Slovenské výrobky dokážu obstáť aj v medzinárodnej konkurencii (profil spoločnosti DURISOL-STAV, spol. s r. o.)
Galéria(5)

Slovenské výrobky dokážu obstáť aj v medzinárodnej konkurencii (profil spoločnosti DURISOL-STAV, spol. s r. o.)

V čase nedostatku stavebného materiálu v Európe po II. svetovej vojne sa dostal do povedomia verejnosti nový stavebný systém, ktorý ani dnes ešte nepovedal svoje posledné slovo. O pozoruhodných vlastnostiach tvaroviek Durisol, ale aj o súčasnej vyspelosti slovenských firiem a ich medzinárodných ambíciách sme sa porozprávali s Ing. Antonom Viazankom, riaditeľom spoločnosti DURISOL-STAV, spol. s r. o.Verejnosť vníma Durisol ako stavebný materiál oveľa menej intenzívne než napríklad tehlu či pórobetón. Preto niekoho môže prekvapiť, že štiepkocementové tvarovky sa vyrábajú vyše 70 rokov…

Stavebný materiál Durisol bol vyvinutý a patentovaný v Holandsku už v roku 1934. Postupne viaceré firmy odkúpili licencie na jeho výrobu, a tak sa tento materiál rozšíril do mnohých štátov po celom svete. Dnes ho poznajú v USA, Kanade, Japonsku, Izraeli, Afrike a prakticky v celej Európe. V roku 1955 získala licenciu rakúska spoločnosť Durisol-Werke, ktorá spustila výrobu v meste Wels neďaleko Linzu. Neskôr musela reagovať na veľkú stavebnú aktivitu v Dolnom Rakúsku, preto sa presťahovala do Achau pri Viedni, kde sídli doteraz a vyrába najmä klasické durisolové tvarovky. Druhý závod v štajerskom Mauterne sa špecializuje na výrobu protihlukových tvaroviek a celých protihlukových stien, ktoré dodáva aj s montážou. Spoločnosť Durisol-Werke vstúpila na slovenský trh v roku 1991 a založila tu v spolupráci so Západoslovenskými lesmi, š. p., firmu Durisol-Stav, spoločnosť s ručením obmedzeným. V Bratislave čoskoro vznikol výrobný areál, v ktorom sa výroba tvaroviek spustila v roku 1992. Neskôr rakúsky partner odkúpil podiel Západoslovenských lesov a stal sa tak stopercentným vlastníkom našej spoločnosti Durisol-Stav, spol. s r. o.

Nakoľko vstupuje materská spoločnosť do vašich strategických rozhodnutí? Necháva vám dostatočný priestor na realizovanie vlastných predstáv o formovaní firmy?

Pred desiatimi rokmi bol dohľad nad firmou zo strany materskej spoločnosti veľmi silný, v podstate každý zápis z porady, každý jeden dokument sa prekladal do nemčiny. Dnes sa prekladá už len minimum dokumentov, pretože postupne sa medzi nami vytvorila vzájomná dôvera. Materská spoločnosť zasahuje do našej činnosti čoraz menej, necháva nám veľkú samostatnosť a zbytočne neodčerpáva nami vytvorený zisk, ktorý takto môžeme investovať do ďalšieho rozvoja firmy. Aj preto sme napríklad dokázali z vlastných prostriedkov financovať nové skladové priestory a z prevažnej časti aj výstavbu novej výrobnej haly a nepotrebovali sme sa zaťažiť úverom z banky.

Samozrejme, takýto otvorený vzťah funguje len vtedy, pokiaľ vývoj firmy napreduje správnym smerom a dokážeme materskú spoločnosť presvedčiť o dobrej kondícii vysokou kvalitou našej práce a priaznivými obchodnými výsledkami. Každodenná tvrdá práca sa pretavila aj do hospodárskeho výsledku, takže nám nerobí problém dokázať materskej firme, že si dôveru a samostatnosť zaslúžime. Sme relatívne malá spoločnosť, zamestnávame len 10 technicko-hospodárskych pracovníkov a ďalších 17 zamestnancov vo výrobe. Z hľadiska organizácie práce a podielu dosiahnutých výsledkov na jedného zamestnanca sa však nebojíme porovnávať ani s najväčšími spoločnosťami pôsobiacimi v stavebnom sektore na Slovensku.

Produkujete rovnaký sortiment ako vaša materská spoločnosť alebo prispôsobujete výrobu potrebám domáceho trhu?

Po spustení výroby v roku 1992 sa náš sortiment prakticky zhodoval s portfóliom výrobkov materskej spoločnosti, postupne sa však ukázalo, že oba trhy sa od seba navzájom odlišujú. Kým v Rakúsku sa Durisol používa prevažne na výstavbu väčších objektov, ako sú bytové domy, či dokonca výškové budovy, na Slovensku prevláda individuálna výstavba rodinných domov. Preto sa naša sortimentná skladba postupne zmenila v prospech durisolových tvaroviek s väčším zateplením, ktoré vykazujú vysoký tepelný odpor. Individuálni investori na nich ocenia najmä fakt, že domy postavené z týchto tvaroviek už netreba zatepľovať.

Čo podľa vás spôsobuje rozdiely v preferenciách rakúskych a slovenských investorov?

Základný rozdiel je v tom, že v Rakúsku sa Durisol objavil už v povojnovom období ako reakcia na nedostatok stavebného materiálu. Projektanti i stavebníci s ním teda majú dlhoročné skúsenosti a práca s týmto systémom sa vyučuje na školách a univerzitách. V povedomí rakúskej verejnosti je Durisol ako stavebný materiál vžitý, dá sa povedať, že už niekoľko generácií, a hneď od začiatku sa veľmi dobre ujal, pretože na svoju dobu dosahoval bezkonkurenčné tepelnoizolačné vlastnosti. Dnes sa na tepelnú izoláciu kladie omnoho väčší dôraz a konkurenčný boj medzi výrobcami stavebných materiálov je oveľa silnejší. Keď sme na Slovensku v roku 1992 začali výrobu, prakticky až do konca 90. rokov sme skoro celú produkciu vyvážali do Rakúska, aby sme doplnili kapacity našej materskej firmy. Preto sme v začiatkoch ani veľmi nemali priestor na cielený marketing smerom k slovenským zákazníkom. Až v ostatných rokoch sme začali výraznejšie prenikať na domáci trh, čo sa nám darilo najmä cez individuálnych investorov.

Môžete vysvetliť čitateľom, ktorí možno majú o tomto materiáli len orientačnú predstavu, čo to Durisol vlastne je?

Materiál Durisol tvorí z 90 % drevná štiepka, ktorá sa vo výrobnom procese mineralizuje, aby sa stala nenasiakavou a získala dostatočnú pevnosť. Po zmiešaní s cementom a vodou sa z hmoty vyrobia tvarovky, ktoré majú funkciu strateného debnenia – pri výstavbe sa ukladajú na seba nasucho a zalievajú sa betónom. Vzhľadom na vysoký podiel prírodných surovín bez nutnosti energeticky náročného výrobného procesu udelilo Ministerstvo životného prostredia SR našim tvarovkám ako zatiaľ jedinému murovaciemu materiálu na slovenskom trhu značku EVV, teda Environmentálne vhodný výrobok.

Systém Durisol v sebe spája z hľadiska tepelnej techniky dve užitočné vlastnosti – výbornú tepelnú izoláciu tvaroviek s vysokou tepelnou akumuláciou betónu. V každom stavebnom materiáli dochádza pri nízkych teplotách ku kondenzácii vodných pár, čím sa znižuje jeho tepelný odpor. Kondenzát potom ostáva v materiáli a uvoľňuje sa v horúcich letných mesiacoch, keď paradoxne nepotrebujeme, aby bol tepelný odpor až taký vysoký. Keďže Durisol nie je nasiakavý a navyše sa vyznačuje veľmi nízkym difúznym odporom vodnej pary, v konštrukcii nedochádza k zníženiu tepelného odporu. Ďalšou zaujímavou vlastnosťou je vysoká odolnosť stavby proti zemetraseniu. Preto majú naše tvarovky pomerne veľký úspech v krajinách s vyššou seizmickou aktivitou, napríklad v Taliansku či Španielsku. V týchto štátoch dokonca poisťovne ponúkajú na domy postavené zo systému Durisol zvýhodnené sadzby poistného oproti domom postaveným z ostatných materiálov.

Významnou sférou použitia durisolových tvaroviek je i budovanie protihlukových stien.

Tu sa opäť využíva vhodná kombinácia dvoch materiálov – pórovitý povrch durisolových tvaroviek zabezpečuje vynikajúcu pohltivosť hluku, betón zasa zvukovú nepriezvučnosť. Postupnou modifikáciou tvaroviek sa dosiahol index zvukovej nepriezvučnosti Rw až do 60 dB. Preto sa systém Durisol začal využívať aj v oblasti infraštruktúry na výstavbu protihlukových stien v okolí ciest, diaľnic a železníc. Protihlukové steny z dreva či hliníka podliehajú poveternostným vplyvom či dokonca ľudskému vandalizmu. Príslušné inštitúcie musia v prvom rade zabezpečovať najnutnejšiu údržbu komunikácií, až potom prichádzajú na rad opravy ďalších konštrukcií. V prospech Durisolu teda hovorí aj mimoriadne dlhá životnosť a prakticky žiadne nároky na údržbu. Ja každé ráno jazdím do práce okolo protihlukovej steny na Lamačskej ceste v Bratislave. Ani po 14 rokoch nejaví známky degradácie, dokonca sa mi zdá, že čím viac na ňu prší, tým je krajšia (smiech).

Podľa všetkého teda na Slovensku najčastejšie prichádzate do styku s dvoma druhmi zákazníkov…

Čo sa týka rodinných domov, našimi obchodnými partnermi sú predovšetkým súkromní investori, ktorí nakupujú materiál buď priamo od nás, alebo prostredníctvom realizačných firiem. V sektore protihlukových stien vystupujeme v úlohe subdodávateľa veľkých slovenských stavebných spoločností, ktorým dodávame materiál a ony z našich tvaroviek vyrábajú panely a priamo ich osádzajú pozdĺž diaľnic či rekonštruovaných železničných koridorov. V tomto máme odlišnú pozíciu od našej materskej spoločnosti, ktorá vyrába a dodáva kompletné protihlukové steny vrátane montáže.

Stavebníctvo u nás v súčasnosti zažíva nebývalý rozmach. Ako hodnotíte z hľadiska úspešnosti uplynulú sezónu 2007?

Uplynulá sezóna bola úspešná v rámci celej stavebnej brandže. Naše hospodárske výsledky sa z roka na rok zlepšujú, sezóna 2007 však prekonala naše očakávania a dosiahli sme najvyššie tržby v histórii spoločnosti. Stavebný systém Durisol si získal obľubu u množstva nových zákazníkov, čo spôsobilo, že naše výrobné kapacity prestali stíhať uspokojovať požiadavky trhu. Preto sme sa rozhodli investovať do zveľadenia spoločnosti a v lete roku 2007 sme začali s výstavbou skladových plôch a novej výrobnej haly. V súčasnosti je už hala hotová a  osádzajú sa v nej potrebné technológie, aby sme v nej už v priebehu tohto mesiaca mohli spustiť výrobu.

Kedysi ste takmer všetky svoje výrobky vyvážali do zahraničia. Aký objem produkcie smeruje na export dnes?

V súčasnosti putuje do zahraničia viac ako polovica našej produkcie. Zásobujeme  trhy v Rakúsku, Taliansku, Španielsku, Rusku, Litve, na Ukrajine, v Rumunsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku či Českej republike, takže niekedy sa tovar preváža na naozaj úctyhodné vzdialenosti. Na druhej strane to zasa signalizuje, že aj slovenské výrobky dokážu obstáť v medzinárodnej konkurencii na zahraničných trhoch. Za desať rokov, čo v spoločnosti Durisol-Stav pracujem, sa toho totiž veľa zmenilo. Zvýšila sa kvalita výroby a vynovila sa výrobná technológia, vďaka čomu dnes tvarovky dosahujú omnoho lepšie parametre než v minulosti. Dnes môžem s potešením konštatovať, že ak sme kvalitou výroby a úrovňou riadenia našu materskú firmu nepredstihli, tak sme sa jej minimálne vyrovnali. Ešte viac ma teší fakt, že v tomto nie sme ojedinelí, v súčasnosti sa mnoho slovenských firiem vyrovnáva svojim materským spoločnostiam. Slováci tak dali jasne najavo, že v istom zmysle dospeli a sú pripravení ponúkať zahraničným partnerom kvalitu európskej, či dokonca svetovej úrovne.

Je pochopiteľné, že vám výrobné kapacity nestačia, keď zásobujete trhy v toľkých krajinách. Nerozmýšľali ste nad výstavbou ďalšieho závodu niekde na východnom Slovensku, ktorý by bol bližšie vašim klientom v Rusku a na Ukrajine?

Pravda je taká, že v nedávnej minulosti sa do Ukrajiny a Litvy predala licencia na výrobu Durisolu a minulý mesiac som sa zúčastnil slávnostného otvorenia nového, hypermoderného závodu v ruskom Sankt Petersburgu. V rovnakom čase spustila výrobu aj nová fabrika vo Veľkej Británii, čo len dokazuje, že obľuba tohto produktu u verejnosti narastá.

Nové závody vám však celkom logicky „ukradnú“ časť tradičnej zahraničnej klientely…

Naozaj nemám strach, že by sme zrazu ostali bez práce. Na Slovensku pretrváva stavebný boom a naša produkcia stále nestačí pokryť dopyt, takže ak sa aj z niektorých zahraničných trhov postupne stiahneme, určite sa nám podarí veľmi rýchlo nájsť nových odberateľov, a to aj po rozšírení výrobných kapacít. Tak isto plánujeme inováciu produktov, pretože vieme, že Durisol ešte zďaleka nevyčerpal všetky svoje možnosti. Veľmi perspektívnou oblasťou sú protihlukové steny, zvlášť u nás na Slovensku v súvislosti s plánovanou výstavbou diaľnic a rekonštrukciou železničných koridorov. Durisol je ľahko formovateľný materiál, takže tu stále vidím priestor na nové produkty. Spoločnosť Durisol-Werke začala napríklad vyrábať tvárnice na uloženie vína vo vínotékach. Durisolové tvarovky sa začínajú presadzovať aj pri výstavbe plotov, takže si myslím, že by stálo za to vyvinúť produkty špeciálne na tento účel, ktoré by sa vyznačovali minimálnou potrebou betonáže a farebnou stálosťou bez potreby špeciálnej údržby.

Obľuba Durisolu u investorov teda stúpa. Ako je to však s realizačnými firmami? Dokážu váš stavebný systém používať korektne?

Súčasťou našich služieb je aj bezplatné technické poradenstvo. Naši odborníci sú ochotní ukázať pracovníkom príslušnej realizačnej firmy priamo na stavbe, ako sa systém Durisol používa. Máme, žiaľ, aj niekoľko negatívnych skúseností, ktoré súvisia s častou fluktuáciou živnostníkov medzi stavebnými firmami. Občas sa potom stane, že naši školitelia síce odovzdajú pracovníkom firmy potrebné know-how, na druhý deň však príde úplne iná partia, ktorá s Durisolom v živote neprišla do styku. Preto sa snažíme šíriť v rámci firiem osvetu a podporovať spoluprácu s tými realizačnými spoločnosťami, ktoré sa nám osvedčili ako bezproblémové. Veľmi dobrá spolupráca sa napríklad rozvinula v trenčianskom regióne, kde sa vďaka podpore Štátneho fondu rozvoja bývania postavilo z Durisolu vyše 15 bytových domov, niektoré aj sedem- či osemposchodové. Spoločnosti, ktoré tieto stavby realizovali, si náš stavebný systém už obľúbili a niektoré sa naň dokonca špecializujú.

Vaša spoločnosť nabrala správny smer, vyhliadky do budúcnosti sú optimistické… Akou filozofiou sa riadite pri vedení spoločnosti, aby ste tento smer udržali?

Nesnažíme sa za každú cenu vytvárať zisk, ale predovšetkým vyrábať materiál, ktorý zákazníkom zabezpečí zdravšie, kvalitnejšie a príjemnejšie bývanie. Domy z Durisolu majú klímu, ktorá pozitívne ovplyvňuje svojich obyvateľov. Mám to odskúšané dokonca aj na vlastných kvetoch, ktoré nosievam na „regeneračné pobyty“ do sídla spoločnosti, ktoré je postavené z našich tvaroviek. Rastliny, ktoré doma zosychali, sa v mojej kancelárii vždy perfektne zotavili. A čo očividne prospieva rastlinám, určite priaznivo pôsobí aj na človeka (smiech). Potvrdzujú to i mnohé pozitívne odozvy z radov našich zákazníkov. Takýto vývoj nás, samozrejme, teší a budeme sa aj naďalej snažiť, aby nám pribúdali spokojní klienti, ktorým naše produkty umožnia zabezpečiť zdravšie bývanie.

Milan Bohunický
Foto: autor