Partneri sekcie:

Synagóga, Lučenec

image 90933 25 v1

Objekt lučenskej synagógy patrí medzi vrcholné projekty architekta Lipóta Baumhorna. Využíva novátorské prostriedky svojej doby, betónovú skeletovú konštrukciu prekrytú klasickou štukovou výzdobou.

Kultúrno-historickú hodnotu stavby tvorí jej celkovo zachovaná hmota, komponovaná v duchu byzantskej sakrálnej architektúry, pomerne prísne geometricky rytmizovaná ako vertikálne, tak aj horizontálne. Dynamizmus sa prejavuje len v drobnejších výzdobných prvkoch a v tektonickej gradácii fasády. Cieľom regenerácie historickej podstaty synagógy (z hľadiska reštaurovania) bolo prinavrátenie do čo najautentickejšej podoby, tvarovej a farebnej jednoty v súlade s historickým výrazom z doby vzniku. Toto bolo dosiahnuté rešpektovaním primárneho tvaroslovia a odstránením sekundárnych zásahov spolu s odstránením príčin porúch (ochrana pred vlhkosťou, zrážkovou vodou a ďalšími poveternostnými vplyvmi). Reštaurovanie sa realizovalo v rozsahu architektúry zachovanej hmoty hlavných ozdobných fasád, ako aj interiéru.

Projektant architektonickej časti: Ing. Zsolt Papp
Projektant prevl. odbornej časti: Mgr. art. Miroslav Janšto (reštaurátor), Ing. Jozef Začka (ZJ statik, s. r. o.)
Hlavný zhotoviteľ: KOLEK, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Milan Mrva
Stavebník: mesto Lučenec
Dozorná činnosť: Ivan Solymosi
Celkové investičné náklady (bez DPH): 2,2 mil. €
Čas výstavby: 05/2015 – 10/2015

Ocenenia:
Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2016
Cena Únie miest Slovenska

Foto: Tibor Škandík