Príprava a dodávka teplej vody mimo stanoveného času

image 79651 25 v1

Je dodávka teplej vody mimo čas stanovený vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa efektívna? Experiment sa uskutočnil na štyroch bytových domoch pod správou SBD Banská Bystrica, ktoré sú realizované v rôznych stavebných sústavách: na ulici Bernolákova 1 (stavebná sústava U-65), Moskovská 36, 38, 40, 42 (stavebná sústava BA-CA), Golianova 2, 4, 6 (stavebná sústava – tradične murovaný dom) a Tatranská 1, 3, 5, 7, 9, 11 (stavebná sústava malá NKS). Jeho účelom bolo zistiť, či sa oplatí pripravovať a odoberať teplú vodu mimo času stanoveného vyhláškou.

Vyhodnotenie výsledkov nameraných parametrov dodávky teplej vody mimo stanoveného času preukázalo, že v niektorých posudzovaných bytových domoch sa nepretržitá príprava a dodávka realizovať môže. Naopak, pre bytové domy predovšetkým pre nízku spotrebu teplej vody v nočných hodinách, pre vysoké cirkulačné straty v rozvodnom potrubí, v zastaranej a už neúčinnej tepelnej izolácii sa príprava a dodávka teplej vody mimo stanoveného času neodporúča.

Vyhodnotenie výsledkov meraní v roku 2012

Vyhodnotenie experimentu a výsledkov meraní parametrov dodávky teplej vody mimo stanoveného času preukázalo, že táto nie je pre všetky vytipované bytové domy optimálna a racionálna.

Výsledky meraní boli nasledovné:

  • Bytový dom na ulici Bernolákova 1: V nočných hodinách bola spotreba teplej vody na úrovni 5,87 % z celkovej mesačnej spotreby, celková merná spotreba tepla na prípravu teplej vody stúpla o 8,38 % za mesiac, za dodávku teplej vody počas jej 24-hodinovej dodávky zaplatia koneční spotrebitelia o 152,10 eura za mesiac viac. Cena vyrobeného a dodaného 1 m3 teplej vody pri 24-hodinovej dodávke stúpne o 0,56 eura/m3. Na základe uvedených porovnaní sa 24-hodinová dodávka teplej vody odporúča a po skúšobnej prevádzke sa vlastníci domu rozhodli pre jej nepretržitú dodávku.
  • Bytový dom na ulici Moskovská 36, 38, 40, 42: V nočných hodinách bola spotreba teplej vody na úrovni 6,16 % z celkovej mesačnej spotreby, celková merná spotreba tepla na prípravu teplej vody stúpla o 6,21 % za mesiac, za dodávku teplej vody počas jej 24-hodinovej dodávky zaplatia koneční spotrebitelia 226,04 eura za mesiac viac. Cena vyrobeného a dodaného 1 m3 teplej vody pri 24-hodinovej dodávke stúpne o 0,45 eura/m3. Na základe uvedených porovnaní sa 24-hodinová dodávka odporúča, ale vlastníci bytov sa aj napriek priaznivým hodnotám mernej spotreby a ceny dodávky teplej vody nerozhodli pre jej nočnú prípravu a dodávku.
  • Bytový dom na ulici Golianova 2, 4, 6: V nočných hodinách bola spotreba teplej vody na úrovni 7,34 % z celkovej mesačnej spotreby, celková merná spotreba tepla na prípravu teplej vody stúpla o 8,5 % za mesiac, za dodávku teplej vody počas jej 24-hodinovej dodávky zaplatia koneční spotrebitelia o 72,56 eura za mesiac viac. Cena vyrobeného a dodaného 1 m3 teplej vody pri 24-hodinovej dodávke stúpne o 0,98 eur/m3. Vzhľadom na nízku spotrebu teplej vody, vysokú mernú spotrebu tepla počas nočného cyklu a vekovú štruktúru obyvateľov domu je 24-hodinová dodávka teplej vody nehospodárna a vlastníci bytov ju zamietli.
  • Bytový dom na ulici Tatranská 1, 3, 5, 7, 9, 11: V nočných hodinách bola spotreba teplej vody na úrovni 6,36 % z celkovej mesačnej spotreby, celková merná spotreba tepla na prípravu teplej vody stúpla o 7,22 % za mesiac, za dodávku teplej vody počas jej 24-hodinovej dodávky zaplatia koneční spotrebitelia o 223,92 eura za mesiac viac. Cena vyrobeného a dodaného 1 m3 teplej vody pri 24-hodinovej dodávke stúpne o 0,81 eura/m3. Aj napriek nízkej priemernej spotrebe teplej vody za mesiac, značnom objeme vody v potrubnom systéme bytového domu a chýbajúcemu hydraulickému vyregulovaniu sa vlastníci bytov rozhodli pre jej 24-hodinovú dodávku.

Dodávka teplej vody mimo stanoveného času za rok 2014

S výsledkami experimentu prípravy a dodávky teplej vody boli vlastníci bytov v bytových domoch oboznámení na schôdzach vlastníkov bytov. Technickí zamestnanci správcu bytového domu – Stavebného bytového družstva v Banskej Bystrici – prítomným vysvetlili a zhodnotili namerané parametre a ich dopad na cenu tepla na prípravu teplej vody vo vyúčtovaní nákladov. Aj napriek niektorým negatívnym výsledkom sa vlastníci bytov v konkrétnych domoch rozhodli pre 24-hodinovú prípravu a dodávku teplej vody. Po doručení výsledkov dodávky teplej vody za rok 2014 od dodávateľa tepla som vykonal celkové zhodnotenie parametrov dodávky tepla na ohrev vody a množstva spotrebovanej studenej vody potrebnej na prípravu teplej vody za všetky zariadenia KOST vo vyššie uvedených bytových domoch pod správou SBD Banská Bystrica.

Obr. 1 Spotreba teplej vody podľa bytových vodomerov a merná spotreba tepla na jej ohrev za roky 2011 až 2014, bytový dom na ul. Bernolákova 1, Banská Bystrica

Obr. 1 Spotreba teplej vody podľa bytových vodomerov a merná spotreba tepla na jej ohrev za roky 2011 až 2014, bytový dom na ul. Bernolákova 1, Banská Bystrica

Pri zhodnotení som sa zameral najmä na bytové domy, ktoré mali odsúhlasenú nepretržitú prípravu a dodávku teplej vody. Z týchto bytových domov som vybral dva bytové domy, z ktorých jeden dosiahol najnižšiu mernú spotrebu tepla na ohrev vody a druhý dom mal naopak najvyššiu mernú spotrebu. Pretože KOST má inštalované určené merače dodaného tepla na ohrev vody a vodomer na meranie množstva spotrebovanej studenej vody na prípravu teplej vody s možnosťou odpočtu ich stavov prostredníctvom internetovej komunikácie, mohol som presne špecifikovať a vyhodnotiť dosiahnuté spotreby za každú hodinu počas dňa, týždňa, mesiaca a roka 2014. V zobrazených grafoch (obr. 1 a 2) sú uvedené dosiahnuté merné spotreby tepla na ohrev vody za roky 2011 až 2014 v bytovom dome na ulici Bernolákova 1, v ktorom sa dosiahla najnižšia merná spotreba tepla na ohrev vody, a v bytovom dome na ulici Golianova 2, 4, 6 s najvyššou mernou spotrebou tepla v mieste jej prípravy a spotreby.

Obr. 2 Spotreba teplej vody podľa bytových vodomerov a merná spotreba tepla na jej ohrev za roky 2011 až 2014, bytový dom na ul. Golianova 2, 4, 6, Banská Bystrica

Obr. 2 Spotreba teplej vody podľa bytových vodomerov a merná spotreba tepla na jej ohrev za roky 2011 až 2014, bytový dom na ul. Golianova 2, 4, 6, Banská Bystrica

Vyhodnotenie nameraných parametrov za rok 2014

Dodávateľ teplej vody a prevádzkovateľ KOST, spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a. s., zabezpečuje od konca októbra 2012 nepretržitú prípravu a dodávku teplej vody aj do bytových domov na Bernolákovej ulici č. 1 a na Golianovej ulici č. 2, 4, 6. Teplota teplej vody v dome na Bernolákovej ulici č. 1 je denne od 04:30 do 23:30 nastavená a udržiavaná na teplote +47 °C (t. j. aby prekročila minimálne +45 °C na výtoku u konečných spotrebiteľov) a v čase od 23:30 do 04:30 sa teplá voda ohrieva na teplotu +40 °C. V bytovom dome na Golianovej ulici č. 2, 4, 6 je požadovaná a nastavená teplota teplej vody od 4:30 do 23:00 taktiež na +47 °C a od 23:00 do 04:30 sa pripravuje teplá voda pre byty s teplotou +40 °C. V ďalších grafoch (obr. 3 a 4) je pre sledované domy znázornená spotreba studenej vody potrebná na prípravu teplej vody v jednotlivých mesiacoch roka 2014, pričom trendová krivka znázorňuje vypočítanú mernú spotrebu tepla na jej ohrev.

Obr. 3 Spotreba tepla na prípravu TÚV a merná spotreba na ohrev 1 m3 za mesiace január až december 2014, bytový dom na ul. Golianova 2, 4, 6

Obr. 3 Spotreba tepla na prípravu TÚV a merná spotreba na ohrev 1 m3 za mesiace január až december 2014, bytový dom na ul. Golianova 2, 4, 6

Namerané hodnoty a vypočítané údaje v tabuľke 1 okrem iných pozoruhodných parametrov poukazujú na skutočnosť, že príprava a spotreba teplej vody mimo jej stanoveného času je v bytovom dome na Bernolákovej ulici č. 1 stále hospodárna a racionálna. Výsledná hodnota mernej spotreby tepla spotrebovaného na ohrev 1 m3 teplej vody a tepla spotrebovaného na vyrovnanie straty teploty teplej vody pri jej cirkulácii v bytovom dome za mesiac január 2014 (75,66 kWh/m3) a za mesiac júl 2014 (70,49 kWh/m3) je veľmi priaznivá a je dokonca nižšia ako v iných bytových domoch s dodávkou teplej vody len v určenom čase. Komfort za nepretržitú dodávku teplej vody si nevyžiadal neprimerané zvýšenie množstva tepla potrebného na ohrev vody a na vyrovnanie cirkulačných strát rozvodu teplej vody. Minimálna spotreba teplej vody sa zisťovala od 01:00 do 02:00.

Tab. 1 Namerané hodnoty a stanovenie nákladov na nepretržitú dodávku, Bernolákova ul. 1

Tab. 1 Namerané hodnoty a stanovenie nákladov na nepretržitú dodávku, Bernolákova ul. 1

Obr. 4 Spotreba tepla na prípravu TÚV a merná spotreba na ohrev 1 m3 za mesiace január až december 2014, bytový dom na ul. Bernolákova 1

Obr. 4 Spotreba tepla na prípravu TÚV a merná spotreba na ohrev 1 m3 za mesiace január až december 2014, bytový dom na ul. Bernolákova 1

V bytovom dome na Golianovej ulici č. 2, 4, 6 sa nepretržitá dodávky teplej vody výrazne prejavila na zvýšení nákladov za jej dodávku a neúmerne vysokou hodnotou mernej spotreby tepla na ohrev vody. Pri tomto stave rozvodov teplej vody, množstva odberu teplej vody a demografického zloženia obyvateľov bytov nie je reálny predpoklad zníženia energetickej náročnosti prípravy teplej vody predovšetkým mimo vyhláškou stanoveného času jej dodávky. Z mnohých nameraných údajov (tabuľka 2) je zaujímavý údaj spotreby tepla na ohrev 0,1 m3 teplej vody a vyrovnanie straty teploty v júli 2014 v čase od 01:00 do 02:00 (96 kWh), pričom omnoho väčší dom na Bernolákovej ulici č. 1 spotreboval na rovnaké množstvo vody len 125 kWh tepla. Aj v tomto prípade nepretržitej prípravy a dodávky teplej vody platí pravidlo, že šetrením a nízkou spotrebou už pripravenej teplej vody sa jej cena pre konečného spotrebiteľa zákonite zvyšuje.

Tab. 2 Namerané hodnoty a stanovenie nákladov na nepretržitú dodávku, Golianova ul. 2, 4, 6

Tab. 2 Namerané hodnoty a stanovenie nákladov na nepretržitú dodávku, Golianova ul. 2, 4, 6

Záver

Ako teda možno zhodnotiť výsledky prípravy a dodávky teplej vody do bytových domov na Bernolákovej ulici č. 1 a Golianovej ulici č. 2, 4, 6 v Banskej Bystrici mimo stanoveného času? Z prezentovaných výsledkov je to veľmi jednoduché. Dodávka teplej vody ako tovaru alebo poskytnutej služby do bytového domu na Bernolákovej ulici č. 1 je stále hospodárna, racionálna a finančne primeraná. Vlastníci bytov za ponúkaný komfort 24-hodinovej dodávky teplej vody v konečnom rozpočítaní nákladov za dodané teplo nezaplatia viac ako v ostatných domoch, v ktorých sa síce realizovala decentralizácia prípravy teplej vody a začala sa jej príprava v mieste jej spotreby, ale tieto vykazujú vysoké cirkulačné straty. Medzi takéto domy patrí aj bytový dom na Golianovej ulici č. 2, 4, 6, v ktorom je dodávka teplej vody mimo stanoveného času nehospodárna a finančne neprimeraná.

Vlastníci bytov v tomto dome by mali na základe nameraných údajov prehodnotiť svoje rozhodnutie a dohodnúť sa na zrušení prípravy a dodávky teplej vody v nočnom čase. Primeranou náhradou za nepretržitú dodávku teplej vody by malo byť posunutie konca a začiatku ohrevu vody o jednu hodinu. Predpokladám, že opakovaný ohrev už raz ohriatej vody v rozvode domu pred jej dennou dodávkou pri nábehu nebude tak energeticky náročný ako spotrebované teplo na ohrev minimálneho spotrebovaného množstva teplej vody a vyrovnávanie cirkulačných strát počas jej nočnej dodávky. Ak sa v bytových domoch, teda aj v tomto dome, budú realizovať racionalizačné opatrenia smerujúce k zníženiu energetickej náročnosti, primerané náklady za dodávku teplej vody mimo stanoveného času môžu motivovať vlastníkov bytov k jej nepretržitej príprave a dodávke.

Text a obrázky | Jozef Buzaši

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

Komentáre