Partneri sekcie:
  • PRESBETON

Študentský projekt: Extrémne športy pri Kuchajde

studentsky projekt extremne sporty pri kuchajde

V súčasnosti sa extrémne športy tešia rastúcej pozornosti. Aktívna forma rekreácie je stále viac propagovaná ako zdravý životný štýl. Architekt Andrej Jáchim sa sám aktívne venuje výkonnostnému športu, preto bola voľba témy jeho diplomovej práce v podstate jednoznačná.

Andrej Jáchim najprv riešil urbanistický koncept: „V rámci preddiplomovej práce som urbanisticky transformoval aj priľahlé územie: Železničnú stanicu Bratislava-Nové Mesto, okolie jazera Kuchajda, športový areál Pasienky a Tehelné pole. Najväčším problémom zadaného územia bola frekventovaná Tomášikova ulica. Ak som chcel vytvoriť z Kuchajdy rekreačnú oblasť s možnosťou športového vyžitia, hluk z rušnej komunikácie bolo treba eliminovať.

Rozhodol som sa cestu zastrešiť a zacloniť zemným násypom, čo mi zároveň umožnilo vytvoriť premostenie ponad jazero v podobe lávky s vyústením pred vchod do eXtreme centra. Okolie objektu som doplnil druhovo podobnými prevádzkami ako v interiéri s vlastnými šatňami a vstupom. Mali by sa využívať v letnej sezóne. Zážitkový areál sa nachádza medzi navrhovaným objektom eXtreme centra a Trnavskou ulicou. Z východu je krytý navrhovaným velodrómom a zo západu objemom futbalového štadióna. Okrem parku riešenie dotvára aj chýbajúce cyklistické chodníky, bežecké trate a letné kúpalisko.“

Skydiving aj jaskyne
„V rámci dispozičného riešenia som sa riadil súčasným trendom. Vzhľadom na náročné kritériá podobných zariadení sa jednotlivé prevádzky združujú do komplexov extrémnych športov. Následkom je síce mierny pokles intimity daných záujmových skupín, ale tieto objekty sa transformujú na ekonomicky udržateľné prevádzky, ktoré sa tešia veľkej popularite. Stavba je z hľadiska funkčno-prevádzkového riešenia delená na dve časti. Prvú tvorí nos s nástupom. Obsahuje foyer so skydivingovou trubicou, stravovacím zariadením, šatňami, administratívou, potápačským klubom, vodným svetom a bodovo inštalovanými simulátormi na extrémne športy.

Druhá časť skrýva v podzemí parkovacie plochy s kapacitou 384 parkovacích miest, ktoré slúžia aj ako záchytné parkovisko priľahlého rekreačného areálu Kuchajda – Pasienky. V jej nadzemnej časti sa nachádza pasáž a priestor hlavnej haly, kde sú v troch bazénoch navrhované prevádzky lezeckého centra, lanového centra, trampolínové skákanie a gymnastická príprava, skate a bike centrum, jaskyňový systém a bufet pre športovcov,“ vysvetľuje mladý architekt priestorové rozdelenie jednotlivých prevádzok v rámci centra a k architektúre dodáva: „Architektonické riešenie navrhuje tvarovanie fasády a strešnej roviny podľa prevládajúcich vetrov a zohľadňuje využitie prúdenia na vytváranie energie pomocou vzdušných turbín inštalovaných v hrebeni strechy.

Súčasťou riešenia a ekonomickej udržateľnosti stavby je integrácia progresívnych technológií. Okrem veterných turbín sú to tepelné čerpadlá, rekuperačné jednotky, prirodzené vetranie, solárne panely na streche a iné. Zasklená fasáda je tvarovaná tak, aby sa zabránilo prílišnému oslneniu interiéru a dizajnovo je doplnená drevenými lamelami. Z konštrukčného hľadiska ide o kombináciu železobetónového skeletu v suteréne (parkoviská) a železobetónových stĺpov, na ktoré je ukotvená konštrukcia strechy z oceľových priehradových nosníkov s trojuholníkovým prierezom, ktoré sú spojené väznicami z oceľovej priehradoviny.“

Nový pohľad na Kuchajdu
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD., vedúca diplomovej práce o centre exrémnych športov uviedla: „Netradičné zadanie tohoročnej diplomovej práce predpokladalo návrh multifunkčného záujmového komplexu s atraktívnymi aktivitami celomestského významu so zameraním na šport, relax a aktívne trávenie voľného času s celoročným využitím. Malo zohľadňovať nároky nielen zadaného rozsiahleho funkčného zámeru, ale aj reagovať na situovanie komplexu v kontaktnom území s vodnou plochou jazera Kuchajda. Autorom predložená architektonická štúdia ponúka nové urbanistické riešenie celého nadväzujúceho územia s inovatívnym pohľadom na možnosť riešiť bezkolízny prístup predovšetkým od Železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto lávkou pre peších ponad vodnú plochu.


Zároveň vytvára architektonicky atraktívny (objemom, kompozíciou aj dizajnom) multifunkčný komplex so širokou ponukou netradičných zážitkových športových aktivít a bežne nedostupných pohybových činností, podporujúcich rozvoj extrémnych adrenalínových športov. Verím, že autor svojím návrhom podnieti zvedavosť takú charakteristickú pre profesiu architekta a vyvolá záujem o získanie nových informácií z portfólia dnes hlavne mladšou generáciou vyhľadávaných športových aktivít. Môj názor je, že aj Andrej Jáchim, jeden z mnohých tohoročných absolventov, naplní očakávania vyjadrené slovami dekanky Fakulty architektúry STU doc. Ing. arch. Lubice Vitkovej, PhD.: „Cieľom našej fakulty je vychovávať komplexných architektov, ktorí tvoria s invenciou, s empatiou k prostrediu a užívateľom, pričom poctivo zvládajú racionálne jadro tvorby a remeslo projektovania.“ (cit. dekanka Fakulty architektúry, In: ASB, 26. 10. 2011, Anketa: Výchova mladých architektov na Slovensku)

TEXT: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD., Ing. arch. Andrej Jáchim, Redakčná úprava    Mária Nováková
Vizualizácie a dokumentácia: Ing. arch. Andrej Jáchim

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

Komentáre