Partneri sekcie:

ESI bude presadzovať postupnosť opatrení na obnovu bytového fondu v SR

Úloha správcov a vlastníkov bytov v bytových a rodinných domoch, ktoré naliehavo potrebujú obnovu, účasť štátu na tvorbe relevantnej legislatívy a vytvorenie účinnejšieho systému komunikácie s verejnosťou bol okruh hlavných otázok, o ktorých v piatok diskutovali účastníci odborného fóra v Bratislave. Podujatie pripravil Ekonomický a sociálny inštitút (ESI), Slovenský zväz bytových družstiev (SZBD) a zastúpenie organizácie Friedrich Ebert Stiftung v SR.

Predseda SZBD Ján Majerník uviedol, že zväz, ktorý zastrešuje 95 členských organizácií, spravuje 280 000 bytov a pozná riziká v technickom stave bytového fondu. Dlhodobo presadzuje nutnosť komplexnej obnovy bytových domov, najmä postavených panelovou technológiou. Z týchto bytov dve tretiny boli prevedené do osobného vlastníctva ľudí, ktorí prejavujú nízku účasť pri riešení napr. možného zatepľovania v ich bytovom dome. „Najúčinnejším nástrojom na realizáciu komplexnej rekonštrukcie bytového domu je presviedčanie vlastníkov bytov, aby sa aj oni viac angažovali, aby sa im zlepšila kvalita bývania,“ povedal. Vlastníci, zdôraznil, by mali vo väčšom počte chodiť na schôdze organizované správcom bytového domu a aktívne vstupovať do diskusie o obnove bytového domu.

Naopak, lepšie skúsenosti s účasťou vlastníkov na obnove domu prezentoval podpredseda Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku v regióne Bratislava, Miroslav Takáč. „Obnova bytového fondu nie je ešte pre širokú verejnosť jasne čitateľný problém,“ povedal. Nejde o obnovu bytu jedného vlastníka, ale o obnovu spoločných častí bytového domu a na to je potrebné kolektívne rozhodovanie vlastníkov v bytovom dome. Vlastník bytu, zdôraznil, je zodpovedný za svoj majetok, ktorý je spoločný, a preto je málo účastníkov na domových schôdzach a nedokážu sa dohodnúť na projektoch obnovy. „Práve tam, kde už fungujú spoločenstvá vlastníkov bytov, sa už vlastníci bytov dokážu spojiť, účasť na schôdzach je vyššia a dohodnú sa na obnove,“ konštatoval Takáč.

„Obnova bytového domu,“ povedal pre TASR riaditeľ ESI Jaroslav Volf, „nie je problém jedného rezortu či len vlastníkov bytov, ale je to celospoločensky prierezový problém, ktorý môže mať rad negatívnych dôsledkov v oblasti bezpečnosti, sociálnej a zdravotnej, ktorým treba predchádzať.“ Výsledky diskusie chce predniesť na Úrade vlády SR a podporovať zadanie úlohy o tejto problematike pre tím ľudí. „Ja sa budem snažiť, aby takýto tím v krátkom čase vznikol a pripravil návrhy tak, aby sa obnova bytového fondu stala už v najbližšom čase prioritou tejto vlády,“ oznámil Volf.

Zdroj: TASR

KategórieObnova bytových domov