cena profesora jozefa lacka 2013
Galéria(4)

Cena profesora Jozefa Lacka 2013

V októbri tohto roku sa úspešne uzavrel už 23. ročník súťaže s dlhoročnou tradíciou, ktorej hlavná cena, ako aj udelené odmeny sú najvyšším ocenením, ktoré sa každoročne udeľuje autorovi najlepšej diplomovej práce za uplynulý akademický rok – absolventovi ktorejkoľvek zo škôl s architektonickým zameraním na Slovensku.

cena profesora jozefa lacka 2013 7316 big image
bellakova poster cena profesora lacka big image
img 2104 cena profesora lacka big image
Tradíciu udeľovania tejto ceny sa rozhodol založiť Spolok architektov Slovenska (SAS) v spolupráci s Fondom výtvarných umení (FVU) a udeľuje túto cenu každoročne už od roku 1990 na počesť pamiatky významného predstaviteľa modernej slovenskej architektúry profesora Jozefa Lacka. Do tohto ročníka nominovali školy spolu 18 absolventských projektov.

  • Fakulta architektúry STU Bratislava – 10 diplomových prác
  • Katedra architektúry SvF STU Bratislava – 3 diplomové práce
  • Katedra architektúry VŠVU Bratislava – 4 diplomové práce
  • Fakulta umení TU Košice – 1 diplomovú prácu

Zdravá motivácia
Do tohto ročníka súťaže bola zriaďovateľmi ceny menovaná nová trojčlenná porota v zložení: architekti Pavel Suchánek, Sebastián Nagy a Martin Paulíny. Hlavná cena – Cena prof. Jozefa Lacka – sa každoročne udeľuje autorovi najlepšej diplomovej práce za najkvalitnejšie naplnenie požadovaných kritérií súťaže. Porota hodnotí úroveň konceptu, prínosu, filozofie návrhu, úroveň kvality a znalosť architektonických a technických princípov, úroveň kvality prezentácie návrhu, grafického a výtvarného spracovania. Cena, ktorú udeľuje, „… má motivovať a podnecovať zdravé súperenie v architektonicko-urbanistickej tvorbe a takto prispievať k zvyšovaniu kvality diplomových prác a zároveň ,de facto´ určuje smerovanie a odbornú úroveň absolventa architektúry“
/cit. zo štatútu/.

Hlavná cena
Cenu prof. Jozefa Lacka získala v roku 2013 absolventka Fakulty architektúry STU v Bratislave Eva Belláková za diplomovú prácu s názvom Svit_7-podlažný sklad adaptácia na Múzeum industriálnej architektúry, ktorú spracovala pod vedením doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD. Autorkou riešený objekt spolu s areálom prezentuje obdobie expanzie spoločnosti Baťa na Slovensko. Ide o typovú stavbu, navrhnutú zlínskym projekčným ateliérom, ktorá nesie všetky znaky charakterizujúce vtedajší najprogresívnejší prístup k výstavbe priemyselných objektov. Preto návrh adaptácie prezentuje samotný objekt ako exponát v kontexte pôvodnej urbanistickej štruktúry mesta. „Pri hľadaní najvhodnejšieho architektonického prístupu k adaptácii a overovaní najrôznejších vizuálnych zásahov som dospela k záveru, že cieľom adaptácie tohto priemyselného objektu má byť vyvolanie napätia a záujmu v kompozičnej a funkčnej harmónii s pôvodným priemyselným charakterom skladového objektu. Preto sú všetky nové zásahy jasne odlíšiteľné, reverzibilné a zároveň prezentujú zmenu funkčného využitia budovy.“

Ďalšie odmeny
Vzhľadom na to, že predkladané projekty v sebe nepochybne nesú aj tvorivú pečať tej-ktorej školy a sú veľmi rôznorodé, tak z hľadiska obsahu a formy, ako aj hĺbky spracovania, so širokým tematickým záberom – od interiéru a dizajnu detailu cez projekty objektov, polyfunkčných komplexov až po urbanistické súbory a krajinné celky – udelila porota okrem hlavnej ceny aj tri odmeny za špecifické prínosy v oblasti architektonickej tvorby. Odmenu Pro Urbium získala Timea Horváthová z FA STU Bratislava za diplomovú prácu s názvom Nové polyfunkčné centrum_Košice_Center² (vedúca diplomovej práce doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.), odmenu Pro Exhibit si odniesol Patrik Kuva z FA STU Bratislava za diplomovú prácu s názvom Fashion showroom (vedúci diplomovej práce doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.) a odmenu Pro Huma dostala absolventka Katedry architektúry VŠVU Marianna Maczová s diplomovou prácou  Metabasis Urbis (vedúci diplomovej práce Mag. arch. Peter Stec, ArtD.). Všetkým oceneným srdečne blahoželáme! 

TEXT: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD., tajomníčka poroty národného kola súťaže o Cenu profesora Jozefa Lacka
Foto: Eva Oravcová

Článok bol uverejnený v časopise ASB.