Skupina Holcim: Intenzívny rast a rekordné výsledky

Holcim zaznamenal v roku 2007 ďalší rekordný rok. Napriek tomu, že v druhej polovici roka boli ekonomické podmienky náročnejšie, opäť sa naplno prejavili silné stránky skupiny Holcim. Skupina to dokázala silným vnútorným rastom prevádzkovej EBITDA o 10,8% a významným zlepšením čistého príjmu.

Vývoj predaja a finančné výsledky

Dodávky cementu vzrástli na 149,6 milióna ton (v roku 2006: 140,7 milióna ton). Rast v segmente cementu je možné pripísať najmä všeobecne dobrej situácii v stavebníctve a čiastočne aj tomu, že prvýkrát boli vykázané konsolidované výsledky indických spoločností. Predaj kameniva na úrovni 187,9 milión ton (2006: 187,6 milión ton) dosiahol rovnakú úroveň ako v minulom roku, a to napriek poklesu predaja v USA a dekonsolidácii dcérskej spoločnosti v Južnej Afrike. Tieto výkyvy vyrovnal silný rast v Európe, o ktorý sa zaslúžila predovšetkým Aggregate Industrires UK. Objemy predaja transportovaného betónu sa zvýšili v Európe, Severnej Amerike a predovšetkým v Ázii. Skupina ako celok zvýšila predaj na 45,2 milióna kubických metrov (2006: 44,2 milióna). Dodávky asfaltu klesli na 14.8 miliónov ton (2006: 15,3 miliónov ton).

Prevádzková EBITDA dosiahla 6,930 miliardy CHF (2006: 6,086) čisté príjmy z predaja 27,052 miliardy CHF (2006: 23,969). Marža u prevádzkovej EBITDA stúpla na 25,6% (2006: 25,4). Konsolidovaný prevádzkový zisk sa zvýšil na 5,024 miliardy CHF (2006: 4,385). Cash flow z prevádzkových činností tiež dosiahol podstatne vyššiu úroveň – 5,323 miliardy CHF (2006: 4,423). Čistý príjem vzrástol o 67,2% na 4,545 miliardy CHF, vrátane kapitálového zisku a zvláštnych dividend v celkovej sume 1,260 miliardy CHF z predaja kapitálovej účasti v Holcim Južná Afrika. Čistý príjem (pripísateľný akcionárom Holcim Ltd) sa zlepšil o 83,7% na 3,865 miliardy CHF (2006: 2,104).

Regionálne vplyvy

V Európe zlepšila väčšina spoločností skupiny Holcim svoje finančné výsledky. Ku kľúčovým faktorom patrila prevádzková efektívnosť, celkový stabilný vývoj predaja a predovšetkým pozitívne cenové prostredie. Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia dobré výsledky, ktoré dosiahli Holcim France Benelux a Aggregate Industries UK. Vďaka rastu cien cementu a vyššiemu exportu dokázal svoje výsledky zlepšiť aj Holcim Germany. Výrazne lepšie výsledky vykázali aj dcérske spoločnosti skupiny Holcim vo východnej a juhovýchodnej Európe, najmä Holcim Romania a Holcim Bulgaria. V Rusku a Azerbajdžane dosiahli spoločnosti skupiny Holcim výrazný nárast prevádzkového zisku. Prevádzková EBITDA stúpla o 22% na 2,399 miliardy CHF v európskom regióne koncernu, pričom interný rast prevádzkovej EBITDA bol 11,5%.

Investičné aktivity

V roku 2007 dosiahli investície skupiny Holcim 2,277 miliardy CHF (2006: 2,054). Hlavnými položkami bolo odkúpenie minoritných podielov St. Lawrence Cement v Kanade a posilnenie majetkovej účasti v dvoch indických spoločnostiach skupiny Holcim. Do tejto sumy je započítaný aj odpredaj podielu v Južnej Afrike. Investície do výroby a do základného imania činili 2,245 miliardy CHF (2006: 1,265) vrátane expanzných projektov v USA, Indii, Rumunsku, Bulharsku a Maroku.

V priebehu roka uviedol Holcim do prevádzky zariadenia s výrobnou kapacitou ďalších 6,7 milióna ton. Holcim zároveň posilnil divíziu kameniva a priblížil sa zákazníkom vďaka pokračujúcim investíciám do transportovaného betónu, a to najmä v Európe a USA. Investície do majetku, budov a zariadení kvôli údržbe výrobných kapacít a zaisteniu konkurencieschopnosti činili 1,043 miliardy CHF (2006: 1,062).

Produktová stratégia

Konzistentná implementácia cielenej marketingovej stratégie pre rozvinuté a rozvojové krajiny sa ukázala ako vysoko efektívna. V súčasnosti je na rozvíjajúcich sa trhoch umiestnených približne 75% výrobnej kapacity. Z dôvodu očakávaného dynamického rastu na týchto trhoch, investuje skupina Holcim do rozsiahlych projektov, ktorých cieľom je zvýšiť do roku 2011 kapacity o 28,9 miliardy ton. Do tohto čísla sú zahrnuté iba schválené projekty alebo inštalácie, ktoré sú aktuálne vo výstavbe. Holcim očakáva, že táto expanzia bude od roku 2012 znamenať prínos približne 1,1 miliardy CHF ročne.

Betón ako stavebný materiál budúcnosti

Ak sa pozrieme na využívanie stavebných materiálov z pohľadu objemov, je betón – samozrejme s výnimkou vody – najvyužívanejším koncovým produktom na svete. Betón je preto veľmi dôležitý pre hospodársky rozvoj a vďaka dlhej životnosti sa javí ako jeden z najekologickejších stavebných materiálov. Trvalo udržateľný rozvoj miest, budovanie a rozširovanie modernej infraštruktúry je bez betónu nepredstaviteľné. Na rastúcich trhoch v Ázii, Latinskej Amerike a východnej Európe je po betóne silný dopyt. Spolu s Nadáciou Holcim pre trvalo udržateľné stavebníctvo, Holcim podporuje výskum a vývoj inovatívnych udržateľných riešení v stavebnom priemysle. Táto téma má v súčasnosti väčší význam, nakoľko stavebné prostredie sa podieľa na svetovej spotrebe energie asi 40%.

Holcim tiež zdôrazňuje záujem o ochranu životného prostredia intenzívnym výskumom v oblasti nových technológií pre výrobný proces a pre výrobu ekologicky šetrných výrobkov. Skupina Holcim významne prispieva k znižovaniu emisií CO2 a je na najlepšej ceste dosiahnuť svoj dobrovoľný záväzok znížiť do roku 2010 emisie CO2 merané na tonu cementu v porovnaní s rokom 1990 o 20%.

Trvalo udržateľný rozvoj

Už tretí rok bol Holcim označený za lídra v odvetví pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj (Index udržateľnosti Dow Jones). To je nezávislý dôkaz o tom, že Holcim sa skutočne aktívne usiluje o trvalo udržateľný rozvoj a má snahu byť spoločensky zodpovednou firmou. Dcérske spoločnosti skupiny Holcim získali množstvo ocenení a asociácia Sustainable Asset Management Group (SAM) v spolupráci s PricewaterhouseCoopers udelila skupine Holcim na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v roku 2008 zlatú medailu za vedúce postavenie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v stavebníctve.

Výhľad na rok 2008

Nie je ľahké posúdiť, do akej miery turbulencia na finančných trhoch ovplyvní ekonomiku. Predstavenstvo i Výkonný výbor však predpokladajú, že rozvíjajúce sa trhy, na ktorých sú umiestnené tri štvrtiny výrobných kapacít skupiny, budú ďalej rásť. Aj preto Holcim ako globálne pôsobiaca spoločnosť hľadí do budúcna s optimizmom. Aktíva spoločnosti sú ideálne geograficky diverzifikované, spoločnosť ponúka zaujímavé portfólio výrobkov a služieb, disponuje tímami odborníkov, jej závody sa vyznačujú vysokou efektivitou  a spoločnosť má vynikajúcu pozíciu na trhu. Preto Holcim očakáva, že v roku 2008 znova dosiahne svoj dlhodobý cieľ, ktorým je 5% rast internej prevádzkovej EBITDA.

Zdroj: Holcim (Slovensko) a.s.