Spoločné priestory bytového domu – otázky z praxe

image 66159 25 v1

Viacerí čitatelia portálu ASB.sk kládli v diskusiách k článkom o správe bytových domov svoje otázky. O odpoveď sme požiadali Ing. Otíliu Leskovskú, prvú viceprezidentku Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Dobrý deň,
ako sa definujú spoločné priestory, nakoľko je mi známe, že strecha, schody, základy – paneláku patria medzi spoločné priestory, to znamená, že oprava týchto nebytových častí a ich financovanie je pre všetkých užívateľov paneláku rovnaké a nevypočítava sa podľa toho, kto, aký byt – podľa štvorcových metrov – obýva?

Spoločné časti a spoločné zariadenia domu definuje § 2 ods. nasledovne:
(4) Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
(5) Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Ku každému bytu prislúcha časť spoločných častí domu a spoločných zariadení domu podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, to znamená, že každý vlastník bytu má vo svojom spoluvlastníctve ich časť podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastnícky podiel sa odvíja od podlahovej plochy bytu, to znamená, že k väčšiemu bytu prislúcha väčší podiel a k menšiemu bytu menší podiel spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Rovnako aj tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv sa odvíja od veľkosti spoluvlastníckeho podielu, takže nemožno prispievať rovnakým dielom na všetky byty, ak tieto nie sú rovnako veľké.

Ing. Otília Leskovská
Ilustračné foto: Dano Veselský

V prípade ďalších otázok nám môžete napísať na asbportal@jaga.sk, pokúsime sa nájsť odpovede.

Staršie odpovede na vaše otázky si môžete prečítať v článkoch:
Správa bytového domu – otázky z praxe
Správa bytového domu – otázky z praxe 2.
Správa bytového domu – otázky z praxe 3.
Aj vy musíte počúvať v paneláku neznesiteľný štekot?