Projekt Vydrica s národnou kultúrnou pamiatkou Vodná veža.

Vodná veža v bratislavskom podhradí bude moderným mestským priestorom

Víťazom architektonickej súťaže na budúcu podobu areálu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža v majetku magistrátu je návrh slovenského štúdia Superatelier.

Porota posúdila prezentácie od 7 slovenských a českých ateliérov a jednomyseľne ho označila ako najlepší. Vyhlásenie architektonickej súťaže bolo požiadavkou magistrátu zakotvenou v Memorande o spolupráci s developerom Vydrica Development z roku 2020 . Magistrát je vlastníkom samotnej historickej pamiatky a pozemkov.

Podľa porotcov víťazný návrh najlepšie prepája objekty historickej pamiatky s jej bezprostredným okolím, ale aj s projektovanou ďalšou zástavbou nového podhradia. Porota ocenila aj potenciál návrhu vyvolať u budúcich návštevníkov a užívateľov pozitívne emócie a chuť objavovať.

Hlavným elementom víťazného návrhu je kruh, ktorý prepája pamiatku s verejnými priestormi v okolí. Kruhové vymedzenie s lávkou umožňuje vnímanie areálu z viacerých uhlov pohľadu. Z hľadiska prezentácie archeologického areálu je pozitívom návrhu otvorenosť voči okolitému prostrediu, prirodzené smerovanie pohybu aj v zásade neutrálny architektonický výraz pavilónu. Pamiatka je integrovaná do mesta a stáva sa funkčným a plnohodnotným mestským priestorom.

„Navrhované riešenie predstavuje symbolický odkaz ako žiť a spolunažívať s pamiatkou, ale zároveň si celý priestor zachováva ľudskú mierku. Pamiatka tu predstavuje ústrednú kvalitu, ku ktorej sa celý priestor vzťahuje. Obkolesenie dominantným prvkom vytvára množstvo zákutí, ktoré spolu s kvalitne zvládnutými trasami, priechodmi a lávkami prirodzene lákajú človeka preskúmať celý priestor,“ hovorí k celkovému konceptu predseda poroty, architekt a člen Českej komory architektov Jiří Buček.

Pri objekte Vodnej veže autori zvolili riešenie v podobe zváraných oceľových sietí, ktoré náznakovo dotvárajú objem a tvar pôvodného historického objektu. Podobné riešenia sa využívajú pri prezentáciách pamiatok v zahraničí, keďže približujú historické objekty spôsobom atraktívnym pre dnešného návštevníka.

Súťaž - Vodná veža v Bratislave
Súťaž – Vodná veža v Bratislave | Zdroj: Superatelier

Areál bude ústredným bodom

Cieľom súťaže bolo zmysluplné začlenenie areálu Vodnej veže do novej mestskej štruktúry a vytvorenie atraktívneho miesta so spoločensko-kultúrnou funkciou, ktorého súčasťou bude sprístupnené archeologické nálezisko.

Riaditeľ sekcie verejných priestorov Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB) Roman Žitňanský  povedal, že areál a okolie Vodnej veže boli ešte donedávna skôr solitérom uprostred nie veľmi udržiavaného okolia, čo dlhodobo degradovalo jej historický význam.

Novou výstavbou má Vodná veža jedinečnú šancu sa opätovne začleniť do urbanistického kontextu a dostať na miesto, ktoré jej právom prináleží. Jeho centrálna poloha uprostred novej urbanizácie ho predurčuje na významovo ústredný bod v celom území. „Zároveň bude veľkou výzvou pre architektov, aby jej prepojením s novovznikajúcou sieťou uličných a verejných priestorov nevytvorili fyzickú a mentálnu bariéru v novodobom urbanizme, ale pomocou novodobých prostriedkov vytvorili historickú a urbanistickú záplatu, ktorá prepojí históriu s budúcnosťou a prírodnú krajinu s urbanizovaným prostredím,“ vysvetlil Žitňanský.

Koncept uzavretej lokality je prekonaný

Dôležitosť revitalizácie areálu Vodnej veže aj potrebu vzniku kvalitného kultúrno-spoločenského priestoru vníma aj starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Starostka ocenila, že v hodnotení zaznel aj hlas Starého Mesta. Je to dôležité, pretože ide o prepojenie historickej pamiatky s novou výstavbou, čo je vždy veľmi citlivá vec.

Podľa členky poroty za mestskú časť Martiny Majorošovej, ktorá je vedúcou referátu územného plánu a rozvoja a zároveň pôsobí aj ako pedagogička na Stavebnej fakulte STU, súťaž priniesla viaceré zaujímavé pohľady na budúci vzhľad areálu.

V roli experta poroty pôsobil v súťaži aj riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel. Podľa jeho slov, prezentácia archeologického náleziska Vodná veža bola pripravená v 80.rokoch minulého storočia podľa vtedy platných metodických kritérií. „Koncept uzavretej lokality, určenej iba na edukačné účely, sa však ukázal ako málo životaschopný. Preto bolo potrebné v súčasnosti predstaviť nový koncept prezentácie pamiatky s použitím moderných technológií, založený na princípe otvorenosti voči širokému okoliu.“

Súťaž - Vodná veža v Bratislave
Súťaž – Vodná veža v Bratislave | Zdroj: Superatelier

 O súťaži na budúcu podobu Vodnej veže

Vodná veža je jednou z najstarších historických pamiatok Bratislavy – jej najstaršie časti sa datujú do 2.-11. storočia nášho letopočtu. Hlavnou ideou obnovy je vznik verejného priestoru, ktorý bude dejiskom kultúrnych podujatí, s čím sa spája predpokladaný vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra.

Zadanie a podmienky súťaže boli pripravené v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, s Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Staré Mesto a konzultované s MIB. Súťažné návrhy hodnotila odborná porota, v ktorej boli zástupcovia MIB, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, architekti a urbanisti so skúsenosťami zo Slovenska aj zahraničia a experti z Krajského pamiatkového úradu a Mestského ústavu ochrany pamiatok.