Štatút ASB GALA 2023

Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa podrobne upravujú pravidlá hlasovania tak, aby boli určené presne, jednoznačne a zrozumiteľne.

Čl. I
Vyhlasovateľ

Vyhlasovateľom je časopis ASB – mesačník o architektúre, stavebníctve a biznise.

Vydavateľ:

Obchodné meno: JAGA GROUP, s. r. o.
Sídlo: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
IČO: 357 05 779
V zastúpení: Ing. Peter Halász, konateľ vydavateľstva
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 30343/B.
(Ďalej len ako JAGA GROUP)

Čl. II
Odborný garant objektívneho hodnotenia kategórie ASB Developer roka

1. Realitno-poradenská spoločnosť Jones Lang LaSalle s. r. o., IČO: 36 669 504, so sídlom: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 42088/B (ďalej len ako JLL) bude v súvislosti s touto súťažou vystupovať ako odborný garant podujatia s nasledujúcimi zodpovednosťami:

 • JLL poskytne v súvislosti s organizáciou podujatia, resp. vyhodnocovaním víťazov ankety v kategórii ASB Developer roka odborný poradný hlas.
 • JLL poskytne zo svojich interných databáz o slovenskom realitnom trhu informácie týkajúce sa jednotlivých nominantov v kategórii ASB Developer roka, ktoré budú slúžiť na overenie a doplnenie objektívnych kritérií kvality a výkonnosti súťaže.
 • JLL vykoná analýzu, resp. porovnanie dát, ktoré poskytnú jednotliví účastníci podujatia, resp. nominanti v kategórii ASB Developer roka, a dát, ktoré má k dispozícii vo vlastných databázach.

2. Odborný poradný hlas JLL bude znamenať výlučne poradenstvo pri organizácii podujatia z pohľadu nastavenia práce s príslušnými dátami a optimalizácie systému určovania víťazov podujatia, pričom:

 • JLL nebude žiadnym priamym spôsobom zasahovať do určovania víťazov podujatia a/alebo hlasovania o víťazoch podujatia, s výnimkou prípadu, ak JAGA GROUP ako vyhlasovateľ podujatia určí, že o víťazoch podujatia, resp. o víťazoch v kategórii ASB Developer roka sa bude rozhodovať v on-line hlasovaní odborníkov z príslušného odboru. Na odstránenie akýchkoľvek pochybností v prípade podľa predchádzajúcej vety JLL, resp. jej zamestnanci budú oprávnení hlasovať v takomto on-line hlasovaní.
 • JLL, resp. jej zamestnanci alebo iné osoby nebudú členmi odbornej poroty podujatia.
 • JLL nebude žiadnym spôsobom zodpovedať za priebeh alebo organizáciu podujatia alebo za určenie víťazov podujatia, pričom za uvedené činnosti bude zodpovedať výlučne JAGA GROUP, s čím JAGA GROUP výslovne súhlasí.
 • JLL nebude vstupovať do žiadnej priamej komunikácie s jednotlivými účastníkmi podujatia, resp. nominantmi v kategórii ASB Developer roka.
 • JLL bude vykonávať činnosti podľa tohto štatútu nestranne a transparentne.

Čl. III
Odborný garant ekonomického hodnotenia kategórie ASB Stavebná firma

1. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č. 31737/B (ďalej len ako CRIF) bude v súvislosti s touto súťažou vystupovať ako odborný garant ekonomického hodnotenia účastníkov súťaže s nasledujúcimi zodpovednosťami:

 • CRIF poskytne v súvislosti s organizáciou podujatia, resp. vyhodnocovaním víťazov ankety v kategórii ASB Stavebná firma odborný poradný hlas.
 • CRIF na základe dát z účtových závierok a z iných verejne dostupných zdrojov zostaví podľa stanovených kritérií poradie spoločností, ktoré vstúpia do nominácie, prípadne poradie, ktoré bude určujúce na stanovenie rebríčka spoločností.
 • CRIF poskytne zo svojich interných databáz informácie týkajúce sa jednotlivých nominantov v kategórii ASB Stavebná firma, ktoré budú slúžiť na overenie a doplnenie objektívnych kritérií kvality a výkonnosti účastníkov súťaže.

2. Odborný poradný hlas CRIF bude znamenať výlučne poradenstvo pri organizácii podujatia z pohľadu nastavenia práce s príslušnými dátami a optimalizácie systému určovania víťazov podujatia, pričom:

 • CRIF nebude žiadnym spôsobom zodpovedať za priebeh alebo organizáciu podujatia alebo za určenie víťazov podujatia, pričom za uvedené činnosti bude zodpovedať výlučne JAGA GROUP, s čím JAGA GROUP výslovne súhlasí.
 • CRIF nebude vstupovať do žiadnej priamej komunikácie s jednotlivými účastníkmi podujatia, resp. nominantmi v kategórii ASB Stavebná firma.
 • CRIF bude vykonávať činnosti podľa tohto štatútu nestranne a transparentne.

Čl. IV
Cieľ

1. Primárnym cieľom podujatia je vyjadriť uznanie osobnostiam, ktoré významne ovplyvňujú dianie v slovenskom stavebníctve a v architektúre, vyzdvihnúť aktivity významných developerov a investorov, zviditeľniť stavebné spoločnosti a predovšetkým popularizovať stavebníctvo ako odvetvie národného hospodárstva.

2. Cieľom tohto štatútu je definovať pravidlá a spôsob nominácie a hlasovania, ktorými budú stanovené nominácie ASB GALA, na základe ktorých sa určia víťazi hlavných cien ASB GALA 2023 v týchto kategóriách:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
 • ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu nad 35 mil. € (označovaná tiež ako Veľká stavebná firma),
 • ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu min. 10 mil. a max. 35 mil. € (označovaná tiež ako Stredná stavebná firma),
 • ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu min. 5 mil. € a max 10 mil. € (označovaná tiež ako Malá stavebná firma),
 • ASB Developer roka – v segmente rezidencie,
 • ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky,
 • ASB Developer roka – v segmente retailu

ako aj víťazi ceny verejnosti podľa hlasovania čitateľov portálu www.asb.sk v týchto kategóriách:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
 • ASB Stavebná firma roka,
 • ASB Developer roka.

Čl. V
Pravidlá nominácií

1. Nominácie v kategórii ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva budú určené na základe hlasovania nominačnej komisie v prvej etape hlasovania:

 • Nominačná komisia zložená z vyzvaných zástupcov redakčnej rady ASB a ďalších oslovených osobností slovenského stavebníctva, ktoré prijmú pozvanie vyhlasovateľa súťaže a vydavateľstva JAGA GROUP, určí piatich nominovaných v kategórii ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, a to nasledujúcim spôsobom: Každému členovi nominačnej komisie bude pridelený vlastný unikátny login a heslo do on-line hlasovacieho systému dostupného na webe. Člen môže hlasovať hneď po získaní prístupových údajov až do dátumu oficiálneho ukončenia hlasovania.
 • Člen nominačnej komisie môže predkladať vlastné návrhy kandidátov na nominácie v uvedenej kategórii. Vyhlasovateľ z návrhov nominačnej komisie zostaví a vhodne doplní zoznam kandidátov na hlasovanie nominačnej komisie. Odoslané a uložené hlasovanie už nemôže byť následne zmenené.
 • Výsledky hlasovania nominačnej komisie budú dostupné v rámci on-line rozhrania až po oficiálnom ukončení hlasovania.
 • Hlasuje sa v kategórii ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva.
 • Každý člen nominačnej komisie môže hlasovať v kategórii ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva raz za minimálne jednu a maximálne päť nominácií. Jednotlivým nomináciám priraďuje body od 5 po 1 zostupne.
 • Do druhej etapy hlasovania ASB GALA 2023 postupuje 5 nominácií s najvyšším počtom bodov. Ich poradie sa určí po ukončení hlasovania nominačnej komisie na základe prostého sčítania bodov. Pokiaľ viac ako jedna nominácia dosiahla prostým sčítaním bodov zhodný výsledok, o poradí rozhodujú ďalšie kritériá v poradí:
  • absolútny počet odovzdaných hlasov členov nominačnej komisie,
  • absolútny počet 5-bodových nominácií,
  • absolútny počet 4-bodových nominácií,
  • absolútny počet 3-bodových nominácií.
 • Po ukončení hlasovania a sčítania hlasov vyhlasovateľ súťaže oznámi členom nominačnej komisie a súčasne zverejní vo svojich tlačových a elektronických médiách 5 nominácií v kategórii ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva. Nominovaným zároveň oznámi túto skutočnosť. V prípade, že niektorá z nominovaných osobností odmietne účasť v druhej etape hlasovania, do súťaže automaticky postupuje osobnosť na ďalšej pozícii.

2. Nominácie do kategórií ASB Developer roka – v segmente rezidencie, ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky, ASB Developer roka – v segmente retailu budú určené takto:

 • Developerské spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky kvalifikácie, prihlásia svoje projekty prostredníctvom webového rozhrania, poskytnú ekonomické údaje a ďalšie dáta, na základe ktorých budú projekty hodnotené. Podmienky kvalifikácie na daný rok sú prílohou č. 1 k štatútu.
 • Z dodaných a overených údajov zostaví spoločnosť JAGA GROUP v spolupráci s JLL na základe objektívnych kritérií kvality a výkonnosti poradie developerov pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu. Kritériá platné na daný rok sú prílohou č. 1 k štatútu. Zostavenie, naplnenie a vyhodnotenie kritérií sú výsledkom spolupráce spoločností JAGA GROUP a JLL.
 • Spoločnosti, ktoré získali najväčší počet bodov, postupujú do nominácií v každej kategórii ASB Developer roka 2023. Počet nominácií je prispôsobený objektívnym skutočnostiam a reálnym možnostiam trhu.
 • Vyhlasovateľ súťaže zverejní vo svojich tlačových a elektronických médiách nominácie a nominovaným zároveň oznámi túto skutočnosť.

3. Nominácie do kategórií ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu nad 35 mil. €, ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu min. 10 mil. a max 35 mil. €, ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu do 10 mil. € budú určené takto:

 • Kvalifikovať sa môžu stavebné spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá kvalifikácie. Úplné podmienky kvalifikácie na daný rok sú prílohou č. 2 k štatútu. Na kvalifikáciu je potrebné za spoločnosť najneskôr do 30. 6. daného roka uložiť do Registra účtovných závierok úplne a bezchybne zostavenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie.
 • Z údajov účtovných závierok a ďalších verejne dostupných zdrojov zostaví spoločnosť CRIF v spolupráci s JAGA GROUP na základe objektívnych kritérií kvality a výkonnosti poradie stavebných realizačných spoločností pôsobiacich na voľnom slovenskom stavebnom trhu. Kritériá platné na daný rok sú prílohou č. 2 k štatútu. Zostavenie, naplnenie a vyhodnotenie kritérií sú výsledkom spolupráce spoločností JAGA GROUP a CRIF.
 • Spoločnosti, ktoré získali najväčší počet bodov, postupujú do nominácií v každej kategórii ASB Stavebná firma roka 2023. Počet nominácií je prispôsobený objektívnym skutočnostiam a reálnym možnostiam trhu.
 • Vyhlasovateľ súťaže zverejní vo svojich tlačových a elektronických médiách nominácie a nominovaným zároveň oznámi túto skutočnosť. V prípade, že niektorý z nominovaných subjektov odmietne účasť, bude zo súťaže vyňatý.

Čl. VI
Pravidlá určenia víťazov hlavných cien

1. V druhej etape sa určia víťazi hlavných cien ASB GALA 2023 v kategóriách:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
 • ASB Developer roka – v segmente rezidencie,
 • ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky,
 • ASB Developer roka – v segmente retailu
 • ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu nad 35 mil. € (označovaná tiež ako Veľká stavebná firma),
 • ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu min. 10 mil. a max 35 mil. € (označovaná tiež ako Stredná stavebná firma),
 • ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu do 10 mil. € (označovaná tiež ako Malá stavebná firma).

2. V každej kategórii sa určia víťazi prvej ceny, v kategórii ASB Developer roka – v segmente rezidencie sa určia víťazi aj druhej a tretej ceny.

3. Víťazov hlavných cien (s výnimkou kategórií ASB Stredná stavebná firma a ASB Malá stavebná firma) spolu určí širokospektrálna odborná porota, ktorá bude pozostávať z pozvaných osobností slovenského stavebníctva, architektúry, štátnej a komunálnej správy, ako aj zo zástupcov odborových združení a komôr.

4. Odborná porota hlasuje prostredníctvom on-line systému, pričom jej členovia môžu hlasovať v každej kategórii iba za jednu nomináciu. Každý hlasujúci dostane unikátny login a heslo. Hlasuje sa anonymne a on-line, pričom jednotliví hlasujúci nevedia, ako hlasovali ostatní.

5. Víťazi v kategórii ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva sa určia na základe najvyššieho počtu odovzdaných hlasov.

6. Víťazi v kategóriách ASB Developer roka – v segmente rezidencie, ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky, ASB Developer roka – v segmente retailu sa určia kombináciou poradia podľa objektívnych kritérií kvality a výkonnosti súťaže a najvyššieho počtu odovzdaných hlasov odbornej poroty, pričom poradiu podľa kritérií a poradiu podľa hlasovania odbornej poroty bude pridelená váha takto:

Objektívne kritériá kvality a výkonnosti

Váha poradia podľa hlasovania odbornej poroty

Segment rezidencie

65 %

35 %

Segment priemyslu a logistiky

70 %

30 %

Segment retailu

75%

25%

7. Víťaz v kategórii ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu nad 35 mil. € sa určí kombináciou poradia podľa objektívnych kritérií kvality a výkonnosti súťaže a najvyššieho počtu odovzdaných hlasov odbornej poroty, pričom poradiu podľa kritérií a poradiu podľa hlasovania odbornej poroty bude pridelená váha takto:

Objektívne kritériá kvality a výkonnosti

Váha poradia podľa hlasovania odbornej poroty

Veľká stavebná firma

50 %

50 %

8. Víťazi v kategóriách ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu min. 10 mil. a max 35 mil. € a ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu do 10 mil. € sa určia podľa objektívnych kritérií kvality a výkonnosti súťaže.

Čl. VII
Pravidlá určenia víťazov cien verejnosti

1. Na internetovej stránke www.asb.sk bude súčasne prebiehať verejné hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určia víťazi cien verejnosti ASB GALA 2023 v kategóriách:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
 • ASB Developer roka,
 • ASB Stavebná firma roka.

2. Nominácie na ceny verejnosti sú v kategórii ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva totožné s nomináciami na hlavnú cenu. Nominácie v kategórii ASB Stavebná firma roka sú totožné s nomináciami v kategórii ASB Veľká stavebná firma roka. Nominácie v kategórii ASB Developer roka vzniknú zlúčením nominácií na hlavnú cenu z kategórií ASB Developer roka – v segmente rezidencie, ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky, ASB Developer roka – v segmente retailu.

3. Pravidlá internetového hlasovania budú zverejnené na portáli www.asb.sk. Na tomto hlasovaní sa môžu zúčastniť nielen súkromné osoby, ale aj odborníci, ktorí hlasovali za hlavnú cenu.

4. V prípade rovnakého počtu hlasov dvoch alebo viacerých nominovaných rozhodne o konečnom poradí lepšie umiestnenie kandidáta v poradí hlasovania nominačnej komisie. Toto ustanovenie sa vzťahuje na kategóriu hlavných cien.

5. Ak v internetovom hlasovaní v prvom poradí nominanti získali zhodný počet hlasov, vyhlasovateľ odovzdá v príslušnej kategórii cenu každému z nich.

Čl. VIII
Čas konania

1. Hlasovanie sa uskutoční v tomto období:

 • Nominačná komisia určí 5 nominovaných v kategórii ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva do konca júna 2023.
 • Spoločnosti JAGA GROUP a JLL vyhodnotia do konca júna 2023 poradie a následne určia nominácie v kategóriách ASB Developer roka – v segmente rezidencie, ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky, ASB Developer roka – v segmente retailu.
 • Spoločnosti JAGA GROUP a CRIF vyhodnotia do konca júla 2023 poradie a následne určia nominácie v kategóriách ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu nad 35 mil. € (označovaná tiež ako Veľká stavebná firma), ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu min. 10 mil. a max 35 mil. € (označovaná tiež ako Stredná stavebná firma), ASB Stavebná firma roka – v kategórii obratu do 10 mil. € (označovaná tiež ako Malá stavebná firma).
 • Víťazi hlavných cien a internetových cien budú na základe uvedeného postupu hlasovania určení v období august – september 2023.

2. Mená víťazov jednotlivých kategórií budú zverejnené na záverečnom podujatí ASB GALA večer 2023, ktoré sa uskutoční v septembri 2023. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa podujatie uskutoční v obmedzenom počte ľudí a bude sa vysielať zo záznamu.

Čl. IX
Overovateľ

1. Transparentnosť hlasovania, ako aj mená víťazov jednotlivých kategórií verifikuje audítorská spoločnosť.

Čl. X
Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťaže alebo ju zrušiť

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo upraviť štatút súťaže a jej pravidlá na základe vyhodnotenia skúseností z jej priebehu, a to najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II v bode 1. štatútu alebo ak by mu hrozila škoda väčšieho rozsahu.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

1. Štatút súťaže nadobúda platnosť podpisom vyhlasovateľa.

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia hlasovania v ktorejkoľvek z vyhlasovaných kategórií, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.

3. Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii v sídle vyhlasovateľa súťaže.

4. Vyhlasovateľ štatútu podpisom tohto štatútu vyhlasuje, že ho vydal slobodne, vážne a prejavuje svoju vôľu byť ním viazaný.

V Bratislave dňa 1. 8. 2023

podpis

Ing. Peter Halász
Konateľ vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o