Ukončenie rokovaní so záujemcami o kúpu
Galéria(2)

Ukončenie rokovaní so záujemcami o kúpu

Ako sme nedávno uviedli v oznámení č. 228, spoločnosť H + H International A/S kontaktovali viacerí záujemcovia o kúpu akcií vrátane spoločnosti Goldman Sachs Capital Partners & PAI Partners, ktorá predložila aktualizovanú ponuku 67,50 DKK za akciu. Súčasťou tejto ponuky bolo viacero podmienok.

Po rokovaniach so zástupcami spoločnosti Goldman Sachs Capital Partners & PAI Partners a po vyhodnotení jej aktualizovanej ponuky predstavenstvo spoločnosti H + H International A/S dospelo k názoru, že podmienky, na ktoré je viazaná ponuka, pre akcionárov predstavujú príliš veľké riziko, pretože ponúkaná cena nevyjadruje hodnotu spoločnosti pri zohľadnení jej novej stratégie rozvoja a rozšíreného programu efektívnosti, ktorý iniciovalo predstavenstvo spoločnosti a ktorého účinok sa prejaví v roku 2011 (pozri čiastkovú finančnú správu spoločnosti za 3. štvrťrok 2010). Skupina podielnikov s väčším počtom akcií, s ktorou predstavenstvo spoločnosti H + H International A/S diskutovalo, vyjadrila rovnaký názor. Na základe týchto skutočností sa predstavenstvo spoločnosti rozhodlo ukončiť rokovania so spoločnosťou Goldman Sachs Capital Partners & PAI Partners.

Ďalšie spoločnosti vyjadrili svoj záujem oveľa menej konkrétne a spoločnosť H + H International A/S sa s nimi už nekontaktovala.

Anders C. Karlsson
predseda predstavenstva

Zdroj: H + H International A/S