahu. Oproti novej inštalácii tvorí modernizácia asi 55 až 70 percent z ceny nového výťahu.

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia musia všetky výťahy podliehať pravidelným prehliadkam. Tieto by mali zabezpečiť správcovia bytových domov alebo samosprávy a hradia sa z fondu prevádzky, údržby a opráv. Cena povinných revízií je rozličná v závislosti od nosnosti výťahu, jeho veľkosti a počtu poschodí.
Prehliadky a skúšky výťahov sa vykonávajú nielen počas ich výroby a montáže, ale aj po ich dokončení, a to:

  • pred prvým uvedením do prevádzky,
  • pred opakovaným uvedením do prevádzky (po odstavení dlhšom ako jeden rok, po demontáži a opätovnej montáži, po rekonštrukcii alebo oprave a vtedy, ak bolo používanie výťahu zakázané inšpektorátom práce),
  • počas prevádzky v lehotách stanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Pred uvedením takéhoto výťahu do prevádzky sa jeho bezpečnosť overuje opakovanou úradnou skúškou. V priebehu používania sa vykonávajú  medziobdobné prehliadky, odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky.

Medziobdobné prehliadky

Vykonaním tejto kontroly sa overuje prevádzková spôsobilosť výťahu a stav všetkých viditeľných častí výťahu, najmä nosných prostriedkov, brzdy, výťahového stroja a napnutia lana obmedzovača rýchlosti, ako aj úplnosť vybavenia výťahu, dodržiavanie požiadaviek na jeho prevádzku a stav knihy výťahu. Výsledkom kontroly je jednoznačné rozhodnutie o ďalšej použiteľnosti výťahu.

Odborné prehliadky

Odborné prehliadky (revízie) sa pri osobných výťahoch vykonávajú každý tretí mesiac na základe vizuálnej kontroly. Ich výkonom by mala byť poverená zaškolená osoba, obyčajne to býva niekto z majiteľov bytov. Počas prehliadky sa vizuálne a sluchovo zisťuje stav výťahu ako celku vrátane strojovne. Kontroluje sa rozvádzač výťahu, obmedzovač rýchlosti, laná, rám kabíny, vodiace čeľuste, zachytávače, vyvažovacie závažie (protiváha). Veľmi dôležitá je kontrola šachtových dverí a ich funkcie, keďže tieto môžu pasažierov bezprostredne ohroziť. Odborná prehliadka zahŕňa aj kontrolu zastavovania a rozbiehania výťahu, resp. či výťah stojí presne v stanici. Výsledok odbornej prehliadky je pre vlastníkov bytov alebo povereného správcu záväzný.

Odborné skúšky

Konkrétne skúšky bezpečnosti sú už súčasťou tzv. odborných skúšok, bývalých revíznych skúšok. Vykonávajú sa každý tretí rok prostredníctvom skúšky bez bremena, statickej a dynamickej skúšky.

Skúškou bez bremena sa posudzujú jazdné vlastnosti výťahu, pričom sa sleduje najmä zahrievanie výťahového stroja, unikanie oleja, hluk a činnosti brzdy. Pri jazde v obidvoch smeroch sa preverujú elektrické prístroje všetkých obvodov výťahu, obmedzovače rýchlosti, šachtové a kabínové dvere, nepresnosť zastavovania kabíny v staniciach, predpísané vzdialenosti medzi pevnými a pohyblivými časťami výťahu a ohradením výťahovej šachty či výška voľného priestoru nad kabínou.

Statická skúška sa zvyčajne vykonáva pri polohe kabíny v dolnej krajnej stanici výťahu so skúšobným bremenom. Kontroluje sa ňou pevnosť mechanizmu výťahu, pevnosť kabíny vrátane podlahy a závesu, nosné prostriedky a ich upevnenie na kabíne, trakčné schopnosti trecieho kotúča, spoľahlivosť brzdy.

Pri dynamickej skúške sa jazdí v obidvoch smeroch a kabína je zaťažená skúšobným bremenom, ktoré o 10 percent prevyšuje nosnosť výťahu. Dynamická skúška sa vykonáva na kontrolu prevádzkových vlastností výťahu a činnosti jeho mechanizmov, funkcie brzdy, zachytávačov, nárazníkov a trakčnej schopnosti trecieho kotúča. Kontrola funkcie brzdy sa vykonáva skúškou, pri ktorej sa kabína výťahu zaťaží bremenom o 25 percent prevyšujúcim jeho nosnosť a smerom nadol sa najmenej trikrát zastaví s vylúčením elektrického brzdenia. Skúška je vyhovujúca, ak sa kabína výťahu zakaždým dostane do pokojnej polohy.

Po vykonanej odbornej skúške sa vyhotoví protokol zo skúšky, ktorý sa predkladá správcovi alebo vlastníkom bytov. Výsledok odbornej skúšky je pre vlastníkov bytov alebo povereného správcu záväzný.

Opakovaná úradná skúška

Rozsah opakovanej úradnej skúšky je rovnaký ako rozsah odbornej skúšky, s tým rozdielom, že ju vykonáva akreditovaná osoba s príslušnou servisnou organizáciou každých 6 rokov. Na Slovensku má toto oprávnenie miestne príslušné pracovisko Technickej inšpekcie a TÜV SÜD Slovakia. Na základe skúšky sa vydáva odborné stanovisko alebo inšpekčná správa – sú záväzné a podľa zistených nedostatkov sa určí, či výťah spĺňa, alebo nespĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

Ak výťah vyhovie opakovanej úradnej skúške, akreditovaná osoba môže vydať osvedčenie o skúške.

Pri vykonávaní opakovaných úradných skúšok sa v mnohých prípadoch zisťujú nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzkovaných zariadení a spôsobiť ohrozenie života a zdravia. Ak výťah nespĺňa bezpečnostné požiadavky, nedostatky je potrebné ihneď odstrániť. V opačnom prípade sa výťah vyradí z prevádzky.

Vykonaním opakovanej odbornej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

Práva vlastníkov bytov

Ak chcú vlastníci poznať skutočný stav výťahov, mali by si od správcu vyžiadať protokol z poslednej kontroly. V prípade, že správca takýto protokol nemá k dispozícii, mali by trvať na jeho získaní, resp. vykonaní opakovanej úradnej skúšky. Prostredníctvom správcu môžu vlastníci o opakovanú úradnú skúšku požiadať Technickú inšpekciu. Z kontroly sa dozvedia, či výťah potrebuje opravu, alebo je v stave, keď je nevyhnutná jeho rekonštrukcia.

Aj v prípade podozrenia vlastníkov, že servisná firma si nevykonáva svoju prácu dostatočne kvalitne, servis či opravu môžu dať urobiť inej servisnej spoločnosti a tieto výsledky porovnať.

Magdaléna Lukáčová v spolupráci so spoločnosťou Liftstav, s. r. o.
Foto: Liftstav

Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov 2/2008.

Komentáre