rebricky, uspech

ALMANACH zanalyzoval výsledky stavebných spoločností. Ktoré boli najúspešnejšie?

ASB ALMANACH každoročne analyzuje účtovné závierky stavebných spoločností a na základe výsledkov zostavuje rebríčky tých najúspešnejších. V tomto roku nám pandémia skomplikovala prácu, napriek tomu v Almanachu nájdete 1 300 najúspešnejších stavebných spoločností rozdelených do desiatich tematických rebríčkov.

Mimoriadna situácia je vyhlásená od marca, čo spôsobilo odklad povinnosti odovzdať priznanie dane z príjmov a tým aj účtovné závierky spoločností. Zákonné lehoty na odovzdanie daňového priznania či na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok stanovila pred pár dňami vláda SR na koniec októbra, čo znamená posun až o sedem mesiacov oproti iným rokom.

Napriek tomu sme vďaka veľkej disciplíne spoločností dokázali v rebríčkoch ASB ALAMANACHU 2020 spracovať dáta 1 300 spoločností.

Z dát vo výkaze ziskov a strát sme zostavili rebríčky za desať segmentov stavebného trhu: Stavebné realizačné firmy, výrobcovia a importéri stavebných materiálov, inžiniersko-projektové organizácie, predajcovia stavebných materiálov a mechanizácie, facility a property management, správa bytov, výrobcovia a importéri TZB, realizátori TZB, sanita, okná, dvere, bránové systémy.

Nový je rebríček digitalizácie v stavebníctve, ktorú považujeme za mimoriadne významnú. V rebríčku sú technologické spoločnosti, ktoré riešenia súvisiace s aplikovaním BIM buď vyvíjajú, alebo sami aktívne využívajú.

Ako sme postupovali

Pri zaraďovaní podnikov s dostupnými údajmi do rebríčkov sme zohľadnili predovšetkým ich príslušnosť do odvetvia podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie SK NACE. Pri segmentovaní podľa produktov a zamerania sme uplatnili aj informácie z reálneho trhu či firemných webových stránok.

Rebríčky boli zostavené prevažne podľa tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb a/alebo podľa tržieb za predaj tovaru. Iba ak stáli importéri a výrobcovia vedľa seba, urobili sme poradie podľa celkových tržieb.

V analýze sme zachovali postup i metodiku z minulých rokov. Tržby za predaj tovaru, tržby za predaj vlastných výrobkov a tržby za predaj služieb sme zarátali do celkových tržieb. Zisťovali sme aj súčasti ukazovateľa EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation), ktorý sme kvantifikovali ako súčet výsledku hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením, odpisov a nákladových úrokov.

Tento ukazovateľ slúži na hodnotenie výkonu podnikov bez ohľadu na zvolenú odpisovú metódu, štruktúru financovania a mieru zdanenia. Zároveň nás zaujímal čistý zisk, EAT (Earnings after tax), ktorý sme použili pri výpočte rentability celkových tržieb.

Okrem najväčších podnikov sme totiž v jednotlivých rebríčkoch hľadali aj najziskovejšie. Pri tom sme abstrahovali od ďalších parametrov, ako je napríklad počet zamestnancov.

Analyzovali sme vyše 1300 podnikov

Medzi päticu najúspešnejších sa v každom rebríčku kvalifikoval iba podnik, ktorému sa medziročne neznížili tržby ani EBITDA, ktorá nemohla byť ani v jednom roku z dvoch hodnotených rokov záporná. Súčasne takýto podnik nemohol mať stratu vlani ani predvlani a ani medziročný pokles zisku. Takýto veľmi jednoduchý výpočet poslúžil ako rýchly nástroj na výber dynamických firiem.

Odvetvové a makroekonomické dáta sme čerpali zo stránok a publikácií Štatistického úradu SR a z jeho databáz DATACube a STATdat. Využili sme aj strednodobé predikcie a ďalšie analýzy Národnej banky Slovenska a tiež makroekonomickú prognózu a iné dostupné výstupy Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR, ako aj podklady Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Do detailnej analýzy sme v tomto roku zahrnuli 1 313 podnikov. Z nich 652, teda takmer polovica, mala viac ako 20 zamestnancov. Štatistický úrad SR v takzvanom vyčerpávajúcom zisťovaní sleduje údaje práve len za takého väčšie podniky a údaje za malé dopočítava podľa administratívnych zdrojov.

Nižšie zisky a straty

V stavebníctve však majú významné postavenie práve malé firmy a z tohto členenia vychádzajú zaujímavé poznatky. Teraz, za prvých sedem mesiacov roka 2020, podľa údajov Štatistického úradu SR rastie produkcia práve len za tieto najmenšie stavebné podniky. Ich podiel je významný v projekcii a medzi softvérovými firmami. Prevažujú tiež medzi realizátormi TZB, rovnako u predajcov sanity, stavebných materiálov, okien a dverí. Rebríčky z údajov v RÚZ v Almanachu práve aj takýto pohľad umožnia.

Firmy zaradené v rebríčkoch mali vlani spoločné tržby takmer rovnaké, na úrovni 12,3 miliardy €. Klesla im EBITDA, najvýraznejšie práve v stavebných podnikoch vrátane realizátorov TZB. Aj pokles čistého zisku patrí v týchto dvoch skupinách k najhlbším.

Predaj sanity bol druhý rok stratový. Stavebné podniky, správa budov i výrobcovia okien a dverí, rovnako aj predajcovia stavebných materiálov mali vlani ziskovosť nižšiu ako priemer za celý tento previazaný trh, ktorá klesla na 2,9 %, teda o tri štvrtiny percentuálneho bodu.

Celé rebríčky najúspešnejších stavebných spoločností nájdete v publikácii ASB ALMANACH 2020, ktorú si zakúpite za zvýhodnenú cenu na www.jagastore.sk.