Relaxačno-oddychové centrum očami študentov
Galéria(4)

Relaxačno-oddychové centrum očami študentov

V letnom semestri akademického roka 2008/2009 sa uskutočnil už jedenásty ročník študentskej architektonickej súťaže Wienerberger 2009, ktorej hlavnou náplňou je samostatná práca študenta. Súťaž zorganizoval Ústav architektúry obytných a občianskych budov Fakulty architektúry STU v Bratislave pod vedením doc. Ing. arch. akad. arch. Petra Puškára, PhD. Úlohou študentov bolo navrhnúť objekt s názvom Relaxačno-oddychové centrum v mestskej časti hlavného mesta Dúbravke.

Študenti a trh
V období znalostnej ekonomiky je úlohou vysokých škôl výchova vysokokvalifikovaných odborníkov vo všetkých odboroch života spoločnosti. V rámci tohto cieľa sa na jednotlivých fakultách používajú optimálne pedagogické metódy, zodpovedajúce charakteru budúceho povolania študentov. Nezastupiteľnú úlohu tu zohráva individuálne štúdium, ktoré má rôzne podoby, počnúc štúdiom odbornej literatúry a končiac zvládnutím konkrétnych profesijných úloh. Jeho cieľom je osvojenie a upevnenie si vedomostí, potrebných pre budúce pôsobenie odborne vzdelaného pracovníka. Na zvýšenie motivácie k individuálnemu štúdiu vedenie ústavov či katedier vytvorilo na niektorých pracoviskách špecifické podmienky (často aj s možnosťou získať finančnú odmenu), aby tak podporilo rozvoj tvorivej činnosti študentov.

Jedným z takýchto príkladov sú študentské architektonické súťaže organizované na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave. Vypisujú ich pedagógovia-fanúšikovia tvorivej práce v spolupráci s výrobnými a obchodnými spoločnosťami, zaoberajúcimi sa výrobou stavebných materiálov, respektíve dodávkou stavebných technológií. Sú to firmy, ktoré chápu, že jednou z najúčinnejších foriem reklamy je priame zaangažovanie študentov-budúcich architektov do marketingovej činnosti spoločnosti. Patrí k nim aj spoločnosť Wienerberger Slovenské tehelne, s. r. o., ktorá finančne podporila už jedenásty ročník študentskej architektonickej súťaže.

Objekt v prostredí
Lokalita pre Relaxačno-oddychové centrum v mestskej časti hlavného mesta Dúbravke sa nachádza v západnej časti sídliska, v mieste stretu drobnej rodinnej zástavby s viacpodlažnými panelovými domami. Tesný kontakt parcely s rôznorodou zástavbou okolia kládol na účastníkov súťaže náročnú požiadavku optimálne zakomponovať navrhovaný objekt do daného prostredia. Obsahovou náplňou dispozično-priestorového riešenia bolo umiestniť v navrhovanej budove priestory na fitnes a squash, ale aj golfový trenažér, snack bar s letnou terasou a technické zabezpečenie. V konštrukčnom návrhu sa dôraz kládol na aplikáciu tehliarskych výrobkov a detailov systémov POROTHERM a TERCA, ktorá bola základnou podmienkou súťaže.

Do súťaže sa prihlásilo 56 študentov. Z dôvodu časovej tiesne pre študijné povinnosti bolo do termínu ukončenia súťaže odovzdaných 12 súťažných návrhov, na vypracovaní ktorých sa podieľalo 18 študentov.

Vyhlasovateľ súťaže zveril odborné posúdenie a vyhodnotenie súťaže vopred zostavenej porote v zložení: prof. Ing. ­Anton Puškár, CSc., doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD., Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Pavel Kosnáč a Ing. ­Gabriel Szöllösi. Porota udelila I. cenu návrhu študenta Dalibora Vidiečana. Druhú cenu získal návrh študenta Martina Svobodu. Na základe nejednoznačného hodnotenia sa porota rozhodla udeliť dve znížené tretie ceny – jednu študentke Andrei Striešovej a druhú autorskej dvojici Eugen Kulman a František Kudiváni.

Súťažné návrhy boli prezentované na výstave vo vestibule fakulty. Pri jej otvorení si ocenení študenti prevzali z rúk sponzora – spoločnosti Wienerberger Slovenské tehelne, s. r. o. – finančné odmeny. Naprázdno neobišli ani ostatní účastníci súťaže. V zmysle súťažných podmienok im boli vyplatené čiastočné finančné náhrady nákladov súvisiacich s adjustážou a tlačením výkresov.

Prezentované návrhy svojou kvalitou utvrdili porotcov, vypisovateľa a garanta súťaže o prospešnosti tohto počinu. Skonštatovali, že takéto meranie tvorivých síl adeptov architektúry podporuje rozvoj ich kreativity, vytvára pre nich dobré podmienky na získavanie cenných skúseností, ktoré využijú pri svojom budúcom pôsobení v oblasti architektúry.

Návrh Eugena Kulmana a Františka Kudivániho získal zníženú 3. cenu
Vizualizácia: Eugen Kulman, František Kudiváni
Zníženú 3. cenu získal aj návrh Andrey Striešovej   
Vizualizácia: Andrea Striešová

V záverečnom slove študenti vysoko ocenili túto formu súťaže, ktorá, okrem prínosu v oblasti marketingu, obohacuje aj samotný pedagogický proces na pôde školy a stáva sa príležitosťou na tvorbu progresívnych a pozoruhodných architektonických konceptov, pri ktorej si študenti v praxi overujú nadobudnuté poznatkov.

Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

Autor pôsobí na Ústave architektúry obytných a občianskych budov na FA STU


Článok bol uverejnený v časopise ASB.