Partner sekcie:
  • CAD Studio

Synagóga, Lučenec

image 90933 25 v1

Objekt lučenskej synagógy patrí medzi vrcholné projekty architekta Lipóta Baumhorna. Využíva novátorské prostriedky svojej doby, betónovú skeletovú konštrukciu prekrytú klasickou štukovou výzdobou.

Kultúrno-historickú hodnotu stavby tvorí jej celkovo zachovaná hmota, komponovaná v duchu byzantskej sakrálnej architektúry, pomerne prísne geometricky rytmizovaná ako vertikálne, tak aj horizontálne. Dynamizmus sa prejavuje len v drobnejších výzdobných prvkoch a v tektonickej gradácii fasády. Cieľom regenerácie historickej podstaty synagógy (z hľadiska reštaurovania) bolo prinavrátenie do čo najautentickejšej podoby, tvarovej a farebnej jednoty v súlade s historickým výrazom z doby vzniku. Toto bolo dosiahnuté rešpektovaním primárneho tvaroslovia a odstránením sekundárnych zásahov spolu s odstránením príčin porúch (ochrana pred vlhkosťou, zrážkovou vodou a ďalšími poveternostnými vplyvmi). Reštaurovanie sa realizovalo v rozsahu architektúry zachovanej hmoty hlavných ozdobných fasád, ako aj interiéru.

Projektant architektonickej časti: Ing. Zsolt Papp
Projektant prevl. odbornej časti: Mgr. art. Miroslav Janšto (reštaurátor), Ing. Jozef Začka (ZJ statik, s. r. o.)
Hlavný zhotoviteľ: KOLEK, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Milan Mrva
Stavebník: mesto Lučenec
Dozorná činnosť: Ivan Solymosi
Celkové investičné náklady (bez DPH): 2,2 mil. €
Čas výstavby: 05/2015 – 10/2015

Ocenenia:
Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2016
Cena Únie miest Slovenska

Foto: Tibor Škandík