Štatút ASB GALA večer 2013

Preambula

Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa podrobne upravujú pravidlá hlasovania tak, aby boli určené presne, jednoznačne a zrozumiteľne.

Čl. I
Vyhlasovateľ

Vyhlasovateľom je:
Časopis ASB – mesačník o architektúre, stavebníctve a biznise

Vydavateľ:
Obchodné meno: JAGA GROUP, s. r. o.
Sídlo: Imricha Karvaša 2, 810 05 Bratislava 15
IČO: 357 05 779
V zastúpení: Ing. Peter Halász, konateľ vydavateľstva

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 30343/B.


Čl. II
Cieľ

1.    Primárnym cieľom podujatia je vyjadriť uznanie osobnostiam, ktoré významne ovplyvňujú dianie v stavebníctve, vyzdvihnúť aktivity dominantných developerských skupín, zviditeľniť stavebné spoločnosti a predovšetkým popularizovať stavebníctvo ako odvetvie národného hospodárstva.

2.    Cieľom tohto štatútu je stanoviť presné pravidlá hlasovania zostavenej Poroty ASB GALA, na základe ktorého sa určia hlavní víťazi ASB GALA večera 2013 v týchto kategóriách:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
 • ASB Developer roka
 • ASB Stavebná firma roka

a víťazi podľa hlasovania čitateľov portálu www.asb.sk v týchto kategóriách:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
 • ASB Developer roka
 • ASB Stavebná firma roka

Čl. III
Pravidlá hlasovania

1.    Hlasovanie prebehne vo dvoch etapách:

    V prvej etape Nominačná komisia zložená z vyzvaných zástupcov Redakčnej rady ASB, prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave, dekana Fakulty architektúry STU v Bratislave, prezidenta Slovenskej komory architektov, predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov, prezidenta Spolku architektov Slovenska a ďalších oslovených osobností, ktorí prijmú pozvanie organizátora súťaže, ďalej zástupcu vydavateľstva Trend Holding a vydavateľstva JAGA – určí piatich nominovaných v každej kategórii, a to nasledujúcim spôsobom: Každému členovi Nominačnej komisie bude pridelený vlastný unikátny login a heslo do on-line hlasovacieho systému dostupného na www.asb.sk/admin. Hlasovať môže hneď po získaní prístupových údajov až do dátumu oficiálneho ukončenia hlasovania.

Člen Nominačnej komisie môže predkladať vlastné návrhy na kandidátov pre nominácie v jednotlivých kategóriách. Vyhlasovateľ z návrhov Nominačnej komisie zostaví a vhodne doplní zoznam kandidátov pre hlasovanie Nominačnej komisie. Odoslané a uložené hlasovanie už nemôže byť následne zmenené.
Člen Nominačnej komisie v rámci on-line rozhrania vie, kto sú ďalší členovia Nominačnej komisie, a po oficiálnom ukončení hlasovania vidí, ako hlasovali ostatní.

Výsledky hlasovania Nominačnej komisie budú dostupné v rámci on-line rozhrania až po oficiálnom ukončení hlasovania.

Hlasuje sa v troch kategóriách:

 • ASB Developer roka
 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
 • ASB Stavebná firma roka

Každý člen komisie môže hlasovať v každej kategórii raz za minimálne jednu a maximálne päť nominácií. Jednotlivým nomináciám priraďuje body od 5 po 1 zostupne.

Do druhej etapy hlasovania ASB GALA večer 2013 postupuje v každej kategórii 5 nominácií s najvyšším počtom bodov. Ich poradie sa určí po ukončení hlasovania Nominačnej komisie na základe prostého sčítania bodov. Pokiaľ viac ako jedna nominácia dosiahla prostým sčítaním bodov zhodný výsledok, o poradí rozhodujú ďalšie kritériá v poradí:

 • absolútny počet odovzdaných hlasov členov Nominačnej komisie
 • absolútny počet 5-bodových nominácií
 • absolútny počet 4-bodových nominácií
 • absolútny počet 3-bodových nominácií.

Po ukončení hlasovania a sčítania hlasov vyhlasovateľ súťaže oznámi členom Nominačnej komisie a súčasne zverejní vo svojich tlačových a elektronických médiách 5 nominácií v každej kategórii ASB GALA 2013. Nominovaným zároveň oznámi túto skutočnosť. V prípade, že niektorý z nominovaných subjektov odmietne účasť v druhej etape hlasovania, do súťaže automaticky postupuje subjekt na ďalšej pozícii.

2.        V druhej etape sa vykoná samotné hlasovanie, ktoré určí víťazov ASB GALA večer 2013 v kategóriách:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
 • ASB Developer roka
 • ASB Stavebná firma roka

Toto hlasovanie sa uskutoční na dvoch paralelných úrovniach:

–    Víťazov hlavných cien určí Odborná porota, ktorá bude pozostávať z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, štátnej a komunálnej správy, ako aj zo zástupcov odborových združení a komôr.
–     Odborná porota hlasuje prostredníctvom on-line systému na www.asb.sk/admin, pričom jej členovia môžu hlasovať v každej kategórii iba za jednu nomináciu. Každý hlasujúci dostane unikátny login a heslo. Hlasuje sa anonymne a on-line, pričom jednotliví hlasujúci nevedia, ako hlasovali ostatní. Víťaz sa určí na základe najvyššieho počtu odovzdaných hlasov.
–    Na internetovej stránke www.asb.sk bude súčasne prebiehať verejné hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určí víťaz Ceny verejnosti. Pravidlá internetového hlasovania budú zverejnené na portáli www.asb.sk. Tohto hlasovania sa môžu zúčastniť nielen súkromné osoby, ale aj odborníci, ktorí hlasovali za hlavnú cenu.

V prípade rovnakého počtu hlasov dvoch alebo viacerých nominovaných o konečnom poradí rozhodne lepšie umiestnenie kandidáta v poradí hlasovania Nominačnej komisie. Toto ustanovenie sa vzťahuje na kategóriu hlavných cien.
Ak v internetovom hlasovaní v prvom poradí nominanti získali zhodný počet hlasov,  vyhlasovateľ odovzdá v príslušnej kategórií cenu každému z nich.


Čl. IV
Čas konania

1.    Hlasovanie sa uskutoční v tomto období:
–    Nominačná komisia určí 5 nominovaných počas novembra – decembra 2012.
–    Víťazi hlavných cien a internetových cien budú na základe uvedeného postupu hlasovania určení v období január 2013 až máj 2013.
2.    Mená víťazov jednotlivých kategórií budú zverejnené na záverečnom podujatí ASB GALA večer 2013, ktorý sa uskutoční v roku 2013.

Čl. V
Overovateľ

1.    Transparentnosť hlasovania, ako aj mená víťazov jednotlivých kategórií verifikuje audítorská spoločnosť.

Čl. VI
Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťaže alebo ju zrušiť

1.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo upraviť štatút súťaže a jej pravidlá na základe vyhodnotenia skúseností z jej priebehu, a to najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II. bod 1. štatútu alebo ak by mu hrozila škoda väčšieho rozsahu.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Štatút súťaže nadobúda platnosť podpisom vyhlasovateľa.
2.  Osoby, ktoré sa zúčastnia hlasovania o ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, ASB Developer a ASB Stavebná firma, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.
3. Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je
 k dispozícii v sídle vyhlasovateľa súťaže.
4. Vyhlasovateľ štatútu podpisom tohto štatútu vyhlasuje, že ho vydal slobodne, vážne
 a prejavuje svoju vôľu byť ním viazaný.

V Bratislave dňa 1. 10. 2012

Ing. Peter Halász
Konateľ vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o

–>–>

KategórieASB GALA