Čo nepodceniť pri výmene okien v bytovom dome?

Bytový dom Malacky
Zdroj: Inoutic Deceuninck

Nové okná by mali spĺňať predpísané tepelnotechnické a zvukovoizolačné vlastnosti. Zároveň je potrebné, aby sa pri ich montáži dodržali normou predpísané postupy.

Aké hlavné kritériá by mali vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov zohľadniť pri výbere okien v rámci obnovy bytového domu?
Pri výbere okien by sa vlastníci bytov mali zamerať najmä na tepelnoizolačné vlastnosti, zvukovú nepriezvučnosť, odolnosť proti zatekaniu, tesnosť okien či typ a kvalitu zasklenia. Najčastejšie si majitelia bytových domov volia okná s plastovými profilmi, ktoré bránia úniku tepla o 30 až 40 % lepšie ako staré drevené okná, a tak pomôžu ušetriť výdavky za vykurovanie.

Pri výbere okien v rámci obnovy bytového domu je veľmi dôležité, aby vlastníci bytov dali prednosť kvalitnému výrobcovi s certifikátom a dlhoročnými skúsenosťami. Okná musia mať dobré tepelnoizolačné vlastnosti, t. j. v zimnom období by mali zabezpečiť čo najnižšie tepelné straty, v letnom období by zas mali prepúšťať do interiéru viac svetla, ale málo tepelnej energie.

Značnú časť plochy plášťa budovy tvorí zasklenie otvorových konštrukcií. Od počtu sklenených tabúľ, ich hrúbky, materiálu dištančného rámčeka a inertného plynu, ktorým sú medzery medzi jednotlivými tabuľami zasklenia vyplnené, závisia tepelnoizolačné vlastnosti zasklenia.

Súčiniteľ prechodu tepla Ug pri dvojsklách sa pohybuje v rozpätí 1,0 až 1,1 W/(m2 . K). Špičkové profilové systémy sú však predurčené na používanie trojskla, ktoré má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, hodnota
Ug = 0,6 až 0,8 W/(m2 . K).

Pre byty na vyšších poschodiach, ktoré sú vystavené väčším nárazom vetra a dažďa, sa odporúčajú okná s profilom so stredovým tesnením a so zasklením s vyššou hodnotou zvukovej nepriezvučnosti. Majitelia bytov na prízemí zas ocenia väčšiu bezpečnosť, ktorú možno vyriešiť bezpečnostným zasklením, ale aj bezpečnostnými prvkami integrovanými v kovaniach okien.

Aké sú predpísané vlastnosti okien v súlade s platnými normatívnymi a technickými predpismi?
Výrobca okien je povinný v zmysle nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011 vystaviť „vyhlásenie o parametroch“, v ktorom sú uvedené predpísané vlastnosti okien.

Na základe týchto vlastností je možné urobiť výber okien v zmysle požiadaviek zákazníka (súčiniteľ prechodu tepla, hodnota zvukovej nepriezvučnosti), prípadne navrhnúť okná podľa ich umiestnenia (prievzdušnosť, vodotesnosť, odolnosť proti zaťaženiu vetrom).

Pri oknách obnovovaných budov musí byť hodnota súčiniteľa prechodu tepla Uw ≤ 1,7 W/(m2 . K). Ak to je funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné, obnovované (vymieňané) okná musia spĺňať požiadavku platnú pre nové budovy, t. j. Uw ≤ 1,0 W/(m2 . K).

Prečo je okrem vhodného typu okien dôležitá aj ich správna montáž?
Ani okno s vynikajúcimi tepelnoizolačnými alebo zvukovoizolačnými vlastnosťami nezabezpečí očakávaný výsledok, ak nie je správne namontované. Okno bude spoľahlivo brániť úniku tepla iba v prípade, ak bude správne osadené do obvodovej steny.

Napríklad nedokonalé vyrovnanie rámu alebo nekvalitné vyplnenie a utesnenie okenných škár znižuje následne izolačné schopnosti okna alebo je príčinou nadmernej kondenzácie. Montážna firma musí dbať aj na správne umiestnenie kotviacich prvkov a výber kotviaceho materiálu, ktorý závisí od typu ostenia.

Základným predpokladom úspechu je dostatočná príprava. Projektová dokumentácia (najlepšie od projektanta) by mala zahŕňať aj riešenie tzv. pripojovacej škáry, čo je oblasť medzi rámom okna a stavebnou konštrukciou (ostením, nadpražím), a to po celom jeho obvode, teda aj v parapetnej časti.

Detaily pre návrh riešení pripojovacej škáry a požiadavky kladené na realizáciu vlastnej montáže sú uvedené v STN 73 3134: 2014: Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie.

Pri montáži okien sa odporúča uprednostniť montáž „na pásky“ pred montážou iba s použitím montážnej peny. V prípade obnovy, keď sa pôvodné okno nahrádza novým, je však použitie „pások“ obzvlášť problematické. Je takmer nemožné, aby sa pri demontáži okna nepoškodilo existujúce ostenie. Na trhu však existuje celý rad riešení, ktoré možno kombinovať.

Aj takúto situáciu možno teda vhodnou voľbou použitých materiálov vyriešiť tak, aby bol zákazník spokojný. Realizovať montáž okien iba s použitím montážnej peny a nadväzujúce stavebné práce (napr. zateplenie ostenia) vykonávať až s dlhším časovým odstupom je snáď tým najhorším riešením.

Na čo by si mali dať vlastníci bytov z hľadiska montáže pozor?
Pri montáži nových okien by vlastníci bytov mali sledovať viac vecí. Ak pri odstraňovaní starého okna a búraní vzniknú v ostení hrubé nerovnosti alebo vypadnú časti muriva, je potrebné tieto nerovnosti opraviť a ostenie vyrovnať, aby sa mohla pripojovacia škára správne utesniť. Nepodceňujte spevnenie a vyrovnanie ostenia aj za cenu toho, že okná nebudú namontované za jeden deň!

Zásadný význam pre bezchybnú funkčnosť a dlhú životnosť okien má správne umiestnenie okna do pripraveného stavebného otvoru, a to pomocou vodováhy a klinov, ktorými sa vyrovná do správnej polohy. Potom sa rám okna upevní pomocou kotiev a skrutiek do otvoru. Umiestnenie a vzdialenosť kotviacich bodov uvádza STN 73 3134: 2014.

Ak je zvolená montáž „na pásky“, po ukotvení okna sa tieto tesniace pásky aplikujú do stavebného otvoru. Montážnici si musia postrážiť správne umiestnenie pásky na interiérovej a exteriérovej strane – páska musí byť parotesná z vnútornej strany a vodotesná z vonkajšej strany.

V prípade použitia tzv. komprimačnej expanznej pásky treba overiť, či do interiéru smeruje správna časť. Parapety sa často podceňujú, ale výsledkom nedostatočne či nevhodne riešenej tepelnej izolácie je tepelný most pod parapetnou časťou okna a zamŕzanie v tejto časti počas zimných mesiacov.

Už pri návrhu montáže okna treba zvoliť vhodné riešenie konkrétneho prípadu, a to tak, aby sa zabezpečila dostatočná tepelná izolácia spodnej pripojovacej škáry (napr. extrudovaný polystyrén umiestnený po celej šírke parapetnej časti, špeciálne podkladové profily s vysokou izolačnou schopnosťou a pod.).

Výška podkladového profilu okenného rámu sa musí zvoliť tak, aby sa pod parapetom mohla zhotoviť tepelná izolácia a hydroizolácia a aby sa mohol zabezpečiť minimálny spád hornej plochy parapetu od okna. Osadenie vnútorného parapetu nesmie porušiť parotesnú fóliu.

Hĺbka vnútorného parapetu by mala byť zvolená tak, aby výrazne nepresahovala cez radiátor umiestnený pod oknom a nebránila tak prúdeniu vzduchu v zimnom období. Presah prednej hrany vonkajšieho parapetu cez lícnu časť omietky musí byť minimálne 30 mm a odporúčaný sklon by mal byť viac ako 3°.

Ukončenie parapetu na boku ostenia musí byť vyhotovené tak, aby nedochádzalo k zatekaniu vody pod parapet a k poškodeniu omietky. Zároveň je potrebné myslieť aj na tepelnú rozťažnosť oplechovania parapetu.

Pri prefabrikovaných kovových alebo plastových parapetoch sa používajú systémové koncovky parapetu, ktoré bezpečne odvedú vodu a zabránia zatečeniu pod parapet. Pri klampiarsky realizovaných parapetoch treba bočný lem vhodne utesniť na ostení, napríklad akrylátovým alebo polyuretánovým tmelom so zohľadnením možnej tepelnej dilatácie parapetu.

Pred finálnou murárskou úpravou sa kontroluje dotesnenie drobných škár v mieste kotviacich prvkov. Škáry by mali byť utesnené vhodným tmelom. Napojenie ostenia na profil by sa navyše malo realizovať APU lištami, ktoré zabezpečia čistý a bezchybný prechod medzi omietkou a okenným profilom a zároveň ochránia profil proti poškriabaniu pri aplikácii omietky.

V žiadnom prípade nesmie byť omietka priamo natiahnutá cez profil. Pri dilatácii okna by okamžite popraskala. Na záver by montážna firma mala strhnúť ochranné fólie z rámov a krídel okien. Z dôvodu kontroly výrobku je vhodné odstrániť ochranné fólie ešte pred podpísaním preberacieho protokolu.

Ak by ich odstraňovali vlastníci bytov a nebytových priestorov, napr. až po vymaľovaní, a zistili by nejaké závažné poškodenie profilu, bude už reklamácia náročnejšia. Pásky by aj tak na okne nemali byť dlhšie ako tri mesiace, pretože potom ich možno odstrániť len veľmi ťažko.

Prečo sa odporúča vymeniť všetky okná naraz ešte pred zhotovením zateplenia obvodového plášťa bytového domu?
Okná sa odporúča vymeniť tesne pred zateplením obvodového plášťa bytového domu. Ak sa okná vymenia po zateplení obvodových stien, môže sa poškodiť tepelná izolácia ostenia (bočná stena pri okne) a nadpražia (horná časť nad oknom).

Takisto sa môže poškodiť aj tepelnoizolačný systém a samotný styk konštrukcie okna s tepelnou izoláciou a omietkou už nikdy nebude zhotovený ideálne. Ak sa porucha prejaví, napríklad zatekaním, môžu vzniknúť problémy so zárukou na stavebné práce.

Ak sa však výmena okien realizuje skôr bez následného zateplenia obalových konštrukcií bytového domu, môže pri zníženej výmene vzduchu narastať vlhkosť v interiéri domu, čoho dôsledkom je výskyt plesní v oblasti tepelných mostov.

Neprehliadnite: 3 tipy na zateplenie odolné voči mechanickému poškodeniu

Do akej miery ovplyvní výmena starých okien za nové energetickú hospodárnosť bytového domu?
Významnou obnovou, ktorá zahŕňa zároveň výmenu okien, zateplenie obvodových stien budovy, strechy, prípadne stropu nad nevykurovaným suterénom alebo vstupným podlažím, možno znížiť potrebu tepla na vykurovanie aj o viac ako 50 %.

Ak chceme zlepšiť energetickú hospodárnosť domu, zvyčajne je jedným z prvých opatrení práve výmena okien, ktoré sa významne podieľajú na celkovej energetickej bilancii bytového domu. Optimalizovať energetickú hospodárnosť budovy v zmysle platnej normy možno iba oknami s dostatočnými technickými parametrami.

Čo s obnovou otvorových výplní v schodiskovom priestore?
Pri oknách v schodiskovom priestore existujú dva spôsoby obnovy. Vybrať si môžete buď celozasklenú konštrukciu, alebo konštrukciu s murovaním. Čo sa týka prvého konštrukčného vyhotovenia, ide o výrazne jednoduchšiu výmenu okien za nové, pri ktorej sa jednotlivé plastové časti osadia na podestu.

Druhým spôsobom je konštrukcia s murovaním, ktorá spočíva vo výmene kovovej konštrukcie za novovymurované ostenia s osadením plastových okien. Výhodou je väčšia úspora tepla na vykruovanie a celistvý obvodový plášť. Montáž je však náročnejšia. V obidvoch prípadoch je potrebné obnovu riešiť s projektantom prípadne statikom, pretože často dochádza k zásadným stavebným zásahom.

Petr Sýs technický manažér Inoutic
Petr Sýs
Technický a produktový manažér spoločnosti Inoutic/Deceuninck |
Text: spracované v spolupráci s firmou Inoutic/Deceuninck
Foto: Inoutic/Deceuninck

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 2/2019.