iStock 1144202808

Pozor na potrubia. Po koronavíruse môže prísť Legionella

Počas pandémie voda v potrubiach stagnovala. Teraz môže byť sekundárnou zdravotnou hrozbou pre pracovníkov vracajúcich sa do zamestnania. Číha na nich Legionárska choroba, ktorá má podobné príznaky ako COVID-19.

Dosah krízy v súvislosti s ochorením COVID-19 cítime už dlhšie, no všetky dôsledky ešte nie sú známe. Zatiaľ sa veľmi nevenovala pozornosť stavu distribučných systémov vody v budovách. Aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu, uzavreli sa mnohé budovy či prevádzky, ktoré sa však po svojom znovuotvorení môžu stať nebezpečnými.

Náhle a rozsiahle zatvorenie škôl, tovární, podnikov a úradov spôsobilo nebývalý pokles vo využívaní vody v týchto objektoch. Nedostatok chlórovanej vody pretekajúcej potrubiami v kombinácii s nepravidelnými zmenami teploty spôsobuje, že premnožené baktérie vo vodovodoch sa stávajú reálnym rizikom.

Počas pandémie voda v potrubiach stagnovala. Teraz môže byť sekundárnou zdravotnou hrozbou pre pracovníkov vracajúcich sa do zamestnania. Medzi najväčšie riziká patrí enormný nárast baktérie Legionella, ktorá spolu s inými baktériami v spojení s biofilmami využíva stagnujúcu vodu, nižšie teploty teplej vody a redukované množstvá chlóru a iných dezinfekčných prostriedkov [4, 5, 6].

Budovy zatvorené na celé týždne môžu pri ich opätovnom otvorení spôsobiť ďalšie ochorenie pľúc – Legionársku chorobu, ktorá predstavuje závažné febrilné ochorenie pľúc. Najčastejšie sa vyskytuje pod obrazom atypickej pneumónie, ale nezriedka sa manifestuje ako sepsa s multisystémovým zlyhávaním.

Medzi rizikové skupiny patria prevažne osoby staršie ako 50 rokov, fajčiari a osoby s inými zdravotnými ťažkosťami. V Európe zomiera asi 1 z 10 ľudí, ktorí túto chorobu dostanú. Legionársku chorobu a jej miernejšiu formu – Pontiacku horúčku – spôsobuje nekontrolovateľný rast baktérií druhu Legionella pneumophila (80 – 90 %) vo vodovodoch, ktoré nie sú správne prevádzkované, pričom oslabená osoba je vystavená vodnému aerosólu z týchto systémov [16, 17].

Každé zariadenie a budova, ktoré boli počas pandémie uzavreté týždne až mesiace, môže byť ohrozené.
Každé zariadenie a budova, ktoré boli počas pandémie uzavreté týždne až mesiace, môže byť ohrozené. | Zdroj: iStock.com

Príznaky ako pri koronvíruse

Z hľadiska ochrany verejného zdravia je preto dôležité upozorniť majiteľov budov, aby pri znovuotvorení svojich prevádzok preventívne zabránili prepuknutiu ťažkej, niekedy až smrteľnej formy pneumónie. Pri správnej a včasnej diagnostike predstavuje Legionárska choroba menšie zdravotné riziko ako COVID-19.

V ľahších prípadoch sa dá úspešne vyliečiť antibiotikami. Interhumánny prenos infekcie sa zatiaľ nedokázal, ale bola zverejnená štúdia pravdepodobného prenosu počas epidémie v Portugalsku z roku 2015. Problém je, že pacienti vykazujú rovnaké príznaky ako pacienti s koronavírusom, teda kašeľ, zimnicu a horúčky, čo sťažuje správnu diagnózu.

Nedávna štúdia čínskych lekárov zistila, že 20 % pacientov s koronavírusom malo legionársku chorobu. Japonskí lekári písali o 80-ročnom mužovi, ktorý zomrel v marci 2020 krátko po návrate z plavby po Níle. Bol infikovaný Legionellou aj koronavírusom. Lekári nedokázali určiť, čo ho postihlo ako prvé [7, 18].

Niektoré krajiny (USA, UK) už prostredníctvom vládnych úradov informovali verejnosť o tomto riziku a nariadili, že vodovodné potrubie v každej budove (aj v malom podniku) s nízkou alebo žiadnou obsadenosťou trvajúcou dlhšie ako jeden týždeň by sa malo dôkladne prepláchnuť. Ľudia musia začať premýšľať tak, ako keby išli do domu, ktorý používajú len na letný pobyt, a pri otvorení postupovať podľa určitého manuálu.

Problémom môže byť neznalosť či nedostatok pracovných síl alebo financií na prepláchnutie všetkých zariadení. Treba pamätať aj na to, aby každý, kto robí zásah na vodovodnom potrubí pred jeho opätovným otvorením, dodržiaval preventívne opatrenia, aké zabraňujú aj šíreniu koronavírusu – mal by mať teda rukavice a masku [8, 9, 10¬].

Pred výzvou stoja najmä menšie prevádzky

Každé zariadenie a budova, ktoré boli počas pandémie uzavreté týždne až mesiace, môže byť ohrozené. Patria sem kancelárske budovy, hotely, nákupné strediská, internáty, školy, telocvične, továrne, hotely, reštaurácie a ambulantné chirurgické centrá, hrozba sa vzťahuje aj na vírivky, fontány, zavlažovacie systémy a vodné chladiace veže na komerčných budovách.

V súčasnosti len málo spoločností rozmýšľa o tom, ako práve vodovodné systémy ovplyvňujú ich bezpečnú prevádzku a opätovné otvorenie, keďže ešte nikdy sa nemuseli vyrovnať s takouto situáciou. Ide o celosvetový problém, ktorý možno vyriešiť preventívnymi opatreniami, premyslenými zásahmi a osvedčenými postupmi.

Väčšina veľkých korporácií s technickými konzultantmi si zrejme bude vedomá problému odstavených vodovodných systémov, bude to však výzva pre menšie prevádzky.

Chemická dezinfekcia vody pomôže iba v tých častiach systému, kde voda tečie. Keď voda stagnuje, problémy s usadzovaním, koróziou a biofilmom sa rýchlo rozvíjajú. Majitelia budov a odborníci na údržbu by sa mali týmito rizikami zaoberať, aby po epidémii COVID-19 neprišla ďalšia. Vodovodné systémy by sa mali vyskúšať, upraviť a riadne prepláchnuť ešte skôr, ako sa pracovníci, študenti, zákazníci vrátia do svojich bežných životov [11, 12].

Chemická dezinfekcia vody pomôže iba v tých častiach systému, kde voda tečie
Chemická dezinfekcia vody pomôže iba v tých častiach systému, kde voda tečie | Zdroj: iStock.com

Údržba systémov v podmienkach zníženej spotreby a odstávky

Vlastníci a prevádzkovatelia budov by sa mali riadiť platnými normami a vyhláškami, hlavne v súvislosti so skúškami a preplachom – či už pri uvedení do prevádzky, ako aj pri dlhšej odstávke – či výškou teplôt teplej vody, konkrétne ide o STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov a jej časti 1, 4 a 5; resp. TNI CEN/TR 16355: 2013 Preventívne opatrenia proti rozmnožovaniu baktérie Legionella vo vodovodných potrubiach na pitnú vodu vo vnútri budov [1, 2, 3].

Kľúčové miesta, kde treba pamätať na riziko Legionelly

Sú to všetky miesta:

  • kde je teplota vody medzi 25 °C a 50 °C (nemusí ísť o celý systém, iba relatívne malé časti, kde má Legionella dobré možnosti rásť a odkiaľ sa môžu infikovať ďalšie časti systému, čo je následne ťažké skontrolovať).
  • s ďalšími rizikovými faktormi ako:
    • nízky alebo žiadny prietok vo vodovodnom systéme (napr. slepé ramená),
    • použitie materiálov poskytujúcich ochranu a živiny na rast a tvorbu biofilmov vrátane kalov, vodného kameňa, hrdze, rias a iných organických látok, ktoré sa môžu zhromažďovať v potrubí a v zásobníkovom ohrievači, najmä počas období stagnácie;
    • existencia prostredia na vytváranie a šírenie inhalovateľných kvapôčok, ako sú napríklad aerosóly generované odparovacími chladiacimi systémami, výtokmi, sprchovými ružicami, bazénmi, vnútornými fontánami, spláchnutím toalety, zariadeniami, ako sú tlakové umývacie zariadenia, postrekovacie zavlažovacie systémy, chodníky na nohy atď. – všetky by sa mali tiež skontrolovať;
    • možnosť kontaminácie zlou kvalitou vody zo zdroja, resp. bez úpravy na vstupe, napr. ak voda nie je z verejného vodovodu, nemá stálu kvalitu pitnej vody alebo sa dodáva prerušovaným spôsobom [13, 14, 15].Pred znovuotvorením sa odporúča skontrolovať hodnotenie rizika systému a aktualizovať ho podľa schémy, aby odrážal aktuálne využívanie vodovodov a ďalších systémov alebo zariadení, ktoré sa minimálne používali alebo boli vypnuté. Je vhodné zdokumentovať, ako budú zamestnanci, návštevníci a ďalší ľudia chránení pred rastom Legionelly v danom zariadení pri jeho opätovnom otvorení. V prípade potreby možno konzultovať problémy so skúseným a kompetentným poradcom pre úpravu vody, úradom verejného zdravotníctva alebo životného prostredia. Postupuje sa podľa platných pokynov a noriem [1, 2, 3].
Príklad manažmentu rizík a kontroly kvality vody po odstávke systému
Príklad manažmentu rizík a kontroly kvality vody po odstávke systému |

Záver

Voda obsahuje množstvo minerálov a nečistôt. V prípade kovových potrubí sa na ich vnútornom povrchu postupne zachytáva hrdza a vytvára vodný kameň, čiže pórovité prostredie ideálne na vznik biofilmu a ložísk baktérií. V kombinácii s minimálnym prietokom v potrubí vzniká situácia vhodná pre vážnejšiu kontamináciu.

Nielen staré slepé rozvody vody, kde voda dlhodobo stojí, sú rizikom, rovnako to platí pri nových rozvodoch pri ich dlhodobej odstávke. Nasledovať by malo správne ošetrenie vodovodnej inštalácie a skúška kvality vody. Po tom, čo sme prešli búrlivým obdobím COVID-19, je naozaj tým posledným, čo chceme mať, prepuknutie nákazy baktériou Legionella.

Článok vznikol pri riešení projektu VEGA 1/0697/17 Návrh platformy hygienického auditu na zabezpečenie eliminácie Legionelly z rozvodov vody v nemocniciach.

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD.
Autorky pôsobia na Oddelení TZB Ústavu pozemného staviteľstva SvF TUKE.

Literatúra
1. STN EN 806-4: 2010 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 4: Montáž.
2. STN EN 806-5: 2012 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 5: Prevádzka a údržba.
3. TNI CEN/TR 16355: 2013 Preventívne opatrenia proti rozmnožovaniu baktérie Legionella vo vodovodných potrubiach na pitnú vodu vnútri budov.
4. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease – Guidance for Managing Legionella During the Coronavirus Pandemic 2020.
5. Recovering from COVID-19 Building Closures. AIHA 2020 Guidance Document. Prepared by Indoor Environmental Quality Committee of the American industrial Hygiene Society.
6. Safe Management of Water Systems in Buildings During the COVID-19 Outbreak, 25th March 2020, Legionella Control Association, Staffordshire, UK.
7. National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2019. Management of Legionella in Water Systems. Washington, D.C. The National Academies Press, https://doi.org/10.17226/25474.
8. European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species. June 2017.
9. Emergency Disinfection of Small Water Systems, Publication 331-242 revised 2/17/2020, Washington State Department of Health, https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/331-242.pdf
10. Developing a Water Management Program to Reduce Legionella Growth and Spread in Buildings: A Practical Guide to Implementing Industry Standards June 5, 2017. U.S. Department of Health and Human Services CDC Version 3 May 6, 2020,
https://www.cdc.gov/legionella/wmp/toolkit/index.html.
11. CDC –Coronavirus Disease2019-Guidance for Building Water Systems,
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html.
12. Purdue University Center for Plumbing Safety, Restoring Water to Medical, Residential, and Commercial Buildings, Shutdowns, Unsafe Water,
https://engineering.purdue.edu/PlumbingSafety/covid19/index_html.
13. ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic. April 2020.
14. Guidance for Reopening Buildings After Prolonged Shutdown or Reduced Operation. May 2020.
15. Safely Managing Your Building Water System After the COVID-19 Shutdown. Innovative Water Consulting. March 2020.
16. Diederen B. M. W. Legionella spp. and Legionnaires‘ disease. J Infect, 2008; 56: 1 – 12.
17. Phin N., Parry-Ford F., Harrison T. et al. Epidemiology and clinical management of Legionnaires’ disease. Lancet Infect Dis, 2014; 14: 1011 – 21.
18. Correia A. M., Ferreira J. S., Borges V. et al. Probable Person-to-Person Transmission of Legionnaires‘ Disease. N Engl J Med, 2016; 374: 497 – 498.